ࡱ> FHE5@ :bjbj22 (BXXhhhhhhh|,|aFTTTTTTTT$R\!hTTTTThhTTThThTThhTH pg@T10aUZU||hhhhUh$TTTTTTT|| v ||M s: 19CS2001 ti: T chc thng tin ni b c quan Tng cc Thng k phc v cng tc qun l v iu hnh Ch nhim ti: Thc s). Trng Khanh Ni dung Phn mt: Nhng vn chung v thng tin I Khi nim, vai tr thng tin 1. Thng tin l mt nhu cu bc xc trong i sng x hi 2. Thng tin l g ? 3. H thng thng tin . H thng thu thp thng tin H thng lu tr H thng truyn tin * T chc cng tc thng tin 1. Phn loi thng tin theo knh tip nhn 2. Phn loi thng tin theo tnh cht, c im s dng 3. Phn loi thng tin theo l)nh vc hot ng 4. Phn loi thng tin theo thi gian T chc cng tc thng tin 1. Yu cu t chc cng tc thng tin 1.1. Thng tin ban u phi ph hp 1.2. m bo thng tin thng nht 1.3. m bo cht lng thng tin 1.4. Tit kim thng tin 2. Quy trnh hot ng ca cng tc thng tin 2.1. Xy dng v t chc ngun thng tin 2.2. Thu thp thng tin 2.3. Phn tch v x l thng tin 2.4. Cung cp v ph bin thng tin 2.5. Bo qun lu tr thng tin 3. Hot ng thng tin trong cc vn phng c quan, n v III. Nhng quan nim v i mi cng tc thng tin 1. Thc trng ca cng tc thng tin 1.1. Thc trng ca cng tc thng tin 1.2. Mt s hn ch ca cng tc thng tin trong cc c quan, n v nc ta 1.3. Nguyn nhn tn ti 2. Ci tin mt bc cng tc thng tin trong cc n v c quan. 2.1. Hon thin th ch v hot ng thng tin. 2.2. T chc cc c quan chuyn mn nghip v. 2.3. o to, bi dng cn b, nhn vin. 2.4. u t xy dng c s vt cht cho hot ng thng tin. Phn hai: Thc trng v yu cu t ra i vi cng tc thng tin phc v lnh o c quan Tng cc thng k I. Thc trng cng tc thng tin phc v lnh o Tng cc thng k. 1. V xy dng v t chc ngun thng tin. 2. V thu thp thng tin. 2.1. Knh thng tin t trn xung 2.2. Cc vn bn ca cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh Ph gi n Tng cc Thng k, bao gm cc loi ch yu sau: 2.3. Cc quyt nh, vn bn ca UBND cc tnh lin quan n hot ng qun l ca ngnh thng k 2.4. Knh thng tin trong ngnh t di ln, bao gm cc loi ch yu sau 2.5. Cc bo co ca cc c s phi gi trc tip n Tng cc 2.6. Cc loi khc 2.7. Knh thng tin trong ni b c quan, bao gm: 2.8. Thng tin t cc t chc thng k quc t, thng k cc nc hoc cc t chc quc t c lin quan n thng k. 2.9 Thng tin t cc phng tin thng tin i chng 3. Phn tch v x l thng tin 4. Cung cp, ph bin thng tin "$2: < N ^ ` ͵ydyO?-?-?"h8B*OJQJ]^JaJphh8B*OJQJ^JaJph(h`h85B*OJQJ^JaJph(hCh85B*OJQJ^JaJph"h85B*OJQJ^JaJph(h856B*OJQJ\^JaJph(h856B*OJQJ\^JaJph.hCh86>*B*OJQJ\^JaJph&h8B*CJOJQJ]^JaJph(h85B*OJQJ\]^JaJphh8OJQJ^J "$: < N T ~ $d <<7$8$H$a$gd8[kd$$Ifl0 064 lad <<$Ifgd8: 6 l j|HNX&(($(&(....$/&/000F122۴۟ۊ۟ۈۊss`%hWh8B*OJQJ^JaJph(hr;h8B*OJQJ^JaJo(phU(hCh8B*OJQJ^JaJo(ph(heKuh8B*OJQJ^JaJo(ph(h`h85B*OJQJ^JaJph"h8B*OJQJ]^JaJphh8B*OJQJ^JaJph(h`h8B*OJQJ^JaJo(ph% 2 l 2 ^ 0b@4 R$d <<a$gd8$d <<7$8$H$a$gd88jH,`h|bF(())H**+d-$d <<7$8$H$a$gd85. V bo qun, lu tr thng tin II. Nhng yu cu t ra i vi cng tc thng tin phc v lnh o c quan Tng cc III. Kin ton cng tc thng lin phc v s lnh o, iu hnh c quan Tng cc. 1. Xy dng v t chc ngun thng tin 2. V thu thp thng tin v phn tch, x l a) ng ch vn th phn loi ngay t u nhng cng vn theo hng: b) ng ch theo di cng vn ca phng I sau khi nhn cng vn s vo h s v chuyn cho ng ch Th k Tng hp x l s b c) ng ch Th k tng hp sau khi nhn c cng vn do ng ch theo di cng vn a ti v nhng ti liu do cc V trnh Lnh o Tng cc s tin hnh phn loi v x l s b theo hng d) ng ch lnh o Vn phng ph trch phng I xem li ni dung do ng ch Th k tng hp chuyn n lp t lnh o Tng cc theo mu sau: 3. Cung cp, ph bin thng tin IV. Thng tin Tng cc thng k. 1. Khi lng thng tin c quan TCTK. 1 1 "Cng vn i n" 1 2 "Cng vn i" 2. Phng php qun l hin nay 3. nh gi v tnh hnh qun l cng vn giy t hin nay. Phn ba: X l thng tin "n" c quan Tng cc thng k. I. Phn loi thng tin "n Tng cc thng k " 1. Thng tin n c h thng v khng h thng a) Thng tin c h thng b) Thng tin khng c h thng 2. Thng tin n c quan TCTK theo i tng v phng thc x l II. Phn cp x l thng tin "n " A. Ni dung thng tin n gm cc ch tiu: B. Phn hng thng tin "n" x l. 1. Phn cp x l thng tin "n" 2. Ngun thng tin n gm ch yu cc c quan: 3. n v x l Phn loi cng vn n phc v n x l thng tin ni b ngnh Thng k ng, Quc hi, Chnh ph B, ngnh i ngoi c quan thng k cc nc, IFM, WB, SIAP, ESCAP, UNSD Cc t chc (ng) Vn Phng Trung ng ng - Ban Chp hnh Trung ng - Ban Chp hnh ng b - Ban Chp hnh Trung ng - Ban Kinh t Trung ng. Cc Thng k tnh/thnh ph, UBND, HND Cng vn a phng. III. Nhng yu cu t ra i vi cng tc thng tin phc v lnh o c quan Tng cc thng k. Phn bn: Mt s kin ngh v kin ton cng tc thng tin phc v s lnh o Xy dng v t chc thng tin 1. Xy dng v t chc ngun thng tin 2. V thu thp thng tin v phn tch, x l 3. Cung cp, ph bin thng tin 4. Tm tt kin ngh. d-../b////l00J111222@33364V4 555647^7 d <<gd8$d <<7$8$H$a$gd82V4555556 6h6j66$888888:::ݱhWh8*hHh85@CJOJQJ^JaJo('hHh85@CJOJQJ^JaJ$hHh8@CJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^Jo(h8CJOJQJ^J"h8B*OJQJ]^JaJphh8B*OJQJ^JaJph^7$888L999:: d <<gd8$d <<7$8$H$a$gd8&1h:pH_/ =!"#$%}$$If!vh50 #v0 :V l0650 4D`D 8NormalCJOJQJ_HmH sH tH j`j 8 Heading 7$$xx7$8$@&H$a$5B*OJQJ\]aJphDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No List^B`^ 8 Body Text$h7$8$H$a$B*CJOJQJ]aJphfP`f 8 Body Text 2$h7$8$H$a$5B*CJOJQJ\aJphBs*?WsHn1_Bu)l50R4 { l \ 6 V y 'cAe cRp@0o( @0o, @0o@0o@0o@0o@0o @0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0o@0oMy00 2: d-^7: ::>QV`c04_c % ) h l ( , _d>@a333333333333333333333nxmaiWH_8@ ?@{ ``(UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialWUVnTimeTimes New Roman7& r.VnTime"1h Bf Bf& "& "Yx243QH)?H_M s: 19CS2001nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 19CS2001ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@ɳ@@ɳ@&՜.+,0 hp TCTK1" A Mã số: 19CS2001 Title !#$%&'()+,-./012346789:;<>?@ABCDGRoot Entry FPu@IData "1Table*UWordDocument(BSummaryInformation(5DocumentSummaryInformation8=CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q