аЯрЁБс>ўџ ;=ўџџџ:џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №По*bjbjЯ2Я2 (0­X­Xj џџџџџџˆ6666666Jn n n n ‚ $Jt В В В В В В В В ч щ щ щ щ щ щ $‚Rд` !6Ѓ В В Ѓ Ѓ 66В В . “ “ “ Ѓ 6В 6В ч “ Ѓ ч “ “ Ї 66Ї В І _РD@•Фn Ѓ жЇ Ы D 0t Ї 4y 4Ї JJ666646Ї $В 0т "“   ƒВ В В JJ$ n ‰ JJn  Mу sб: 05 TC2001 С tрi: Nghiъn cщu quy hoЁch lЁi cсc cuйc iСu tra thбng kъ hй gia ьnh Chч nhiЧm С tрi: CN. Lъ vn Duѕ Nйi dung: PhЇn I. Cєng tсc iСu tra hй gia ьnh giai oЁn 1996 - 2001 I. Sб lАуng cсc cuйc iСu tra hй gia ьnh. II. Quy mє cчa cuйc iСu tra hй gia ьnh. III. PhЁm vi vр nйi dung cчa iСu tra hй gia ьnh 3.1. PhЁm vi cчa iСu tra hй gia ьnh 3.2. Nйi dung cчa cсc cuйc iСu tra hй gia ьnh. IV. Cсc chЩ tiъu thбng kъ Ауc thu th­p trong cсc cuйc iСu tra hй gia ьnh п cсc vх nghiЧp vх. 4.1. Vх Dтn sб vр Lao йng 4.2. Vх Thбng kъ Xу hйi vр Mєi trАнng. 4.3. Vх Thбng kъ Nєng Lтm nghiЧp vр Thuї sЃn. 4.4. Vх Cєng nghiЧp 4.5. Vх ThАЁng mЁi vр giс cЃ 4.6. Vх Xтy dёng Giao thєng vр BАu iЧn 4.7. Vх HЧ thбng kъ Tрi khoЃn quбc gia 4.8. Vх Tеng hуp vр Thєng tin 4.9. ViЧn Khoa hЭc Thбng kъ. V. Cсc tiъu thщc iСu tra trong cсc cuйc iСu tra hй gia ьnh. 5.1. Vх Dтn sб vр Lao йng 5.2. Vх kъ Xу hйi vр Mєi trАнng. 5.3. Vх Nєng Lтm nghiЧp vр Thuї sЃn. 5.4. Vх Cєng nghiЧp. 5.4.1. iСu tra mЋu hй cєng nghiЧp cс thУ (thсng, nm). 5.4.2. iСu tra toрn bй hй CN cс thУ nm 1998. 5.5. Vх ThАЁng mЁi vр Giс cЃ 5.6. Vх Thбng kъ Xтy dёng cЁ bЃn, giao thєng v­n tЃi vр bАu iЧn 5.7. Vх Thбng kъ Tрi khoЃn quбc gia 5.7.1. iСu tra thu th­p thєng tin tэnh GDP theo qu§. 5.7.2. iСu tra thu th­p thєng tin У l­p bЃng cтn бi liъn ngрnh (nm). 5.8. Vх Tеng hуp vр Thєng tin. VI. PhАЁng phсp tе chщc iСu tra vр cсch thu th­p sб liЧu. 6.1. LoЁi iСu tra 6.1.1. iСu tra toрn bй 6.1.2. iСu tra chЭn mЋu. 6.1.3. iСu tra trЭng iУm. 6.2. PhАЁng phсp thu th­p sб liЧu. 6.2.1. PhАЁng phсp phЯng vЅn trёc tiПp 6.2.2. PhАЁng phсp gэi phiПu У cсc hй iСn 6.2.3. PhАЁng phсp khai thсc tА liЧu sЕn cѓ. VII. Thнi iУm, thнi kѓ vр й dрi thнi gian iСu tra. 7.1. Thнi iУm iСu tra. &(46ќў ž Ђ ф ц   ор\`žЂжиTXz|ЊВоцbfЦШЪЮі Ц"и"R$V$% %j%ёхвРАЃ“ƒхvхvхvхvхvхvхvхvхvхvхvхvхvхvхtхƒхvхvхUhnюOJQJ]^JaJhи(Ahnю5OJQJ^JaJhJŠhnю5OJQJ^JaJhnю5OJQJ^JaJhnю56OJQJ\^JaJ"hЈChnю6OJQJ\^JaJ%hЈChnю6>*OJQJ\^JaJhnюOJQJ^JaJhnю5OJQJ\^JaJ-$&(Кќў Š р 4 ˜ ц H  чŒyyyyyyyyyyyy$d Є<Є<7$8$H$a$gdnю[kd$$If–lжж”џ ы ж0џџџџџџі6жџжџжџжџ4ж laі$d Є<Є<$7$8$H$Ifa$gdnюо*§ > Œ ш  J š ш $^мV Ъ:˜вTœšиNtЄьььььььььььььььнььььььььь$d Є<Є<a$gdnю$d Є<Є<7$8$H$a$gdnюЄиXІўXФіd Є № 4!š!"\"Ц"2#p#Ђ#в#V$Œ$%l%Ъ%ьььььььььььнььььььььььььь$d Є<Є<a$gdnю$d Є<Є<7$8$H$a$gdnю7.2. Thнi kѓ iСu tra (Thнi kѓ sб liЧu phЃn сnh). 7.3. й dрi thнi gian iСu tra. VIII. Kinh phэ cчa cсc cuйc iСu tra. IX. KПt quЃ cчa cсc cuйc iСu tra X. сnh giс tеng thУ cсc cuйc iСu tra hй gia ьnh 10.1. Nh­n xщt cчa cсn bй thuйc cсc vх thбng kъ nghiЧp vх 10.2. Nh­n xщt cчa mйt sб Cхc Thбng kъ 10.3. Nh­n xщt vр kiПn nghЫ cчa ban chч nhiЧm С tрi PhЇn hai: Quy hoЁch lЁi cсc cuйc iСu tra hй gia ьnh I. CЁ sп vр mхc tiъu quy hoЁch 1.1. CЁ sп cчa quy hoЁch 1.2. Mхc tiъu quy hoЁch II. PhАЁng сn quy hoЁch hoЁch lЁi cсc cuйc iСu tra hй gia ьnh . 2.1. HАлng quy hoЁch chung 2.2. С xuЅt cх thУ vС chАЁng trьnh iСu tra thбng kъ hй gia ьnh. 2.2.1. Tеng iСu tra dтn sб vр hй gia ьnh. 2.2.2. Tеng iСu tra nєng nghiЧp vр nєng thєn. 2.2.3. iСu tra hй gia ьnh cЁ bЃn (phЇn 1) 2.2.4. iСu tra biПn йng dтn sб vр kП hoЁch hoс gia ьnh (Thuйc phЇn 2) 2.2.5. iСu tra mщc sбng dтn cА vр sщc khoЛ cйng гng (thuйc phЇn 2) 2.2.6. iСu tra cсc hй tham gia hoЁt йng sЃn xuЅt kinh doanh phi nєng nghiЧp (thuйc phЇn 2). 2.2.7. iСu tra cсc hй tham gia hoЁt йng sЃn xuЅt kinh doanh trong l)nh vёc nєng lтm ngА nghiЧp (thuйc phЇn 2). Phх lхc 1: HЧ thбng cсc chЩ tiъu thбng kъ cсc vх thбng kъ nghiЧp vх thu th­p tы cсc cuйc iСu tra hй gia ьnh. Phх lхc 2: Danh sсch cсc cuйc iСu tra thбng kъ hй G у Ауc tiПn hрnh Phх lхc 3 : Danh sсch cсc cuйc iСu tra hй Ыnh dё kiПn trong quy hoЁch. j%l%Ђ*Є*м*о*ђцзцгhќW“hJŠhnюOJQJ^JaJhnюOJQJ^JaJhnюOJQJ]^JaJЪ%"&Д&>'њ'м(К)J*м*о*ььььььььъ$d Є<Є<7$8$H$a$gdnю &1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%А}$$If–!vh5жы #vы :V –lж0џџџџџџі6і5жы 4жœD`ёџD nюNormalCJOJQJ_HmH sH tH DA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR  Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No Listj 0џџџџ]~‰Х№LsЄFtˆЅЭє/nŠЋахLiЊЮMlЇКвь,SЌтћ-Ms•Ш)^”ГЬф& A „ Б р U š ј i и i l Љ0€€ ™0€€ ˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€ €˜0€€˜0€€˜0€€ €˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ ˆ˜@0€@ ˆ˜@0€@ ˆ˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ ˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ ˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ ˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ ˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ ˜@0€@ ˆ˜@0€@ ˆ˜@0€@ ˆ˜@0€@ ˆ˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ 0˜@0€@ My00€j%о*  ЄЪ%о* о* џџ1Г&La2Г&Œp3Г&"ž‰‰Žl l  €urn:schemas:contacts€Sn€9*€urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags€place€ $&VXУЦEFs.ЋЯафос•˜ % ; @ N Q ­ А ( + l 33333333333333333l l џџnxmaiхќW“H_Нnюl –џ@€i i ›i ?i @„Р{ћj `` џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman"1ˆ№аhB‰fB‰fк к Y№ЅŠxД‚‚24d d 3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_Нџџ Mу sб: 05 TC2001nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0x˜ИФдрьќ  4 @ LX`hpщ§ MУЃ sсЛ‘: 05 TC20010MУЃnxmaiсЛxmaxmaNormalЛnxmaiЛ1maMicrosoft Word 10.0@@’М$@•Ф@’М$@•Фк ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р сщ§TCTK d A  MУЃ sсЛ‘: 05 TC2001 Title ўџџџ ўџџџ"#$%&'()ўџџџ+,-./01ўџџџ3456789ўџџџ§џџџ<ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFрдЩD@•Ф>€Data џџџџџџџџџџџџ1Tableџџџџ!4WordDocumentџџџџ(0SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ*DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ2CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq