аЯрЁБс>ўџ 68ўџџџ5џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №П #bjbjЯ2Я2 ((­X­XR џџџџџџˆ˜˜˜˜˜˜˜ЌААААФЌd Fььььььььз й й й й й й $Њ Rќ ^§ !˜oььoo§ ˜˜ьь ƒ ƒ ƒ o˜ь˜ьз ƒ oз ƒ ƒ — ˜˜— ьр @BN/@•ФАoю— Л 4 0d — Z] Z— ЌЌ˜˜˜˜Z˜— $ьL86ƒ n,šеььь§ § ЌЌАy ЌЌАMу sб: 03 TC2001 С tрi:  Nghiъn cщu щng dхng cсc phАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm сnh giс tбc й tng trАпng ngрnh cєng nghiЧp". Chч nhiЧm С tрi: CN.Vi Vn TuЅn Nйi dung: PhЇn I. Nhяng vЅn С l§ lu­n chung vС phАЁng phсp lu­n cчa chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm cєng nghiЧp. ChАЁng I. Sё cЇn thiПt phЃi nghiъn cщu щng dхng phАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng mлi thay thП cho phАЁng phсp hiЧn hрnh trong thбng kъ cєng nghiЧp. ChАЁng II. HЧ thбng chЩ tiъu thбng kъ khбi lАуng sЃn phЉm sЃn xuЅt cчa ngрnh cєng nghiЧp. 1. ChЩ tiъu sЃn phЉm hiЧn v­t. 2. ChЩ tiъu giс trЫ sЃn xuЅt 3. ChЩ tiъu giс trЫ tng thъm ChАЁng III. Cсc phАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm cєng nghiЧp. 1. ChЩ sб chung vС sЃn xuЅt cєng nghiЧp vр chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm cєng nghiЧp. 1.1. ChЩ sб chung 1.2. ChЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm cєng nghiЧp 2. Cсc phАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm cєng nghiЧp 2.1. PhАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm hiЧn v­t, gЭi tЏt lр chЩ sб khбi lАуng hiЧn v­t (KLHV). 2.1.1. PhАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm hiЧn v­t cс thУ. 2.1.2. PhАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm hiЧn v­t chung hay chЩ sб khбi lАуng hiЧn v­t bьnh quтn. 2.1.3. iСu kiЧn сp dхng бi vлi chЩ sб KLHV 2.$&(4РФкмтф b d x † Ш Ъ @ † Ž ~ ‚ д f hp–˜ятбСЗЌЗЌЗЌЗœ€p`тттNтт#hd*OJQJ^J!hЈCh†~ж5>*OJQJ^Jo(h†~жOJQJ]^JaJh†~ж5OJQJ\]^JaJ"$& b d x @ l ^ ˜ чŒykyyyyyyyy d Є<Є<YDgd†~ж$d Є<Є<7$8$H$a$gd†~ж[kd$$If–lжж”џ ы ж0џџџџџџі6жџжџжџжџ4ж laі$d Є<Є<$7$8$H$Ifa$gd†~ж  #§˜ д f 0ˆиb:”*NєŽ,Ђє2Ђ(šn !И!ьььььььььнььььььььььььььь$d Є<Є<a$gd†~ж$d Є<Є<7$8$H$a$gd†~ж1.4. Kinh nghiЧm cчa mйt sб nАлc trong viЧc xтy dёng chЩ sб khбi lАуng hiЧn v­t сnh giс tбc й tng trАпng cчa ngрnh cєng nghiЧp. 2.1.4.1. Malaysia 2.1.4.2. Hрn Quбc 2.2. PhАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm cєng nghiЧp theo giс trЫ sЃn xuЅt 2.2.1. PhАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng giс trЫ sЃn xuЅt theo giс cб Ыnh. 2.2.2. PhАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng giс trЫ sЃn xuЅt CN theo chЩ sб giс. 2.3. PhАЁng phсp tэnh chЩ sб khбi lАуng giс trЫ tng thъm. ChАЁng IV. Nhяng kiПn nghЫ С xuЅt chung 1. ChЩ sб khбi lАуng hiЧn v­t. 2. ChЩ sб khбi lАуng giс trЫ sЃn xuЅt theo giс cб Ыnh. 3. PhАЁng phсp chЩ sб khбi lАуng giс trЫ sЃn xuЅt theo chЩ sб giс. 4. ChЩ sб khбi lАуng giс trЫ tng thъm theo giс so sсnh. PhЇn II. Thэ nghiЧm tэnh chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm cєng nghiЧp theo cсc phАЁng phсp trъn Ыa bрn Hр Nйi. 1. Tэnh theo PP sэ dхng chЩ tiъu giс trЫ sЃn xuЅt vлi bЃng giс cб Ыnh 1994. 2. Tэnh theo phАЁng phсp chЩ sб khбi lАуng sЃn phЉm hiЧn v­t (theo cЃ 2 cсch tiПp c­n). 3. Tэnh chЩ sб khбi lАуng giс trЫ sЃn xuЅt theo chЩ sб giс. 4. Nh­n xщt chung vС kПt quЃ phЃn сnh tбc й tng trАпng cєng nghiЧp nm 2000 trъn Ыa bрn Thрnh phб Hр Nйi. ˜0<ўŽ,ЂєšЈ # #§ёфёфёфёгёфёУёПhќW“hЈCh†~ж5OJQJ^JaJ hd