ࡱ> 9;85@ 'bjbj22 (,XX p p p p $ a ( $R\ !    w"Gp 1 0a 7f 7 7 $ v M s: 07TC2002 ti: Nghin cu cc phng php phn tch d bo kinh t v mi trng thng qua m hnh vo - ra (INPUT- OUTPUT) . Ch nhim: CN. Bi B Cng MC TIU NGHIN CU: - xut cc phng php phn tch d bo kinh t qua cc nhn t ca bng I/O. - a ra phng php phn tch hiu qu ng vn trong qu trnh sn xut sn phm. - Phng php tnh ton hiu qu bo h thc t ca Nh nc i vi sn xut trong nc. - a ra phng php phn tch nhp khu cnh tranh v khng cnh tranh.. - M rng m hnh I/O trong nghin cu v mi trng. NI DUNG: GII THIU V BNG I/O 1. Nhng nim ban u cho vic hnh thnh bng I/O. 2. M hnh I/O rt gn. Chng I: PHN TCH NHNG NH HNG V KINH T THNG QUA NHN T VO- RA (I/O MULTIPLIERS). A. Phn tch nhng nh hng. 1. Phng trnh nh hng c bn. 2. Vc t nh hng ban u. 3. Tnh tng nh hng. 4. Ni sinh thm nh hng thu nhp ca h gia nh. 5. Kt lun . B. Cc dng phn tch nh hng khc. 1. Cc nhn t. 2. Mi lin h ngc v xui. C. H thng ti khon quc gia (SNA) v ma trn hch ton x hi (SAM) c coi nh l s m rng ca m hnh I/O. D. Mt cch tip cn khc v nhn t vo- ra (I/O). E. Mt s vn $&246X\ * D F N P x | " »yqgqgqWh+"hR6CJOJQJ^Jh+"hR6o(h+"hR6"h+"hR5CJOJQJ^Jo(h+"hR5CJOJQJ^J"h+"hR56CJOJQJ^J hRCJhR56o( hR56hR h+"hRh+"hR>*h+"hR>*o( hR>*hb8hRCJOJQJ^Jhb8hROJQJ^J "$ N P | z }}m}}}]}d <<`gdRd <<`gdR$d <<a$gdRikd$$Ifl t0644 la $IfgdR '" & 4 8 n p 8 : @ B p r ~ n p z X \ ` j l BDNX\xzֿ}h+"hR6]o(h+"hR6] hR5hR5>*o( hR5>* hRo(hRh+"hR5CJOJQJ^JhR6CJOJQJ^Jh+"hR6o(h+"hR6h+"hR6CJOJQJ^J"h+"hR6CJOJQJ^Jo(1z z ( X Nh,|d <<`gdR d <<gdR$d <<a$gdR(*Z^, tv|~f j n v z ~ 2!!!t"v"~"""""""""""##(#*# hR5 hR6 hRo(hRhR5>*o( hR5>*h+"hRo( h+"hRUh+"hR6]o(h+"hR6]h+"hR6h+"hR6o(A rt ra t phn tch cc nhn t I/O thng qua bng I/O, 1996. - Cc nhn t sn lng. - Nhn t tiu dng. - Nhn t thu nhp. Chng 2: PHNG PHP TNH TON BO H THC T CA NH NC I VI SN XUT 1. Khi nim v hiu qu bo h. 2. Phng php tnh. 3. Ngun thng tin. 4. Nhn xt v kin ngh. Chng 3: A RA PHNG PHP PHN TCH V NHP KHU CNH TRANH (NON-COMPETITIVE- IMPORT) T BNG I/O. 1. Phn tch nhp khu cnh tranh. 2. Phn tch nhp khu khng cnh tranh 3. Phn tch nhn t sn lng (Output multiple) 4. Phn tch nhu cu s dng trong nc. Chng 4: S DNG BNG I/O TRONG VIC NH GI MC NH HNG CA TIN LNG, THU N GI CA SN PHM. Bng I/O theo gi ngi sn xut theo ba khu vc. Tnh ton ch tiu GDP theo gi so snh thng qua bng Input- Output (I/O). Chng 5: M RNG M HNH I/O TRONG NGHIN CU V MI TRNG. 1. Nhng nim cho vic nghin cu v mi trng thng qua m hnh I/O. 2. Th nghim m hnh trn cho vng ng bng Sng hng. 3.M hnh I/O nghin cu v mi trng lin quc gia (Bilateral International I-O). 4. S dng m hnh I/O trong vic xc nh GDP xanh (Green GDP). 5. Mt s bnh lun v cc m hnh lin kt kinh t v cc loi nhim . KT LUN MT S KIN NGH 2 f 2!x!!,"~"T##R$$`%%z&&'''' d <<gdR d <<gdR$d <<a$gdR*#|#~##R$V$Z$b$f$$$$(%*%`%%%&&&&'''''̶̾hWh+"hR5CJOJQJh+"hR5h+"hR5CJOJQJ^Jh+"hR6o(h+"hR6habhR6@aJo(habhR6@aJ hR5hR5>*o( hR5>*habhR@aJ hRo(hR&1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5 #v :Vl t6,5 L`L RNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R R Heading 2$$@&a$5CJOJQJ^JaJ\`\ R Heading 3$x@&`5CJOJQJ^JaJP`P R Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJP`P R Heading 5$x@&CJOJQJ^JaJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListRP`R R Body Text 2$a$56CJOJQJ^JaJfR`f RBody Text Indent 2$x`a$CJOJQJ^JaJj`j R Table Grid7:V0 ,c=G^ 'If~ &;Of w4} K @0tO( @0tO, @0tO@0tO8@0tOp@0[p@0[X@0[p@0[p@0[p@0[p@0[p@0[p(@0tO@0\@0\p@0\p@0\@0\p@0\p@0\p@0\@0\p@0\p@0\@0\@0\p@0\@0\p@0\@0\X@0\p@0\p@0\@0\p@0\p@0\p@0\@0\p@0\p@0\@0\p@0\`@0\@0\p@0\@0\@0\p@0\p@0\p@0\pH@0\@0 dpMy00K Oy00Oy00Oy00)Oy00Oy00@0 0lb " *#' z ' ' bEH 333333333333 nxmaiWH_R @ @%?@{ ppUnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial7& r.VnTime9& r.VnTimeH"1h8Bf9Bfr>r>Yx24 3QH)?H_M s: 07TC2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 07TC2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@F#@F@> Gr>՜.+,0 hp TCTK0 A Mã số: 07TC2002 Title !"#$%&')*+,-./1234567:Root Entry F "G<Data 1Table7WordDocument(,SummaryInformation((DocumentSummaryInformation80CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q