ࡱ> CEB5@ 2bjbj22 (:XXV ,6F$|R^!---UUU-U-UUii p.<\@ -i06i,;,i,i$0J"Ul$ K M s: 07CS 2001 ti: Nghin cu xy dng h thng ch tiu thng k lao ng x hi Ch nhim ti: CN. Nguyn Vn Phi Ni dung: Phn th nht: C s l lun 1. Nghin cu la chn cc ch tiu lao ng thng k lao ng x hi hng nm ph hp v kh thi vi Vit Nam hin nay. 2. Nghin cu xy dng v hon thin h thng ch tiu thng k lao ng x hi. - Khi nim, nh ngh)a, k hiu, phm vi, cng thc tnh ton v ngun thu thp s liu mang tnh thng nht ton quc, cc nc trong khu vc v th gii ni chung. 3. T kt qu nghin cu, kin ngh Tng cc ban hnh ch bo co thng k nh k hng nm v mt s ch tiu thng k lao ng x hi ph hp vi iu kin c th ca Vit nam hin nay c th p ng c nhu cu ca cc nh lnh o ng, Nh nc, cc nh qun l iu hnh th trng lao ng, cing nh cc nh nghin cu. i tng v phm vi nghin cu Phng php nghin cu Phn th hai: Kt qu I. nh gi hin trng v h thng lao ng x hi Vit nam 1.1. Cc bo co nh k chnh thc. 1.2. Cc cuc iu tra chuyn . 1.3. Cc cuc Tng iu tra dn s II. nh gi h thng thu thp cc ch tiu thng k lao ng x hi 1.4. H thng bo co nh k a. Nhm cc ch tiu cn i lao ng x hi b. Nhm cc ch tiu iu phi lao ng x hi c. Nhm cc ch tiu lao ng v tin lng khu vc nh nc 1.5. H thng iu tra chuyn 1.6. H thng Tng iu tra dn s Phn th ba: H thng ch tiu thng k lao ng x hi I. H thng ch tiu A. Nhm cc ch tiu v th trng lao ng B. Nhm cc ch tiu iu phi lao ng x hi C. Nhm cc ch tiu lao ng trong khu vc nh nc I. Khi nim, nh ngh)a, cng thc tnh ton mt s ch tiu ch yu. 1. Lao ng bnh qun. 2. Lao ng c n cui k bo co. 3. Lao ng lm vic trong cc ngnh kinh t quc dn. 4. Lao ng ngoi tui. 5. Lao ng trong tui. 6. T trng nhn khu trong tui. 7. Qu thu nhp ca ngi lao ng trong k bo co. 8. Thu nhp bnh qun thng ca mt lao ng trong k bo co. 9. Ngun lao ng. 10. Dn s hot ng kinh t. 11. Dn s khng hot ng kinh t 12. Lao ng lm vic trong cc ngnh kinh t quc dn. 13. Ngi c vic lm. 14. Ngi vic lm 15. Ngi thiu vic lm 16. Ngi khng c vic lm "$&4  4 >XjD:Rz~лyi]P]A]i]P]P]i]P]Ph ;"hu6OJQJ^JaJhu6OJQJ]^JaJhu6OJQJ^JaJh(Ahu65OJQJ^JaJhChu65OJQJ^JaJhu65OJQJ^JaJhu656OJQJ\^JaJ)h(Ahu656@OJQJ\^JaJ)hChu66>*@OJQJ\^JaJhu6CJOJQJ^JaJ hu65CJOJQJ\^JaJhu65CJOJQJ\]^J"$&  R D 4 >$d <<7$8$H$a$gdu6[kd$$Ifl 064 lad <<$IfYDgdu62>j0tD8:,f$d <<a$gdu6$d <<7$8$H$a$gdu6*fJv0$$"%%%V&&& 'n''(4(())$d <<a$gdu6$d <<7$8$H$a$gdu617. Ngi mt vic lm. 18. T l dn s hot ng kinh t, t l tham gia lc lng lao ng. 19. T l gii tnh ca dn s hot ng kinh t. 20. T l tng hng nm ca dn s hot ng kinh t trong k 21. T l dn s khng hot ng kinh t. 22. T l tht nghip (T l khng c vic lm). 23. T l thiu vic lm 24. T l thi gian lao ng c s dng. 25. Lao ng trc tip sn xut. 26. Lao ng khng trc tip sn xut. 27. Lao ng trong bin ch nh nc. 28. Lao ng lm vic theo hp ng. 29. Thnh phn kinh t. Phn th bn: xut v bo co nh k v thng k lao ng x hi hng nm. 11. H thng bo co nh k. 12. Cc cuc iu tra chuyn cung cp thng tin v th trng lao ng. Phn ph lc. H thng cc ch tiu thng k lao ng x hi. I. Danh mc cc ch tiu ca h thng. II. T ch tiu c th ca h thng 1. S ngi trong tui lao ng. 2. T trng dn s trong tui lao ng. 3. S ngi vo tui lao ng 4. S ngi ra khi tui lao ng 5. S tng hng nm ca dn s trong tui lao ng 6. Ngun lao ng 7. Lc lng lao ng 8. Lc lng lao ng theo nhm tui. 9. T trng lc lng lao ng theo nhm tui. 10. T l tham gia lc lng lao ng 11. T l gii tnh ca lc lng lao ng. 12. S tng hng nm ca lc lng lao ng. 13. T l tng lc lng lao ng. 14. C cu thnh th - nng thn ca lc lng lao ng. 15. C vic lm. 16. T l c vic lm 17. S ngi c vic lm hot ng trong cc ngnh kinh t quc dn. 18. T l c vic lm theo ngnh . 19. T l tng trng ca vic lm theo ngnh. 20. Nng sut lao ng theo ngnh. 21. T l thi gian lao ng c s dng trong 12 thng qua. 22. Tht nghip 23. T l tht nghip 24. T l tht nghip theo trnh hc vn. 25. Thiu vic lm. 26. T l thiu vic lm. 27. S ch lm vic mi to ra trong nm. 28. Dn s khng hot ng kinh t. ~$4(N( ))))))*+..//0 000222hWhu6CJOJQJ^JaJh^hu6OJQJ^JaJo("h(Ahu65OJQJ]^JaJh ;"hu6OJQJ^JaJo(hu6OJQJ]^JaJh(Ahu65OJQJ^JaJUhu6OJQJ^JaJ))"*p**+V+++<,`,,,6---6.|../),122O&НP&"Q&dXXB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace JMbez|sv 14 58Z] E H H K ? B f i   - 0 C F r u $']`36\_X3333333333333333333333333333333333333333333XXnxmaiu6WH_X@UU|U?U@{V``$UnknownG: Times New Roman5Symbol3& : ArialWUVnTimeTimes New Roman7& r.VnTime"1hBfBfp p Yx24NN3QH)?H_M s: 07CS 2001nxmainxmaiOh+'0t 0 < HT\dlMã số: 07CS 2001ã nxmaixmaxmaNormalnxmai1maMicrosoft Word 10.0@@H@@H@p ՜.+,0 hp TCTK0NA Mã số: 07CS 2001 Title !"#$%'()*+,-./013456789;<=>?@ADRoot Entry FPH\@FData 1Table&,WordDocument(:SummaryInformation(2DocumentSummaryInformation8:CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q