ࡱ> IKH5@ 48bjbj22 (DXXTTTTTTTh4,h(Y[[[[[[$&Rx\9TTTTTYYTT +G=0hhTTTTT$"6Jhh LD hhLM s: 04TC2002 ti: T chc v hon thin tng bc h thng thng k thng mi quc t v dch v . Ch nhim: CN. Nguyn Th Lin MC TIU NGHIN CU: Nghin cu v a ra qui nh v phng php lun thng k xut nhp khu dch v theo cc chun mc quc t, ph hp vi iu kin ca Vit Nam; t chc h thng thu thp v hon thin h thng thng tin thng k thng mi quc t v dch v trn c s cc ngun s liu khc nhau t h thng Ngn hng, iu tra trc tip cc doanh nghip cing nh cc bo co ca cc b ngnh qun l.... NI DUNG: Phn I: NHNG VN CHUNG. I. S pht trin ca thng mi dch v v yu cu s dng s liu thng k. II. Thng k thng mi quc t v dch v cc nc v thc trng nc ta. 1. Thng k thng mi quc t v dch v ni chung. 2. Thng k xut nhp khu dch v ca mt s nc. 3. Hin trng thng k xut nhp khu dch v ca Vit Nam. 3.1. Thu thp s liu xut nhp khu dch v trong cn cn thanh ton t h thng s liu ca Ngn hng. 3.2. Hng m rng ngun s liu qua bo co ca cc b ngnh v nhng vng mc khi thc hin. Phn II. THNG K THNG MI QUC T V DCH V THEO CC CHUN MC QUC T. I. Mt s khi nim, nh ngh)a lin quan n thng mi quc t v dch v. 1. Dch v. 2. Xut khu, nhp khu dch v. 2.1. Khi nim ngi c tr/ khng c tr. 2.2. Khi nim xut khu, nhp khu dch v. 3. Thng mi quc t v dch v. 4. Cc phng thc cung cp dch v. II. Ni dung, phm vi thng k thng mi quc t v dch v. A. Cc ngnh dch v theo BPM5 v theo GATS. M rng ca BPM5 v mc chi tit cc ngnh dch v. A1. Cc ngnh dch v theo BPM5. A2. Cc ngnh dch v theo GATS. A3. So snh hai phn loi. A4. M rng ca BPM5 v mc chi tit cc ngnh dch v. B. Thng k thng mi quc t v dch v gia ngi c tr v khng c tr theo BPM5 m rng- EBOP.S. B1. Dch v vn ti. B2. Du lch. B3. Dch v bu chnh vin thng. B4. Dch v xy dng. B5. Dch v bo him. B6. Dch v ti chnh. B7. Dch v my tnh v thng tin. B8. Ph bn quyn pht minh v giy php. B9. Cc dch v kinh doang khc. B10. Dch v c nhn vn ho v gii tr. B11. Dch v chnh ph cha c tnh vo u. C. Thng k thng mi dch v ca cc chi nhnh, vn phng $&046np B H d h z | < > < >  X l x | З~ԗshf hS@aJhy4hSo( hS5>*hy4hS6o(hy4hS6hy4hS5CJOJQJ^J"hy4hS56CJOJQJ^JhS56o( hS56hS hy4hShy4hS>*hy4hS>*o( hSCJ hf hS hS5, "$ H X l zzjzzzz^ d <<gdSd <<`gdS$d <<a$gdSikd$$Ifl$ t0644 la $$Ifa$gdS 48 > \ ` tHLtvxbdlnFJ|»´ѥhy4hS6]hEhS@aJo(hEhS@aJhS@aJ hS56 hS5>* hS6o( hS6hy4hS6o(hy4hS6hy4hSo( hy4hShf hS@aJhf hS@aJo(0 > B"L@4~F|Ht$d <<a$gdSHJ~TV^`~ JLvxjl026:RVZ\x|(0(2(F(H(J(N(P(X(Z(r(t((((U hS56hS6]o( hS6] hSo( hSH*hShy4hS6]hy4hS6]o(Mh\F(((,)v)))$*f****H+++T,,-$d <<^a$gdS$d <<^a$gdS$d <<a$gdSi din v cng ty con nc ngoi. C1. u t trc tip nc ngoi. C2. Yu cu s dng s liu thng k FATS. C3. Ni dung c bn ca thng k FATS. C3.1 Cc n v trong thng k FATS. C3.2 Phn t s liu. C3.2.1 Theo nc. C3.2.2 Theo ngnh hot ng hay theo sn phm. C3.3 Cc ch tiu thng k FATS. C3.3.1 Doanh s bn. C3.3.2 Lao ng. C3.3.3 Gi tr tng thm. C3.3.4 Xut khu, nhp khu hng ho v dch v. C3.3.5 S lng doanh nghip. C3.3.6 Cc ch tiu khc. D. Thng k thng mi quc t v dch v theo GATS v mi quan h vi BPM5. D1. Thng k BPM5 theo cc phng thc cung cp . D2. Thng k FATS v cc phng thc cung cp. D2.1 Thng k FATS v hin din thng mi. D2.2 Thng k FATS v hin din th nhn. D3. Cc vng mc c th trong x l thng k i vi phng thc 4. III. Ngun v s liu thu thp. 1. H thng ghi chp cc giao dch quc t. 2. iu tra doanh nghip. 3. iu tra h gia nh. 4. S liu t bo co ca cc B ngnh. 5. S liu t h thng qun l hnh chnh nh nc. 6. Ngun thng tin t cc nc i tc v cc t chc quc t. Phn III: T CHC V HON THIN TNG BC H THNG THNG K THNG MI QUC T V DCH V. I. Danh mc cc ngnh, phn ngnh dch v. II. Xy dng ch thu thp thng tin thng k. A. Cc khi nim nh ngh)a. B. Ni dung ch tiu thu thp thng tin, ngun s liu v phng php thu thp. 1. Dch v vn ti. 1.1 Vn ti bin. 1.2 Vn ti hng khng. 1.3 Vn ti khc. 2. Dch v bu chnh vin thng. 2.1 Dch v bu chnh. 2.2 Dch v chuyn pht. 2.3 Dch v in thoi. 2.4 Dch v vin thng qua v tinh 2.5 Dch v vin thng khc. 3. Dch v du lch. 4. Dch v bo him 5. Dch v ti chnh 6. Dch v xy dng. 7. Cc dch v khc. 7.1 Dch v my tnh v thng tin. 7.2 Dch v ph bn quyn v giy php s dng. 7.3 Dch v kinh doanh khc. 7.4 Dch v vn ho, c nhn v gii tr. 7.5 Dch v chnh ph cha c chi tit ni khc. 8. Thng k FATS. MT S KHUYN NGH. 1. i vi Tng cc Thng k. 2. i vi Ngn hng nh nc. 3. i vi cc b ngnh. KT LUN. ((((.)4)>)B)v)x)~))))))))))&*,*h*r***********J+T+^+`+++++++V,X,,,,,,,--Z-^-p-v-----. .2.6..../ />/׿h+"hS6o(h+"hS6h+"hSH*h+"hSo( h+"hS hS56 hS6H* hS6 hSo(hS hSH*G-n--L.../J//006111(2223D3h333 4:44 d <<gdS$d <<a$gdS$d <<^a$gdS>/B///80:0@0B0~0000000014161111222(222233333"4$4V4X44666666̶̽xph-hS6 hS6o( hS6h-hS6@]aJo(h-hS6@]aJh+"hS6]o(h+"hS6] hS6] hmhSh+"hSo( h+"hS hS56 hS5 hS5>*h+"hS>*h+"hS6h+"hS6o(,444 545^555.6h66&7J7r77782848 d <<gdS$d <<a$gdS677$7&7H7J7r7x7z777777778082848hWhShSCJOJQJ^J hS6 hS5 h+"hSh+"hS6o(h+"hS6&1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5 #v :Vl t6,5 L`L SNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH P`P S Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No ListXQ`X S Body Text 3$xa$5CJOJQJ^JaJj`j S Table Grid7:V0Dm,6R!UZ Kxa`u 4U / Z 3 D ^ G v 1 ] w + Ocu+H\pI~0 0 008000000000000p00000000p@0k.@0k.p@0k.p@0k.p@0k.0@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.@0k.@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.@0k.p@0k.@0k.@0k.@0k.@0k. @0k.@0k. @0k.@0k.8@0k.p@0k.p@0k.p@0k.8@0k.8@0k.p@0k.@0k.p@0k.p@0k.@0k.@0k.p@0k.p@0k.8@0k.p@0k.@0k.8@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.@0k.@0k.@0k.@0k.@0k.@0k.8@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.@0k.p@0k.p@0k.p@0k.@0k.p@0k.p@0k.p@0k.p@0k.My00m+Oy00Oy00Oy00Oy0!0 Oy0!0Oy0!0Oy0 0Oy00Oy0&0 # 0( (>/648 ! -448 48AP<ϢAPB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace c*`w{EIdty 38TZ~ . 3 Y ^  2 3 C ^ A F K u v ' * EH33333333333333333333333333333333333333333nxmaiWH_S@ ,%?@{4pppp(UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial7& r.VnTime9& r.VnTimeH"1h8Bf8Bf{{Yx243QH)?H_M s: 04TC2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 04TC2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@F@F{՜.+,0 hp TCTK0A Mã số: 04TC2002 Title !"$%&'()*,-./012345679:;<=>?ABCDEFGJRoot Entry FpWGLData #1Table+WordDocument(DSummaryInformation(8DocumentSummaryInformation8@CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q