╨╧рб▒с>■  ;=■   :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ье┴5@ Ё┐о)bjbj╧2╧2 (0нXнXТ       И6666666JN N N N b $J$ Т Т Т Т Т Т Т Т Ч Щ Щ Щ Щ Щ Щ $2RД^╜ !6Г Т Т Г Г ╜ 66Т Т ▐ C C C Г 6Т 6Т Ч C Г Ч C C W 66W Т Ж pС5P@Х─N Г жW { Ї 0$ W т) тW JJ6666т6W $Т 0┬ "C ф  ГТ Т Т ╜ ╜ JJ N 9 JJN  Mу s╤: 06TC2001 ┴ tрi: "Nghiъn cщu hoрn thi╟n h╟ th╤ng ch╔ tiъu vр ch┐ ┘ bсo cсo th╤ng kъ nЇng, lтm nghi╟p vр thuў sгn" Chч nhi╟m ┴ tрi: PGS - TS. Nguy┼n Sinh C·c N┘i dung: Phзn I. Nhяng vеn ┴ chung cчa ┴ tрi I. T═NH CдP THI╛T CцA └ T└I: II. MфC TI╩U, N╪I DUNG V└ PHпаNG PH┴P NGHI╩N CшU 1. Mхc tiъu cчa ┴ tрi: 2. N┘i dung nghiъn cщu: 3. Ph░бng phсp nghiъn cщu III. C┴C SвN PHиM CцA └ T└I 1. Bсo cсo t╒ng hуp k┐t quг nghiъn cщu cчa ┴ tрi, g╙m cсc cсc phзn: 2. Bсo cсo tєm tпt k┐t quг nghiъn cщu cчa ┴ tрi 3. Cсc chuyъn ┴ khoa h═c cсc vеn ┴ cх th├ v┴ сnh giс thёc trбng vр h░█ng hoрn thi╟n h╟ th╤ng ch╔ tiъu vр ch┐ ┘ bсo cсo th╤ng kъ nЇng, lтm nghi╟p, thuў sгn tыng l)nh vёc. Phзn II. сnh giс thёc trбng h╟ th╤ng ch╔ tiъu vр ch┐ ┘ bсo cсo th╤ng kъ nЇng, lтm, nghi╟p, thuў sгn hi╟n hрnh - K┐t quг cсc cu┘c i┴u tra ╦nh kє hрng nm - Cсc thЇng tin i┴u tra chuyъn ┴, i┴u tra tr═ng i├m - Cсc thЇng tin v┴ T╒ng i┴u tra nЇng nghi╟p, nЇng thЇn - Cсc cu╤n niъn giсm th╤ng kъ chuyъn ngрnh 1 сnh giс chung ░u i├m: 2. T╙n tбi vр nh░уc i├m: 2.1. V┴ h╟ th╤ng ch╔ tiъu: 2.2. V┴ ch┐ ┘ bсo cсo vр i┴u tra: a) Hьnh thщc thu thнp thЇng tin nЇng nghi╟p, lтm nghi╟p vр thuў sгn ▀ cсc ╦a ph░бng: b) Hьnh thщc thu thнp thЇng tin nЇng nghi╟p, lтm nghi╟p vр thuў sгn giяa TCTK v█i cсc b┘ ngрnh liъn quan c) Hьnh thщc thu thнp thЇng tin nЇng nghi╟p, lтm nghi╟p vр thuў sгn ▀ cсc бn v╦ cб s▀ d) Hьnh thщc thu thнp thЇng tin nЇng nghi╟p, lтm nghi╟p vр thuў sгn ▀ nЇng thЇn 2.3. V┴ cung cеp thЇng tin cho cсc ╤i t░уng sэ dхng 2.4. CЇng tсc phтn tэch th╤ng kъ vр niъn giсm th╤ng kъ 3. Nguyъn nhтn chч y┐u: Phзn III. Ph░бng h░█ng hoрn thi╟n h╟ th╤ng ch╔ tiъu vр ch┐ ┘ bсo cсo th╤ng kъ nЇng, lтm nghi╟p, thuў sгn Phзn VI.$&4R T h v ш ъ * , D F L N h x Тдfv╥╓h Т Ё j!l!""@"J"ёу╨└▒ЯПГsГsГsГdГПГПГПbГUГUГUГUГUГh{ЛOJQJ]Б^JaJUh :Аh{ЛOJQJ^JaJh :Аh{ЛOJQJ^JaJo(h{ЛOJQJ^JaJh╪(Ah{Л5БOJQJ^JaJ"hиCh{Л5БOJQJ]Б^JaJh{Л5БOJQJ]Б^JaJh{Л5Б6БOJQJ\Б^JaJ%hиCh{Л6Б>*OJQJ\Б^JaJh{ЛCJOJQJ^JaJh{Л5БOJQJ\Б^JaJ!"$&·R T h ┤ Ё R В ▓ ц чМyyyyyyyyyyyy$d д<д<7$8$H$a$gd{Л[kd$$IfЦl╓╓Ф  ы ╓0      Ў6╓ ╓ ╓ ╓ 4╓ laЎ$d д<д<$7$8$H$Ifa$gd{Ло)¤ к h HвВ╪ @v╛j<ъКЇbТf№*ZК╥ < ььььььььььььььььььььььььььь$d д<д<7$8$H$a$gd{Л M┘t s╤ ┴ ngh╦ cх th├ hoрn thi╟n h╟ th╤ng ch╔ tiъu vр ch┐ ┘ bсo cсo th╤ng kъ nЇng, lтm nghi╟p, thuў sгn th▌i kє 200l - 2005 1. Th╤ng kъ tr╙ng tr═t - V┴ n┘i dung ch╔ tiъu: - V┴ th▌i i├m bсo cсo: - V┴ ph░бng phсp thu thнp thЇng tin - i┴u tra di╟n tэch gieo tr╙ng - i┴u tra nng suеt 2. Th╤ng kъ chn nuЇi Ph░бng phсp i┴u tra 3. Th╤ng kъ lтm nghi╟p 4. Th╤ng kъ thuў sгn - NuЇi tr╙ng thuў sгn. - Ch╔ tiъu v┴ k┐t quг sгn xuеt thuў sгn - Ch╔ tiъu сnh giс hi╟u quг sгn xuеt B. сnh giс thuў sгn cє cсc ch╔ tiъu cб bгn. 1.1. Phбm vi i┴u tra: 2.1. ╤i t░уng i┴u tra 3.1. бn v╦ i┴u tra 4.1. N┘i dung i┴u tra g╙m 2 phзn chэnh 5.1. Ph░бng phсp i┴u tra vр ph░бng phсp thu thнp thЇng tin 6.1. Ph░бng phсp ch═n mлu s╤ h┘ i┴u tra vр phтn b╒ mлu 7.1. Ph░бng phсp tэnh toсn suy r┘ng sгn l░уng 8.1. Th▌i i├m i┴u tra 5. Ch╔ tiъu h┘, nhтn khйu, lao ┘ng hуp tсc xу nЇng, lтm nghi╟p thuў sгn trang trбi mсy mєc thi┐t bi chч y┐u 1. Ch╔ tiъu v┴ h┘, nhтn khйu, lao ┘ng nЇng, lтm nghi╟p, thuў sгn 2. Ch╔ liъu HTXNN, LN, TS 3. ╤i v█i h╟ th╤ng ch╔ tiъu kinh t┐ trang trбi 4. Ch╔ tiъu v┴ mсy mєc thi┐t b╦ chч y┐u d∙ng trong N-lтm nghi╟p, T.Sгn 5. Ch╔ tiъu giс tr╦ trong ngрnh nЇng, lтm nghi╟p, thuў sгn 6. Ch╔ tiъu giс tr╦ trong ngрnh nЇng, lтm nghi╟p, thuў sгn (1) Giс tr╦ sгn xuеt ngрnh nЇng nghi╟p (2) Chi phэ trung gian ngрnh nЇng nghi╟p (3) Giс tr╦ tng thъm ngрnh nЇng nghi╟p 1.1. NЇi dung vр phбm vi tэnh toсn (1) Giс tr╦ sгn xuеt: (3) Giс tri tng thъm 1.2 Ph░бng phсp tэnh vр ngu╙n s╤ li╟u. < h Т ┬ ь !l!╕!"@"p"Ъ"ъ"d#╓#2$b$>%┬%Ў%V&ф&Z'╨'(p(ььььььььььььььь▌ььььььььь$d д<д<a$gd{Л$d д<д<7$8$H$a$gd{ЛJ"p"z"И"К"*#,#╓#р#2$<$b$) ))^)м)о)ЄцЄ╘Є┬ЄцЄцЄцЄцЄц╛h№WУ"h∙%єh{ЛOJQJ]Б^JaJo("hd T j С Ф й0ААh Щ0ААl Ш0АААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААИШ0ААШ0ААШ0ААИШ0ААШ0ААИШ0ААШ0ААИШ0ААШ0ААИШ0ААШ0АА АШ@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ Ш@0А@ Ш@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ 8Ш@0А@ @Ш@0А@ Ш@0А@ @Ш@0А@ Ш@0А@ Ш@0А@ Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ 0Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ @Ш@0А@ Ш@0А@ My00АJ"о)  < p(о) о)   @│&LaЭA│&$7ЮB│&МpЭ┤┤╣Ф ╕╗╗Ф  Аurn:schemas:contactsАSnА9*Аurn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsАplaceА ╔╬ў№lo┬┼+.ВЕСФЧ├╬╨Z ]  x { 1 3 Ф 3333333333333Ф Ф   nxmaiх{Л№WУH_╜Ф Ц @АС С iЫС ?С @Д└{╗Т ``  Unknown            GРЗ:  Times New Roman5РАSymbol3&Р З:  ArialWРUVnTimeTimes New Roman"1ИЁ╨hBЙfBЙfр▓ р▓ YЁеКx┤ВВ24М М 3ГQЁH)Ё ?ф                     H_╜   Mу s╤: 06TC2001nxmainxmai■ рЕЯЄ∙OhлС+'│┘0tРШ┤└╨▄ш°  0 < HT\dlщ¤ M├г sс╗С: 06TC2001M├гnxmaiс╗xmaxmaNormal╗nxmai╗1maMicrosoft Word 10.0@@╪H@Х─@╪H@Х─р▓ ■ ╒═╒Ь.УЧ+,∙о0 hpАИРШ аи░╕ └ рщ¤TCTK М A  M├г sс╗С: 06TC2001 Title ■    ■   "#$%&'()■   +,-./01■   3456789■   ¤   <■   ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                       Root Entry         └FP?P@Х─>АData             1Table    !тWordDocument    (0SummaryInformation(            *DocumentSummaryInformation8        2CompObj            j            ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ■       └FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8Ї9▓q