ࡱ> ?A>5@ <0bjbj22 (6XX $>F8 8 8 8 8 8 8 8 $R\! 8 8 8 8 ]]] 8 8 ] ]]qq8 , Ǝo@ :q0>q2C2q2q$8 v T] DF 8 8 8 D S M s: 09CS2001 ti: Nghin cu hon thin phn loi hnh thnh phn kinh t p dng trong cng tc thng k. Ch nhim ti: CN. o Ngc Lm Ni dung: Phn th nht: Nhng vn l lun v thc tin ch yu v ch s hu v thnh phn kinh t. I. Nhng vn l lun 1. C s l lun phn nh thnh phn kinh t. 2. Mt s c im ch yu ca cc thnh phn kinh t. a. Kinh t nh nc. b. Kinh t tp th. c. Kinh t c th, tiu ch. d. Kinh t t bn t nhn. e. Kinh t t bn nh nc. f. Kinh t c vn u t nc ngoi. I. Nhng vn v thc tin. 1. Nhng mc ln ca qu trnh i mi v ch s hu v thnh phn kinh t. 2. Nhng i mi quan trng c tnh t ph v ch s hu v thnh phn kinh t. 3. Nhng thay i ln v thnh phn kinh t qua cc con s thng k. 3.1. C cu thu nhp quc dn v tng sn phm trong nc. 3.2. C cu gi tr sn xut cng nghip thi k 1976 - 2000 (%). 3.3. C cu gi tr sn xut nng nghip thi k 1977 - 1998 (%). 3.4. C cu tng mc bn l hng ho v doanh thu dch v (%). 3.5. S lng c s sn xut cng nghip. 3.6. S n v quc doanh nng, lm nghip, thu sn; hp tc x v tp on sn xut nng nghip. 4. Mt s vng mc v phn nh ch s hu v thnh phn kinh t. Phn th hai: Thc trng phn loi khu vc v thnh phn kinh t. A. Khu vc kinh t trong nc. 1. Thnh phn kinh t nh nc . 2. Thnh phn kinh t tp th. 3. Thnh phn kinh t t nhn. 4. Thnh phn kinh t c th. 5. Thnh phn kinh t hn hp. B. Khu vc kinh t c vn u t nc ngoi. 1. 100 % vn nc ngoi . 2. Lin doanh vi thnh phn kinh t nh nc. 3. Lin doanh vi thnh phn kinh t tp th. 4. Lin doanh vi thnh phn kinh t t nhn. 5. Lin doanh vi thnh phn kinh t c th. 6. Lin doanh vi thnh phn kinh t hn hp. C. Khu vc kinh t u t ra nc ngoi. 1. Thnh phn kinh t nh nc. 2. Thnh phn kinh t tp th. 3. Thnh phn kinh t t nhn. 4. Thnh phn kinh t hn hp. "$02 , . B ^ 4 ^h~"%&(zj]]j][J hkhN@OJQJ^JaJUhNOJQJ]^JaJh(AhN5OJQJ^JaJhChN5OJQJ^JaJhN5OJQJ^JaJhNCJOJQJ^Jo(hNCJOJQJ^JhN56OJQJ\^JaJ"hChN6OJQJ\^JaJ%hChN6>*OJQJ\^JaJhNOJQJ^JaJhN5OJQJ\^JaJ "$, . B 4 0 yykyyyyyyy d <<YDgdN$d <<7$8$H$a$gdN[kd$$Ifl0 064 la$d <<$7$8$H$Ifa$gdN <00 X J & XRTn~<zN$d <<a$gdN$d <<7$8$H$a$gdN>P"`""#>#|###P$$%&(:)))$d <<a$gdN$d <<7$8$H$a$gdNQuyt nh trn cing hng dn c th vic phn loi nh sau: A. Khu vc kinh t trong nc. 1. Thnh phn kinh t nh nc. 2. Thnh phn kinh t tp th. 3. Thnh phn kinh t t nhn. 4. Thnh phn kinh t c th. 5. Thnh phn kinh t hn hp. B. Khu vc kinh t c vn u t nc ngoi. 1. Cc doanh nghip c 100% vn nc ngoi. 2. Cc lin doanh gia mt bn l mt hay nhiu n v thuc thnh phn kinh t Nh nc Vit Nam vi doanh nghip, t chc, c nhn nc ngoi. 3. Cc lin doanh gia mt bn l mt hay nhiu n v thuc thnh phn kinh t tp th ca Vit Nam vi doanh nghip, t chc, c nhn nc ngoi. 4. Cc lin doanh gia mt bn l mt hay nhiu n v thuc thnh phn kinh t t nhn Vit Nam vi doanh nghip, t chc, c nhn nc ngoi. 5. Cc lin doanh gia mt bn l mt hay nhiu n v thuc thnh phn kinh t hn hp ca Vit Nam vi doanh nghip, t chc, c nhn nc ngoi. C. Khu vc kinh t u t ra nc ngoi. 1. Cc doanh nghip thuc thnh phn kinh t nh nc. 2. Cc doanh nghip thuc thnh phn kinh t tp th. 3. Cc doanh nghip thuc thnh phn kinh t t nhn. 4. Cc doanh nghip thuc thnh phn kinh t hn hp. Phn th ba: xut phn loi loi hnh kinh t phc v phn loi thnh phn kinh t. I. Quan im ch o vic sa i, b sung v nguyn tc c bn xp xp. 1. Quan im ch o 2. Nguyn tc c bn xp xp. II. D kin phn loi c th. 1. Kinh t nh nc. 2. Kinh t tp th. 3. Kinh t c th. 4. Kinh t t nhn. 5. Kinh t c vn u t nc ngoi. Cn c vo cc nguyn tc c bn trn, c th sp xp cc n v vo cc loi hnh kinh t c th nh sau: 1. Loi hnh kinh t nh nc. 2. Loi hnh kinh t tp th. 3. Loi hnh kinh t c th. 4. Loi hnh kinh t t nhn 5. Loi hnh kinh t c vn u t nc ngoi. (:)>+V+++,,.-..:0<0°hWhNOJQJ]^JaJ#hkhN@OJQJ]^JaJ hkhN@OJQJ^JaJh(AhN5OJQJ^JaJhNOJQJ^JaJ hkhN@OJQJ^JaJ )f**>++,,,.-X----..,/h///:0<0$d <<a$gdN$d <<7$8$H$a$gdN&1h:pH_/ =!"#$%}$$If!vh50 #v0 :V l0650 4D`D NNormalCJOJQJ_HmH sH tH f`f N Heading 5$$ 7$8$@&H$YDxa$56CJOJQJ\aJDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No List6sL%C,g*T?^'Ap(Qr/On# H l 8 n ' H f { Fe@0@ ( @0@ , @0@ @0@ H@0@ @0-``@0-`@0-`@0-``@0-``@0-``@0-`@0-`@0-`@0-``@0-``@0-``@0-``@0-``@0-``@0-``@0-`@0-``@0-``@0-`@0-`@0-``0000000000000000000000000 00000 0 0000p0p000000000000000000000(<0 0 )<0 <0|&#}&~&ܝ&,h&٧&e&#&4#  9 9  < < B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace 8;x~9@3333nxmaiWH_N@?@{``"UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialWUVnTimeTimes New Roman7& r.VnTime"1hBf Bf: : Yx243QH)?H_M s: 09CS2001nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 09CS2001ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@F#@H@@Cl@: ՜.+,0 hp TCTK0A Mã số: 09CS2001 Title !"#%&'()*+,-/012345789:;<=@Root Entry Fo@BData 1Table$2WordDocument(6SummaryInformation(.DocumentSummaryInformation86CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q