аЯрЁБс>ўџ 8:ўџџџ7џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@ №Пh'bjbjЯ2Я2 (*­X­X„ џџџџџџˆјјјјјјј 4 4 4 4 H  ’ Fp p p p p p p p љ ћ ћ ћ ћ ћ ћ $и R*b -јё p p ё ё  јјp p L Ѕ Ѕ Ѕ ё јp јp љ Ѕ ё љ Ѕ Ѕ Й јјЙ p d Зн@•Ф4 ё šЙ н b 0’ Й Œ‹ ŒЙ  јјјјŒјЙ $p „ Ѕ ’ ž Sp p p    Фа d›  а  Mу sб: 01TC2001  С tрi: Tе chщc lЁi hЧ thбng thєng tin thбng kъ Їu ra. Chч nhiЧm С tрi: TS. NguyХn Vn TiПn Nйi dung: PhЇn thщ nhЅt: HЧ thбng thєng tin thбng kъ Їu ra vр vЫ trэ cчa nѓ trong toрn bй cєng tсc thбng kъ. I. Khсi niЧm vС cєng tсc thбng kъ vр quy trьnh sЃn xuЅt thєng tin thбng kъ. 1. Khсi niЧm thбng kъ 2. Khсi niЧm vС hoЁt йng thбng kъ 3. Khсi niЧm vС quy trьnh sЃn xuЅt thєng tin thбng kъ. II. Khсi quсt vС hЧ thєng thєng tin thбng kъ Їu ra. 1. Bсo cсo thбng kъ 2. Niъn giсm thбng kъ 3. Cсc bсo cсo phтn tэch thбng kъ 4. Cсc loЁi sЃn phЉm thбng kъ khсc. PhЇn thщ hai: Thёc trЁng quy trьnh sЃn xuЅt thєng tin vр hЧ thбng thєng tin thбng kъ Їu ra. I. Thёc trЁng quy trьnh sЃn xuЅt thєng tin thбng kъ hiЧn nay 1. VС viЧc xсc Ыnh nhu cЇu thєng tin 2. VС hЧ thбng chЩ tiъu thбng kъ 3. VС kъnh thєng tin vр chП й bсo cсo thбng kъ tеng hуp 4. VС hьnh thщc thu th­p thєng tin 5. Nguгn sб liЧu II. Thёc trЁng hЧ thбng thєng tin thєng kъ Їu ra A. VС bсo cсo Алc tэnh thсng, qu§, 6 thсng, 9 thсng, nm vр nhiСu nm. 1. Nhяng kПt quЃ vр nhяng kПt quЃ у Ёt Ауc. 2. Nhяng hЁn chП bЅt c­p. B. VС niъn giсm thбng kъ. 1. Nhяng kПt quЃ vр tiПn bй у Ёt Ауc. 2. Nhяng hЁn chП bЅt c­p. C. VС bсo cсo phтn tэch thбng kъ. 1. Nhяng kПt quЃ vр tiПn bй у Ёt Ауc. 2. Nhяng hЁn chП bЅt c­p. D. Cсc sЃn phЉm thбng kъ khсc. 1. Trang Web thбng kъ. 2. Cсc sЃn phЉm thєng tin khсc. PhЇn thщ ba: Nhяng nguyъn tЏc cЁ bЃn vр С xuЅt viЧc tе chщc lЁi hЧ thбng thєng tin thбng kъ Їu ra. &(*8šЎАжицшќ Ф \ D І ќ †   @ К JN*іцвПЏŠŠ}m]QDQDQDQ]QDQDQhzK‘OJQJ]^JaJhzK‘OJQJ^JaJhи(AhzK‘5OJQJ^JaJhШ'zhzK‘5OJQJ^JaJhzK‘5OJQJ^JaJ%hzK‘56CJOJQJ\]^Jo("hzK‘56CJOJQJ\]^JhzK‘56OJQJ\^JaJ%hШ'zhzK‘6>*OJQJ\^JaJ&hШ'zhzK‘>*CJOJQJ]^JaJhzK‘5OJQJ\]^JaJhzK‘OJQJ^J&(*šцшќФ \ ˆ Ю < І я”s d Є<Є<YDgdzK‘$d Є<Є<7$8$H$a$gdzK‘[kd$$If–lжж”џ ы ж0џџџџџџі6жџжџжџжџ4ж laіd Є<Є<$IfgdzK‘ h'§І Ю њ > † @ К HК"†rІк,`Єі*h–ж ььььььььььььньььььььььььь$d Є<Є<a$gdzK‘$d Є<Є<7$8$H$a$gdzK‘*†жю М Ц &!Т!в"f'h'ђцжцдцђцУђцПhќW“ hd