ࡱ> AC@5@ 3bjbj22 (:XXz z z z , 3 $#Ru\- FFF  F FFZZ О Gz BZ~03Z ZZ$ F $6 D< 6 M s: 05TC2002 ti: Nghin cu xy dng h thng thng tin thng k khoa hc v cng ngh p ng yu cu qun l theo c ch mi . Ch nhim: TS. Tng Vn Khin MC TIU NGHIN CU - Xy dng c h thng ch tiu thng k khoa hc v cng ngh c ni dung khoa hc, ngh)a thc tin, phc v yu cu qun l KHCN trong thi k i mi; - Xy dng c lc t chc thng tin nhm bo m kh nng thu thp s liu tnh cc ch tiu thng k KHCN; - Kin ngh phng n xy dng ch bo co, hoch nh c cc cuc iu tra cing nh ci t thng tin v KHCN trn c s lc thu thp c cn c khoa hc v c s thc tin. NI DUNG: Chng I: THC TRNG V THNG TIN THNG K KHOA HC V CNG NGH NC TA NHNG NM QUA. 1.1. Nhng thng tin thng k ch yu v KHCN. 1.2. Thc trng v thng tin thng k khoa hc v cng ngh nc ta nhng nm qua Chng II: XY DNG H THNG CH TIU THNG K TNG HP V KHOA HC CNG NGH. 1. H thng ch tiu thng k v nhng nguyn tc ch yu xy dng cc ch tiu thng k khoa hc cng ngh. 1.1 H thng ch tiu thng k 1.2 Nhng nguyn tc c bn xy dng h thng ch tiu thng k Khoa hc cng ngh 1.3 Danh mc h thng ch tiu thng k tng hp khoa hc cng ngh v hnh thc thu thp s liu ccho cc ch tiu . Chng III: HNH THNH LC TNG QUAN V QUAN H THNG TIN TRONG VIC THU THP, TNG HP V CUNG CP S LIU THNG K KHOA HC CNG NGH. I. Xc nh i tng thu thp s liu thng k. II. Hnh thc thu thp s liu thng k. III. Cc thnh phn tham gia sn xut, cung cp v s dng thng tin thng k v khoa hc cng ngh. 1. Cc n v sn xut v cung cp thng tin Thng k v Khoa hc Cng ngh. 2. Cc n v s dng thng tin. IV. Phn cng, phn cp thu thp tng hp cung cp thng tin v xc nh ng i ca s liu. a. i vi bo co thng k nh k. 1.1. B Khoa hc v Cng ngh . 1.2 Ngnh Gio dc o to. 1.3 Ngnh khc. 1.4 Ngnh Thng k. b. p dng hnh thc iu tra thng k. V. V t chc thng k. 1. $&246   , 8 : B D T V d f ~ " $ 4 6 ^ `  ȹӥӥӛϋh+"huU6o(h+"huU6h-huU5h+"huU5CJh+"huU5o(h+"huU56 huU5CJhuU56o( huU56huUh+"huU5h+"huU>*h+"huU>*o( huUCJ h-huU huU52 "$ V X * <zzzzzzzzzzzz$d <<a$gduUikd$$Ifl$ t0644 la $$Ifa$gduU3 8 : X Z d f * . 2 > b.246:>NfhnpLP^`hjrtսսh-huU6@aJh+"huUo( h+"huU huU56 huU6o( huU6 huUo(huU huU5o( huU5h+"huU5h+"huU6o(h+"huU6<bF6Phh*Jr6$p$$$%v&'D(($d <<a$gduUhvz24<@HJhnprxz$^$b$$$$$$$v%x%%%%%%%%j&n&v&x&z&&&&&&'޽޻޶͡ huU6o( huU6 huUo(huU huU5o( huU5Uh$uhuU6h+"huUo( h+"huUh+"huU6o(h+"huU6h-huU6@aJh-huU6@aJo(8 B Khoa hc v Cng ngh. 2. Ngnh Gio dc o to. 3. Ngnh khc 4. Ngnh Thng k Chng IV: QU TRNH KHAI THC, IU TRA THU THP V TNG HP S LIU THNG K CN B KHCN BT U T H GIA NH. 1. Cc bc tin hnh khai thc, iu tra thu thp v tng hp s liu thng k cn b KHCN t h gia nh. Bc 1: Ci t thng tin v cn b KHCN trong phiu Tng iu tra dn s v nh . Bc 2: T chc trch ngang kt qu t phiu iu tra v thit k biu, phiu tng hp s b s liu v ton b cn b KHCN rt ra t TTDS v N. Bc 3: Tng hp s b cn b KHCN theo cc tiu thc ghi trong phiu trch ngang. Bc 4: Tin hnh iu tra xc minh li kt qu trch ngang v b sung thm nhng thng tin cn thit nghin cu su sc cc i tng iu tra. Bc 5: Lp danh sch chnh thc cn b c trnh thc s), tin s khoa hc v tng hp y ton b s liu iu tra thu thp c. Bc 6: Tnh ton hiu chnh mt s ch tiu cn thit phm vi tng hp chung. Bc 7: Bin son danh sch cc nh khoa hc, h thng s liu nghin cu su v cn b khoa hc cng ngh. Bc 8: Bin son cc n phm thng tin v xy dng c s d liu v cn b KHCN c hc v cao. 2. Xy dng s c trng qu trnh khai thc, iu tra thu thp v tng hp s liu thng k v KHCN t h gia nh. Chng V: XY DNG H THNG BNG BIU U VO V XC NH HNH THC THU THP S LIU THNG K KHCN T CC N V S DNG NGUN LC KHCN. I. Mt s quy nh chung v t chc thu thp s liu thng k KHCN A. Nguyn tc xy dng bng biu u vo v xc nh hnh thc thu thp s liu thng k t cc n v s dng ngun lc KHCN. B. Phm vi cc n v s dng ngun lc KHCN c t chc thu thp, tng hp s liu thng k KHCN. II. H thng bng biu thu thp s liu thng k p dng cho cc n v s nghip KHCN. III. H thng bng biu thu thp s liu thng k dng cho cc n v ss nghip gio dc o to. IV. H thng bng biu thu thp s liu thng k p dng cho cc doanh nghip. KT LUN V KIN NGH ' '"'*'x'z''',(.(>(@(D(F(H(P(h(j((((((())))))))*****$*z*|*******+"+*+,+.+6+++ɾɾɾh=ahuU@aJo(h=ahuU@aJh=ahuU6@aJo(h=ahuU6@aJ huUo(huU huU6o( huU6h$uhuU@aJo(h$uhuU@aJh$uhuU6@aJo(h$uhuU6@aJ5(**++,d-T.f//01^2$3333 d <<gduU$d <<a$gduU+++,,,,--d-~----------H.L.T.X.\.h..... //(/,/f////.000L0N0001 1102422233333俴䨤hWhuUCJOJQJ^Jh+"huU6]o(h+"huU6] h=ahuU huU5o( huU5h+"huUo( h+"huU huUo(huU huU6 huU6o(7&1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5 #v :Vl t6,5 L`L uUNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH T`T uU Heading 8$x@&5CJOJQJ^JaJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No Listj`j uU Table Grid7:V0:^r1Pg4Yy5EY8 u O ' r,@0k.( @0k., @0k.@0k.p@0k.p@0k.@0k.@0k.p@0k.p@0k.p@0k.@@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.@@0k.@0k.@@0k.p@0k.p@0k.p@0k.@0k.p@0k.@0k.@0k.@0k.p@0k.@0k.p@0k.@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.@@0k.@@0k.@@0k.@0k.p@0k.H@0k.p@0k.@0k.@0k.p@0k.p@0k.@0k.H@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.x@0k.My00yY8 O ' ,Oy0(0 #Oy0(0Oy0(0Oy00Oy0 0Oy0 0Oy0.0 #Oy0.0Oy0.0Oy0 0Oy0 0Oy030 #Oy030Oy030Oy0 0Oy0 0Oy080 #Oy080Oy080Oy0 0Oy0 0Oy0 0Oy0 0Oy0 0Oy00 0lb '+3 (3 3y}!*nq45rxyB F 25rDG33333333333333333333333333nxmaiuUWH_@ %?@{(ppp$UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial9& r.VnTimeH"1h8Bf8Bfa a Yx243QH)?H_M s: 05TC2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 05TC2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@F@Fa ՜.+,0 hp TCTK0A Mã số: 05TC2002 Title !"#$%'()*+,-./12345679:;<=>?BRoot Entry F; GDData 1Table&WordDocument(:SummaryInformation(0DocumentSummaryInformation88CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q