–ѕа°±б>ю€ 24ю€€€1€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€м•Ѕ5@ рњbjbjѕ2ѕ2 ( ≠X≠X‘€€€€€€Иццццццц ЃЃЃЃ Ї ?FЏЏЏЏЏЏЏЏ≤іііііі$ЕR„ \Ў!цЏЏЏЏЏЎццЏЏщ^^^ЏцЏцЏ≤^Џ≤^^rццrЏќ бw@ХƒЃЏjrЦ0?r3 D3 r  цццц3 цr$ЏЏ^ЏЏЏЏЏЎЎ  §ЃT  ЃMг s—: 10CS2001 Ѕ tаi: Xвy dсng nўi dung, quy trмnh thanh tra gi£i quyњt khiњu n°i, t— cбo trong ngаnh Th—ng kк. Chз nhi«m Ѕ tаi: CN. Nguy≈n ThЋ L∞гt Nўi dung: I. Sс cІn thiњt ph£i xбc Ћnh nўi dung vа xвy dсng quy trмnh gi£i quyкn khiњu n°i, t— cбo trong ngаnh Th—ng kк. 1. Cn cй phбp lэ √ gi£i quyњt khiњu n°i, t— cбo trong ngаnh Th—ng kк. 1.1. Khбi quбt nhпng nўi dung cзa lu≠t KNTC. 1.2. Vn b£n phбp lu≠t cзa Nhа n∞џc vЅ Th—ng kк vа cбc l)nh vсc khбc phеc vе cho cфng tбc gi£i quyњt khiњu n°i, t— cбo trong ngаnh Th—ng kк. 2. Chйc nng, nhi«m vе, quyЅn h°n cзa Thanh tra Th—ng kк trong cфng tбc gi£i quyњt khiњu n°i, t— cбo. 3. Thсc tr°ng cфng tбc tiњp nh≠n vа gi£i quyњt °n th∞ khiњu n°i, t— cбo trong ngаnh Th—ng kк nhпng nm qua. 4. Sс cІn thiњt xвy dсng quy trмnh gi£i quyњt °n th∞ khiњu n°i, t— cбo trong ngаnh Th—ng kк. II. Xбc Ћnh nўi dung °n th∞ chз yњu. III. Xвy dсng quy trмnh gi£i quyњt °n th∞ khiњu n°i, tф cбo trong ngаnh Th—ng kк. 1. Nв"$2ью4 6 J т ф * ќ – РДОШ–се’ЋјЋ≥£ЦЖЦеwеЦеuеЦеЦqhьWУUhРkФh„QOJQJ^JaJhРkФh„QOJQJ]Б^JaJh„QOJQJ]Б^JaJh®Ch„Q5БOJQJ^JaJh„Q5БOJQJ^JaJh„QOJQJ^Jo(h„QOJQJ^Jh®Ch„Q5Б>*OJQJ^Jh„QOJQJ^JaJh„Q5БOJQJ\Б^JaJ "$и4 6 J * Ї  зМyk_yyyyy d §<§<gd„Q d §<§<YDgd„Q$d §<§<7$8$H$a$gd„Q[kd$$IfЦl÷÷Ф€ƒ0 ÷0€€€€€€ц6÷€÷€÷€÷€4÷ laц$d §<§<$7$8$H$Ifa$gd„Q э . ъ ‘ РёДЦрђт`≤ШF–“ммммммммммммммммммк$d §<§<7$8$H$a$gd„Qng cao trбch nhi«m tr∞џc quyЅn lгi vа nguy«n vЌng chнnh бng cзa cфng dвn. 2. Kњt lu≠n thanh tra ph£i th•u tмnh °t lэ. 3. C£i cбch hаnh chнnh, th—ng nh•t thсc hi«n vЅ mўt s— thз tеc vn b£n trong gi£i quyњt KNTC. 4. Tiњp nh≠n vа phвn lo°i °n th∞. 5. VЅ th©m quyЅn gi£i quyњt °n th∞ khiњu n°i, t— cбo. 6. Thз tеc gi£i quyњt khiњu n°i, t— cбo. 7. Xвy dсng c° sя dп li«u √ йng dеng vаo vi«c nang cao ch•t l∞гng quy trмnh gi£i quyњt KNTC trong ngаnh Th—ng kк. IV. Cбc b∞џc tiњn hаnh khi gi£i quyњt °n th∞ khiњu n°i t— cбo. 1. Cбc b∞џc tiњn hаnh. 2. Cбc mЂu vn b£n chu©n бp dеng trong gi£i quyњt khiњu n°i, t— cбo. V. Kњt qu£ thн nghi«m vi«c xбc Ћnh cбc nўi dung chз yњu vа quy trмnh gi£i quyњt °n th∞ khiњu n°i, t— cбo trong ngаnh Th—ng kк. VI. Mўt s— kiњn nghЋ vџi nhа n∞џc. &1Рh:pH_љ∞–/ ∞а=!∞•"∞•#РК$РК%∞}$$IfЦ!vh5÷0 #v0 :V Цl÷0€€€€€€ц6ц5÷0 4÷ЬD`с€D „QNormalCJOJQJ_HmH sH tH ^`^ „Q Heading 8$$§h7$8$@&H$a$5Б6БOJQJ\БaJDA@т€°D Default Paragraph FontRi@у€≥R  Table Normalц4÷ l4÷aц (k@ф€Ѕ(No List`Q`т` „Q Body Text 3$§ 7$8$H$YDxa$5Б6БOJQJ\БaJ‘ €€€€tЪЫ•]К}кHo¬?Эјч У”к/∞”÷©@0А-`( Щ@0А-`, Ш@0А-`АШ@0А-`hx@0А-`hШ@0АohШ@0АoШ@0АoШ@0АoШ@0АopШ@0АopШ@0АoШ@0АopШ@0АopШ@0АoШ@0АopШ@0АopШ@0АopШ@0АoШ@0АoШ@0АopШ@0АopШ@0АopШ@0АopШ@0АopШ@0АopШ@0АopШ@0АopMy00А   ∞≥^aЦЩїЊагљјДЗ÷33333333÷÷€€nxmaiе„QьWУH_љ÷Ц€@А””иyЫ”?”@Дј{«‘``€€Unknown€€€€€€€€€€€€GРЗ: €Times New Roman5РАSymbol3&Р З: €ArialWРUVnTimeTimes New Roman7&Р r.VnTime"1Ир–h BЙf BЙf– – Yр•КxіВВ24——3ГQрH)р€?д€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€H_љ€€Mг s—: 10CS2001nxmainxmaiю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0tРШіј–№иш  0 < HT\dlйэM√£ sбїС: 10CS2001√£ nxmaiїСxmaxmaNormalСnxmaiС1maMicrosoft Word 10.0@@Cl@Хƒ@Cl@Хƒ–ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0 hpАИРШ †®∞Є ј яйэTCTK1 —A M√£ sбїС: 10CS2001 Title ю€€€ю€€€ ю€€€"#$%&'(ю€€€*+,-./0ю€€€э€€€3ю€€€ю€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јF:иw@Хƒ5АData €€€€€€€€€€€€1Table€€€€WordDocument€€€€( SummaryInformation(€€€€€€€€€€€€!DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€)CompObj€€€€€€€€€€€€j€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8ф9≤q