аЯрЁБс>ўџ /1ўџџџ.џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №П`bjbjЯ2Я2 (­X­X.џџџџџџˆ˜˜˜˜˜˜˜Ќ Ќ­F<<<<<<<< """"""$ѓRE \F!˜<<<<<F˜˜<<gЬЬЬ<˜<˜< Ь< ЬЬр˜˜р<0  ;P$@•Ф<vр}0­рЁ ВЁ рЌЌ˜˜˜˜Ё ˜р$<<Ь<<<<<FFЌЌdТ ЌЌMу sб: 02TS2001 С tрi: iСu tra nghiъn cщu sтu vС TiПn s) vр Tiъn s) khoa hЭc п nАлc ta Chч nhiЧm: TS. Tng Vn khiъn Nйi dung: PhЇn I: tiПn s) - mйt sб Зc iУm chч yПu vС nhтn thтn 1. Giлi tэnh 2. Tuеi нi 3. Quъ quсn PhЇn II: Quс trьnh рo tЁo 1. Ngрnh рo tЁo 1.1. Phтn tэch theo cсc ngрnh рo tЁo mу sб cЅp II, sб 8965 tiПn s) hiЧn nay у Ауc рo tЁo theo 22 ngрnh hЭc 1.2. Phтn tэch theo cсc ngрnh рo tЁo mу cЅp III (Bao gгm 143 ngрnh hЭc) 1.3. Phтn tэch giлi tэnh cчa tiПn s) theo cсc chuyъn ngрnh рo tЁo 1.4. Tuеi vр ngрnh рo tЁo 2. NАлc рo tЁo 3. Hьnh thщc рo tЁo 4. Nm tбt nghiЧp 5. Trьnh й ngoЁi ngя 6. HЭc hрm Phтn III : Phтn bб - sэ dхng 1. TiПn s) phтn theo nЁi cєng tсc 1.1. Phтn ra trong nАлc vр ngoрi nАлc, ang lрm viЧc vр у nghЩ hАu  "$2Иєі  Т в h l і ќ 6>@v€^`єшиУЎž‘qшqшbшqш`шPbшbшLhќW“hт|кhдЙOJQJ]^JaJUhдЙ6OJQJ]^JaJhи(AhдЙ5OJQJ^JaJhЈChдЙ5OJQJ^JaJhдЙ5OJQJ^JaJhдЙ56OJQJ\^JaJ)hи(AhдЙ56@ˆќџOJQJ\^JaJ)hЈChдЙ6>*@ˆќџOJQJ\^JaJhЈChдЙ>*OJQJ^JaJhдЙOJQJ^JaJhдЙOJQJ]^J "$Иєі x ’ Њ Т я”rbd Є<Є<7$8$H$gdдЙ$d Є<Є<a$gdдЙ$d Є<Є<7$8$H$a$gdдЙ[kd$$If–lжж”џФ0 ж0џџџџџџі6жџжџжџжџ4ж laіd Є<Є<$IfgdдЙ `§Т ј  ј Š  F f  Д р і 0 t ќ F‚жŠат^`яяммяяяяяяяяяяяяяяяяяяяк$d Є<Є<7$8$H$a$gdдЙd Є<Є<7$8$H$gdдЙ1.2. Phтn theo loЁi hьnh hoЁt йng 2. Phтn theo chщc vх Ѓm nh­n 3. Phтn theo vљng Ыa l§, kinh tП, xу hйi 4. Phтn theo thрnh phЇn kinh tП 5. Sэ dхng thнi gian thёc tП bьnh quтn cho loЁi cєng viЧc 6. Tэnh chЅt phљ hуp cсc cєng viЧc KПt lu­n Sа LIЦU TдNG HтP KОT QUЂ IРU TRA TIРN S( VР TIРN S( KHOA HЬC &1h:pH_НАа/ Ар=!АЅ"АЅ#Š$Š%А}$$If–!vh5ж0 #v0 :V –lж0џџџџџџі6і5ж0 4жœD`ёџD дЙNormalCJOJQJ_HmH sH tH b`b дЙ Heading 3$$ЄxЄx7$8$@&H$a$5OJQJ\]aJDA@ђџЁD Default Paragraph FontRi@ѓџГR  Table Normalі4ж l4жaі (k@єџС(No List.џџџџ\z{…МЩесќ |Х#3HZp{˜Кў!?i‰Уця-0Љ@0€@ ( ™@0€@ , ˜@0€@ ј€˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ x˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ ˜@0€@ My00€`Т ` `  ‹ъю€…ЈЌў !-?Kiu033333333300џџnxmaiхќW“дЙH_Н0–џ@€--`›-?-@„Р{ў.``џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡: џTimes New Roman5€Symbol3& ‡: џArialWUVnTimeTimes New Roman7& r.VnTime"1ˆ№аhB‰fB‰fŸŸY№ЅŠxД‚‚24,,3ƒQ№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџH_НџџMу sб: 02TS2001nxmainxmaiўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0t˜ДРамшј  0 < HT\dlщ§MУЃ sсЛ‘: 02TS2001УЃ nxmaiЛ‘xmaxmaNormal‘nxmai‘1maMicrosoft Word 10.0@@Lљ@•Ф@Lљ@•ФŸўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р пщ§TCTK0,A MУЃ sсЛ‘: 02TS2001 Title ўџџџўџџџўџџџ !"#$%ўџџџ'()*+,-ўџџџ§џџџ0ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFgW$@•Ф2€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ(SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ&CompObjџџџџџџџџџџџџjџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq