аЯрЁБс>ўџ 68ўџџџ5џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №Пt%bjbjЯ2Я2 ((­X­XЎ џџџџџџˆLLLLLLL`$`^ юDDDDDDDDб г г г г г г $L Rž \ї !L1 DD1 1 ї LLDD } } } 1 LDLDб } 1 б } } ‘ LL‘ D8 ѕ2яF•ФA "‘ Е . 0^ ‘ њ c њ ‘ ``LLLLњ L‘ $D"f} ~’ŸDDDї ї ``dФDs ``ФMу sб: 02TC2002 С tрi:  Nghiъn cщu xтy dёng hЧ thбng chЩ tiъu thбng kъ vС chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn . Chч nhiЧm: PGS.TS. NguyХn Sinh Cњc MфC TIЪU NGHIЪN CшU: Xтy dёng hЧ thбng chЩ tiъu thбng kъ phЃn сnh mйt cсch toрn diЧn, cѓ hЧ thбng lрm cЁ sп У bе sung vр hoрn thiЧn chП й bсo cсo vС chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn. NиI DUNG: I. Mйt sб khсi niЧm cЁ bЃn vр nhяng vЅn С Зt ra trong xтy dёng hЧ thбng chЩ tiъu thбng kъ vС chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn. 1. Nhяng khсi niЧm cЁ bЃn. 1.1. CЁ cЅu kinh tП nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn. 1.2. ChuyУn dЫch cЁ cЅu kinh tП. 1.3. PhАЁng hАлng vр nйi dung chuyУn dЫch cЁ cЅu kinh tП nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn п nАлc ta hiЧn nay. 2. Nhяng vЅn С Зt ra trong xтy dёng hЧ thбng chЩ tiъu. 2.1. Xсc Ыnh nhu cЇu thєng tin cчa Nhр nАлc. 2.2. Ыnh hАлng xтy dёng hЧ thбng chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn. 2.3. Nhяng khѓ khn trАлc mЏt. II. Thёc trЁng cсc chЩ tiъu thбng kъ vС chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn п ViЧt Nam. 1. Thёc trЁng cсc chЩ tiъu tеng hуp chung vС chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn. 2. Thёc trЁng cсc chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ "$&246ДЖ   $ V € „ Š ( * 2 4 l n Ђ Є ќ  : < ` b ѓфмзЭХНЙВЊВЙ Ž~ВЙskakakakakВZRZRhy4Œhэ2ўo( hy4Œhэ2ўhy4Œhэ2ў6o(hy4Œhэ2ў6hy4Œhэ2ў6\]h5- hэ2ў5CJOJQJ^J"h5- hэ2ў56CJOJQJ^Jhy4Œhэ2ў56hэ2ў56o( hэ2ў56hэ2ўhy4Œhэ2ў5hy4Œhэ2ў>*hy4Œhэ2ў>*o( hэ2ў>*h5- hэ2ў>*h5- hэ2ўCJOJQJ^Jh5- hэ2ўOJQJ^J  "$ V X „ ќ  B x м іŒ}}m}}}}}}}„d Є<Є<`„gdэ2ў$d Є<Є<a$gdэ2ўikd$$If–lж”ж”џ$ € tрж0џџџџџџі6ііжџжџжџжџ4ж4ж laі $Ifgdэ2ў t%§b f h ~ € ш ъ B j l € ‚ „ †  . 2 : < \ d f v x | ~ в д ј њ xzИКЬЮикDFРТЪЬмFHЖ*,цшЎАшъ\^ VјњRfhЬЮ: < X љёљщљёљщпщкщпщпщпщпщквщпквщпщкщпщпщпщпщпщпщпщпщпщљёљщпщпащпщпщпщпщљёљЩСЩСЩСЩhэ2ў6]o( hэ2ў6]Uh]:зhэ2ў6 hэ2ў6hy4Œhэ2ў6o(hy4Œhэ2ў6hy4Œhэ2ўo( hy4Œhэ2ўLм є fТžмЖ„LњЊVR& € и!|"0#р#”$D%r%t%№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№фт d Є<Є<gdэ2ў$d Є<Є<a$gdэ2ў cЅu sЃn xuЅt trong ngрnh trгng trЭt. 3. Thёc trЁng cсc chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt trong ngрnh chn nuєi. 4. Thёc trЁng cсc chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt trong ngрnh lтm nghiЧp. 5. Thёc trЁng cсc chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt trong ngрnh thuї sЃn. IV. Nhяng kПt lu­n vр kiПn nghЫ xтy dёng hЧ thбng chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn. A. Mйt sб С xuЅt vС hЧ thбng chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn. B. Mйt sб С xuЅt vС sэa еi bе sung cх thУ. 1. Nghiъn cщu xтy dёng nйi dung, phАЁng phсp tэnh mйt sб chЩ tiъu mлi У phЉn сnh kПt quЃ, hiЧu quЃ cчa quс trьnh chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt nєng, lтm nghiЧp vр thuї sЃn. 2. Mйt sб С xuЅt vС sэa еi bе sung hЧ thбng chЩ tiъu giс trЫ ngрnh nєng nghiЧp. 3. Nhяng С xuЅt vС chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt trong ngрnh trгng trЭt. 4. Nhяng С xuЅt vС chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt trong ngрnh chn nuєi 5. Nhяng С xuЅt vС chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt trong ngрnh lтm nghiЧp. 6. Nhяng С xuЅt vС chЩ tiъu thбng kъ chuyУn dЫch cЁ cЅu sЃn xuЅt trong ngрnh thuї sЃn. KОT LUЌN VР KIОN NGHЪ. X Z € Ц Ъ !!~!€!ь!ю! " "Ž""т"ф"B#D#–#˜#а#в#ђ#є#F$H$І$Ј$њ$ќ$D%r%t%ї№шошошошошошошошошошошошошошошйеhќW“ hэ2ў5hy4Œhэ2ў6o(hy4Œhэ2ў6 hэ2ў6]hэ2ў6]o(!&1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%АQ$$If–!vh5ж #v :V–l” tрі6і,ж5ж œL`ёџL э2ўNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R`R э2ў Heading 2$$@&a$5CJOJQJ^JaJP`P э2ў Heading 4$„Ї @&`„Ї CJOJQJ^JaJDA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR  Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listjš`Гѓj э2ў Table Grid7:Vж0џџџџџџЎ (џџџџˆЋЌТ~ˆ!<nњ3aЯю[ТqЩ4р2Œф> – ­ А Љ0€€  ™0€€Є ˜0€€€˜0€€80€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜@0€Тp˜@0€Тp˜@0€Тp˜@0€Тp˜@0€Тp˜@0€Тp˜@0€Т˜@0€Тp˜@0€Тp˜@0€Т˜@0€ТpMy00€ˆЋ!<nњА Oy0 0ф Б@0 Oy00€@0€Oy00ф БOy00€Oy00€Oy00€Oy00€ 0› d b X t% м t% t% џџAPєtЃAPtхVVА YYА B*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€country-region€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ ­ А ‚‹[ЈА 33А А џџnxmaiхќW“H_Нэ2ўА –џ@ € %?@„Р{єЎ ppџџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArial7& r.VnTime"1ˆ№аh7B‰f7B‰fq=q=Y№ЅŠxД‚‚24Њ Њ 3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 02TC2002nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј  0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 02TC2002УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@ВYйF•Ф@ВYйF•Фq=ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK0Њ A MУЃ sсЛ‘: 02TC2002 Title ўџџџўџџџ !"#$ўџџџ&'()*+,ўџџџ./01234ўџџџ§џџџ7ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFз7яF•Ф9€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ((SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ%DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ-CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq