ࡱ> FHE5@ :bjbj22 (DXX 4* $rZ Z Z Z Z Z Z Z $`R\9G Z Z G G Z Z ,yyyG Z Z yG yyZ N 09F G B0rS$Z "| y Z Z Z $o M s: 01TC2002 ti: Nghin cu xy dng chin lc o to v bi dng cn b, cng chc ngnh thng k thi k 2001-2005 . Ch nhim: CN.Thn Vn Nin MC TIU NGHIN CU: Xy dng chin lc o to v bi dng cn b, cng chc ngnh thng k v vn dng n trong ton ngnh thng k t nm 2003 tr i. NI DUNG: Chng I: NGHIN CU XY DNG CHIN LC O TO V BI DNG CN B, CNG CHC NGNH THNG K, THI K 2001- 2005. NHNG VN L LUN V THC TIN. I. Quan im ca ch ngh)a Mc-L nin, t tng H Ch Minh v ng ta v cn b v cng tc o to, bi dng cn b. 1.C. Mc v Ph. ngghen l nhng ngi u tin a ra quan im khoa hc v cn b v cng tc o to, bi dng cn b. 2. V.I.L nin- Ngi k tha v pht trin t tng ca C. Mc v Ph. ngghen v cn b v cng tc o to, bi dng cn b. 3. Nhng quan im t tng ca Ch tch H Ch Minh v ng ta v cn b v cng tc o to, bi dng cn b. II. Thc trng trnh o to ca i ngi cn b, cng chc ngnh Thng k hin nay v cng tc o to, bi dng cn b, cng chc cu Tng cc Thng k trong nhng nm qua (1996-2000). 1. Mt vi nt v s hnh thnh v pht trin ca i ngi cn b, cng chc ngnh Thng k Vit Nam. 2. Thc trng trnh o to ca i ngi cn b, cng chc ngnh Thng k hin nay. 2.1. Thc trng trnh o to ca i ngi cn b, cng chc ni chung 2.1.1.Trnh o to v chuyn mn. a. S cng chc c trnh thc s, tin s. b. S cng chc c trnh i hc. c. S cng chc c trnh cao ng v trung hc. d. S cn b, cng chc c trnh c trnh s cp v di s cp. 2.1.2. Trnh o to v l lun chnh tr. 2.1.3. Trnh o to v kin thc qun l nh nc. 2.1.4. Trnh o to v ngoi ng. 2.1.5. Trnh o to v tin hc. 2.2. Thc trng trnh o to ca i ngi cn b lnh o ch cht thuc din Tng cc Thng k trc tip qun l hin nay. 2.2.1. Trnh o to ca i ngi cn b lnh o cp v v tng ng. 2.2.2. Trnh o to ca i ngi cn b lnh o cc Cc Thng k a phng. 3. Mt s tnh hnh v cng tc o to v bi dng cn b, cng chc cu Tng cc Thng k trong nhng nm qua (1996- 2000). 3.1. Nhng thnh tch, u im. 3.1.1.Bi d $&246lntx  0 2 @ h n \ ^ t v |  ͳԉzsznn h7So( h7S5o( h7S5hy4h7S6o(hy4h7S6"hy4h7S5CJOJQJ^Jo(hy4h7S5CJOJQJ^J"hy4h7S56CJOJQJ^Jh7S56o( h7S56h7Shy4h7S5hy4h7S>*hy4h7S>*o( h7S>*h W,h7S5) "$ @ B n | zzjzzzzzzzd <<`gd7S$d <<a$gd7Sikd$$Ifl D t0644 la $$Ifa$gd7S :   < > x |  & ( n r 02lpNRjlHLdfdf h7S6o(h:$h7S6 h7S6hy4h7S6o(hy4h7S6h7Shy4h7So( hy4h7SN vT`JLJ<(((")v)$d <<a$gd7S$ d <<a$gd7Sv "&*,.:< dfjn $(Lxz~JdfjnhQh7S@aJo(hQh7S@aJ h7So(h7S h7S6o( h7S6hy4h7S6hy4h7S6o(L@BjlvzVX(R(T(((((((8):))))).*2*N*P*^*`*t**************<+>+++++++^,b,~,,,,,,-$-&-,-.-T-X-U h7S6o( h7S6hy4h7S6o(hy4h7S6 h7So(h7SUng v chuyn mn, nghip v. 3.1.2.Bi dng v l lun chnh tr. 3.1.3.Bi dng v kin thc qun l nh nc. 3.1.4.Bi dng v ngoi ng. 3.1.5.Bi dng cc kin thc v tin hc. 3.1.6. o to ti chc nng cp trnh nghip v chuyn mn cho cn b, cng chc. 3.1.7.o to v bi dng nc ngoi. 3.2. Nhng tn ti v nhc im. 3.2.1. V trnh  c o to ca cn b, cng chc. a.Trnh chuyn mn, nghip v. b.Trnh l lun chnh tr v kin thc qun l nh nc. c. Trnh ngoi ng v tin hc. 3.2.2.Thc hin cng tc o to v bi dng cn b, cng chc. 4. Nguyn nhn ca nhng thnh tch, u im v tn ti, nhc im trong cng tc o to v bi dng cn b, cng chc cu Tng cc Thng k trong thi gian qua (1996- 2000). 4.1 Nguyn nhn ca nhng thnh tch, u im. 4.2 Nguyn nhn ca nhng tn ti, nhc im. Chng II: PHNG HNG V NHNG GII PHP CH YU TRONG XY DNG CHIN LC O TO V BI DNG CN B, CNG CHC NGNH THNG K, THI K 2001-2005. I. Phng hng. 1. Nhu cu o to v bi dng cn b, cng chc ca ngnh Thng k trong 5 nm ti (2001- 2005). 2. Phng hng. 3. Mc tiu. a. o to, bi dng v chuyn mn, nghip v. b. o to bi dng v l lun chnh tr. c. o to bi dng v kin thc qun l nh nc. d. o to bi dng v ngoi ng. e. o to bi dng cc kin thc v tin hc. II. Mt s gii php ch yu. 1. Nng cao cht lng v hiu qu ca cng tc xy dng quy hoch, k hoch o to, bi dng cn b, cng chc. 2. Xy dng, ban hnh Quy ch o to ca ngnh. 3. Tip tc ci tin, xy dng ni dung, chng trnh o to v bi dng cn b, cng chc ngnh thng k. 4. Tng cng xy dng i ngi ging vin v s lng, mnh v cht lng, c phng php s phm p ng yu cu nhim v. 5. La chn, ci tin hnh thc, phng thc o to, bi dng thch hp vi tng l)nh vc v i tng o to. 6. Tng cng hp tc quc t v o to, bi dng. 7. Tng cng v m bo ngun kinh ph o to, bi dng cn b, cng chc. 8. i mi mnh m, kin ton h thng o to v bi dng i ngi cn b lm cng tc o to ca ngnh. 9.Sau khi quy hoch, k hoch o to c Tng cc ph duyt, hng nm phi t chc thc hin tt quy hoch, k hoch . KT LUN v)"*t**,+p++,,,.p../001 111>22234f4@5>6"77$d <<a$gd7SX-t-v-.^.`.d.f.............`/b////0 00004080T0V0000000 1&1*1B1D1111111114262D2H2^2`222223B3D33333@4D4444ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽhy4h7So( hy4h7S h7So(h7S h7S5o( h7S5 h7S6o( h7S6hy4h7S6o(hy4h7S6J4444H5J5R5T5n5p55555555555 66666666667777*7,74767d7h7777777777777.808v8z8888888:9>9J9N9P9T9999999 ::hW h7S5 hy4h7Shy4h7S6hy4h7S6o(K7(889 ::$d <<a$gd7S&1h:pH_/ =!"#$%Q$$If!vh5D #vD :Vl t6,5D L`L 7SNormal$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH P`P 7S Heading 4$ @&` CJOJQJ^JaJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No Listj`j 7S Table Grid7:V0D>HWQ;0w&A 0 _ } & H C $ S ^ o | .]{ }k0x 0| 0080000000000000p00000@0 (@0 p@0 p@0 p@0 p@0 @0 @0 @0 @0 p@0 p@0 p@0 @0 p@0 p@0 p@0 p@0 p@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 p@0 p@0 p@0 p@0 p@0 @0 @0 p@0 p@0 @0 p@0 p@0 @0 p@0 p@0 @0 p@0 @0 p@0 My00HWQOy00 Oy00Oy00 Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00 0 a X-4:  v)7:!:@P,@P4ƜB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace WZ~OR 5 9 d h % H ./@Ckp333333333333333333333nxmai7SWH_@%?@{4`` ``(UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : Arial7& r.VnTime"1h7Bf7BfF F Yx43QH)?H_M s: 01TC2002nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 01TC2002ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@YF@YFF՜.+,0 hp TCTK0 A Mã số: 01TC2002 Title !"$%&'()*,-./012346789:;<>?@ABCDGRoot Entry FZGFIData #1Table+WordDocument(DSummaryInformation(5DocumentSummaryInformation8=CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q