ࡱ> | \pltduong Ba= ThisWorkbook=j8@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Arial1Calibri1$Arial1Calibri1Arial1,8Calibri18Calibri18Calibri1 Arial1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1;1д1;1e0}fԚ1д1t1.VnTime1.VnTime1.VnTime1Arial1.@Times New Roman1.@Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.VnTime1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)""#,##0;\-""#,##0""#,##0;[Red]\-""#,##0""#,##0.00;\-""#,##0.00#""#,##0.00;[Red]\-""#,##0.0050_-""* #,##0_-;\-""* #,##0_-;_-""* "-"_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=8_-""* #,##0.00_-;\-""* #,##0.00_-;_-""* "-"??_-;_-@_-4/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-0.050_-"$"* #,##0_-;\-"$"* #,##0_-;_-"$"* "-"_-;_-@_-=8_-"$"* #,##0.00_-;\-"$"* #,##0.00_-;_-"$"* "-"??_-;_-@_-"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.00"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                                   ff + )  , *     "@ @ P P     `  # #     a> ( &        ! ! " $!\ ! H & (" )"x $!\ +<@ @ - . &<@ @ - . & " &" !" /<@ @ *<@ @ 0|@ @ 0|@ @ )<@ @ &8@ @ 0|@ @ !"X $"\ 1|@ @ ,|@ @ *<@ @ *|@ @ 0|@ @ &<@ @ &|@ @ 2|@ @ +|@ @ )|@ @ +<@ @ *#< $* %* '" (" )8@ @ )<@ @ 20% - Accent1 20% - Accent2 20% - Accent3 20% - Accent4 20% - Accent5 20% - Accent6 40% - Accent1 40% - Accent2 40% - Accent3 40% - Accent4 40% - Accent5 40% - Accent6 60% - Accent1 60% - Accent2 60% - Accent3 60% - Accent4 60% - Accent5! 60% - Accent6 "Accent1 #Accent2 $Accent3 %Accent4 &Accent5 'Accent6(Bad) Calculation* Check Cell+, -Comma0./0 Currency0 1Date2Explanatory Text 3Fixed4 5Good 6Header1 7Header28 Heading 19 Heading 2: Heading 3; Heading 4< =Input> Linked Cell ?Neutral@ Normal_Sheet1;A6Normal_Sheet1_BC cong nghiep T6.2010 (gui Vu Tong hop) BNote COutputD ETitle FTotalG Warning Text?H?߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11I?߭_PRODUCT DETAIL Q1;JŻ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-KŻ_PRODUCT DETAIL Q1L1(_95M ?_BOOKSHIPN dȹ [0]_1202Odȹ_1202P T [0]_1202QT_1202#R\_(8)ļxĬ֓SN,_Book1T CSRMO[0]_Book1U CSRMO_Book11Vjn_list of commoditiesW c^ [0]_Book1Xc^_Book1`KChi so san xuat CNSAWINDOWSTemporary Internet FilesContent.IE50HE709MBTHAIBAOTHU VIEN TNdt.xlsdongiaptdg gia vt,nc,mayXL4PoppyYZ#May tron 250 lt?Z#May am ban 1kw@Z%May am dui 1,5Kw@Z May cat uon@Z May han 23Kw@Z& May van thang 0,8T@Z' May tron va 80 lt@Z May han 15Kw @Z!May khoan 4,5Kw"@ZMay han 14Kw$@ZKhoan cam tay&@YYAWINDOWSTemporary Internet FilesContent.IE50HE709MBVPQHDia memSai gondu toan.xlsptdgVT,NC,MdtSheet3dt (2)XL4PoppyYYZ VTZ MZ NCZ#Bat sat 20x4x250p@Z#May bm BT 50m3/h)\Bf7AZ"NHAN CONG 2,7/7@Z#Bat sat d = 10mm@@Z May cau 10Tp=I$AZ"NHAN CONG 3,5/7@Z#Bat sat d = 10mm@@ZMay cat uon(\@Z"NHAN CONG 3,7/7?@ZBat sat 6mm@ZMay han 15kw43333@Z NHAN CONG 3/7@Z Ban lep@Z May han 23Kw(\3@Z" NHAN CONG 4,5/7>@Z Bot mau@Z! May khoan 4,5KwHzV@Z NHAN CONG 4/7@Z Bot a@@Z# May am ban 1kw8@Z Bulong M20x80p@Z) May am banh lop 25T> # AZ Cay chong@@Z May am coc<6@Z Cat vangR@Z%May am dui 1,5Kw ףp@ZCa goAZ"May ao <=0,8m3(t 'AZ-Ca khung sat, khung nhomAZMay san 110CV ף##AZ+Ca sat xep, ca cuonAZ#May tron 250 lt> ף0&@ZCui uny@Z'May tron va 80 lt(\@Z Dau bong|@ZMay ui 110CVQT%AZ Day thepX@Z&May van thang 0,8T̴x@ZFlinkotev@Z May, o to 5TGz'<AZ$Gach ceramic 30x30^@Z-May, o to ti nc 5m3(\fgAZ$Gach ceramic 40x40@Z$Gach men s 20x20@Z$Gach men s 20x30@Z"Gach ong 8x8x19u@Z"Gach the 4x8x19u@ZGach xi mangL@Z Giay nham@@Z Giay nham mnp@Z!Giay nham tho@@Z Go chen8g@AZ! Go chong8g@AZ" Go a nep@AZ%#Go a, cay chong@AZ$Go vanCAZ)%Go van cau cong tacAAZ& Kem buocX@Z 'Khuon ca goO@Z( Lan can inox7AZ) Matit deo@Z* Moc sat@@Z+ at cap 3@Z, at en @Z-a 1x2@Z.a 4x6@Z&/a hoa cng 60x60cm*AZ#0a mai 30x30(cm)@Z1Nep go 20x30L@Z"2Nha bitum so 4p@Z3inhX@Z4inh a@Z5inh vtp@Z6Nc@Z7O xy@@Z8 Phan talc@Z9Que han@Z:Sn dauL@Z; Sn tng@Z<Soi hat ln@@Z4=#Tam tran thach cao + khung nhom@AZ> Thep hnh0@Z? Thep tam@Z"@Thep tron <=10̰@Z"AThep tron <=18\@Z!BThep tron >18\@ZC Tole mui@ZD Tole up noc@Z)EVach knh khung nhom A%AZ)FVach knh khung nhom BAZG Va M250#AZH Va M300\%AZIXang|@ZJXi mang PC.30@ZKXi mang PC.40@Z LXi mang trang0@Z$MGach ceramic 50x50d@ZN Xa go C150@YYYYTCTHONG KEDICH CHI SO CNIndustry product, shipment, inventory index in 4-2010.xlsIndustrial products indexShipment index of some activityShipment index of some productInventory index of activityInventory index of productSheet2Sheet3YYYYYYY _Fill;8 _Fill;8! ;/ gcm; GM; GNC; GVT;* );;"x EEABTham kho - ReferenceQuyn s (t trng GTTT)CDEM ngnh Tn ngnh2Cc thng nm 2010 so thng bnh qun nm gc 2005Thng 4Thng 3Thng 2Thng 1Thng 5 (Phn theo ngnh cng nghip)Ton ngnh cng nghipCng nghip khai thc m Khai thc v thu gom than cng!Khai thc du th v kh t nhin+Khai thc , ct, si, t st v cao lanhCng nghip ch bin -Ch bin, bo qun thu sn v SP t thu snCh bin v bo qun rau quSX phm b, saXay xt, SX bt thSX thc n gia scSX ng,SX cc thc phm khc cha c phn vo uSX biaSX ung khng cn SX thuc lSX si v dt vi'SX trang phc (tr qun o da lng th) SX giy, dpSX bt giy, giy v baSX giy nhn v bao bSX phn bn v hp cht ni tASX sn, vc ni v cc cht sn qut tng t; SX mc in v ma ttSX thuc, ho dc v dc liu@SX m phm, x phng, cht ty ra, lm bng v ch phm v sinhSX cc sn phm khc t plastic=SX gm, s khng chu la (tr gm s dng trong xy dng)0SX gch, ngi v gm, s xy dng khng chu la SX xi mng SX st, thp#SX cc sn phm t kim loi c sn9SX cc sn phm khc bng kim loi cha c phn vo u/SX cc thit b gia nh cha c phn vo u(SX cp in v dy in c bc cch inSn xut xe c ng cng v sa cha tuSX m t, xe mySX ging, t, bn gh#Sn xut, phn phi in, ga, nc %Sn xut, tp trung v phn phi in Khai thc, lc v phn phi ncuCh s pht trin sn xut cng nghip hng thng nm 2010 theo phng php mi (So vi thng bnh qun nm gc 2005)Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thng 10 n v : %Thng 11'c thng 12/2010 so vi thng 10/2010 &c thng 12/2010 so vi cng k 2009 "12 thng/2010 so vi cng k 2009 Thng 12J3 .45o7uD8.:< > "@ cc0 20% - Accent10" 20% - Accent20& 20% - Accent30* 20% - Accent40. 20% - Accent502 20% - Accent60 40% - Accent10# 40% - Accent20' 40% - Accent30+ 40% - Accent40/ 40% - Accent503 40% - Accent60 60% - Accent10$ 60% - Accent20( 60% - Accent30, 60% - Accent400 60% - Accent504 60% - Accent6$Accent1$!Accent2$%Accent3$)Accent4$-Accent5$1Accent6Bad, Calculation* Check Cell Comma( Comma [0]&Currency. Currency [0]65Explanatory Text: Followed HyperlinkGood( Heading 1( Heading 2( Heading 3( Heading 4( Hyperlink Input, Linked Cell$Neutral"Normal Note"Output$Percent Title Total. Warning TextXTableStyleMedium9PivotStyleLight16B | 2P MbP?_*+%&333333?'?(zG?))\(?M\\Tttl-ntnhuong\HP LaserJet P24 oX ?SDDMHP LaserJet P2035n-(d{b4" TXX(\?(\?U} $ Y} k} )Y} $ k} $ k} k} $k} k} $ Y2*d9g;ZIZi V@ V@ V@ [ V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@V@@V@@ \ ]s 9^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&`at_____________ ?^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^   A }B Ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc b b b b b b: b; b< b= b> b@ bD~ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff p pp`p?p@p@p@p@p@p@p @p"@p$@p&@p(@p*@p,@p.@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhq l~ |Y@v:[獾c@v6TjQ^@vc@v$fb@vw'c@ v"c@ vZ0A6d@ v4d@ vŞ#$Zc@ vtd@v9>e@v%{/d@vF [@vkp\@v<:rW[@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh e m~ u@wT3.Z@wߜ@X@w@w@w2@ w?\@~ wM@ wGa*L[@ wZM8qY@ wD\@w>~\@w3JW@xajkY@xc\@x^I#Y@hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~ r@ n yQ@ z%;6a@ ze Ӊ^@ zS.j>a@ zcb@ z_#c@ zyMb@ z|hDa@ zQr[@ zCZ]@ z|7c@ zF"d@ z#XREg@ zRVeFX@ z Dt]@ z1^Y@ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ rX@ o~ y@8@ z]GX@ z@z@ z=W@ {tpBY@ {EmX@~ {@ {⫫Z@ {VΩW@ {V#BY@ {,Y@ { s?qQ@ {nîY@ {z3> \@ {'X@ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r@ o~ yh@ zv@`@ zɸ+T@ z]#E`@ zC>xMa@ z|Da@ z3BJ^a@ zxvA=qb@ z铧ea@ z5Wa@ z$KιVb@ zvXh?b@ zGRc@ zZ@ zVVX@ zw[@ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r m~ u@ wsd@ w ^@ w@w@ w(\7d@ wtrd@~ w@ w We@ wh 1e@~ wA@ wU!j*g@ w\)*h@ w#d[@ wtw xB]@ w=4t)&\@ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r@ o~ yt@ z˫{^@ zBdrV@ zE$^@ z&b@ z*3c@ z9%f@ z!i@ zS@zM[@z]xz_@z@g?Y@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r@ o~ y`e@z%܅i@zts;"i@zx|"k@z54Ɣ~k@z_hָn@ z m@ zɱWNo@ z[tl@ zam@ zRf-v@zp@z;4p@zWC>Z@zx[3 ѡ]@zg?]@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r@ o~ yW@zu@zKk@zs=}r@zŗ|Q@zOɊQ@ zstT2@~ z zH L@ z Z#@ z="(I@z+"÷mZ@z#ۥq@z>r@zZ /[@zw*W@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r4@ o~ y`g@zb|a@z[;NZ@z(Va@zV L?ba@zcG`@ z34Vf@ z-.+c@ z x4̊b@ zqyG%a@ zVͣ#Wc@z{*a|e@zȿ1Ţd@zs J0W@zPGG]@zv&Y@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ rD@ n~ y`j@z8k@z+Td@zKՌh@zvg@z7zQgj@ z-n@ zA5^vo@ z}n@ zgfjWo@ zˈc0so@z]_}m@z$:F o@zɭu^@z\h`@z3P`r_@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ rH@ o~ yM@z+axv@zhLp@z_~v@zD|w@zwy@ zl-H}@ z|O~@ z! _Ē~@ z@coց@ z#::@z"&_ z@ze@+@z ;Y@z%]@z#5+a@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r@ n~ ym@z|Q\@zrl]T@zvb^@z5;lr[@z\@ z0H Z@ z>Ї\@ z 6\@ zFN[@ zZ8[@z.xIH]@z=dz_@zfhY@z#0Z@z!$ȣkY@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r@ o ~ y@m@z$R`@z]s c[@zNCW4b@z^b@z(Da@ zřX"a@ z[.oa@ z-;bab@ z|ya@ zmj<a@zcc@zSc*_c@z+OZ@zQ ^[@zdZ@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ rH@ o!~ yP@zQh-if@zd*a@z2'(d@zkK&d@zY"̐e@ zS.NXg@ z?h@ zڿ!nh@ z{Qi@ z\ni@z!h@z)Gj@zĀ*[@zΚ$]@z]e7'[@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r@ o"~ y8@z<`@zX@z'Mb \@zq^@z-B-;`@ z:{ra@ z!{cb@ zqVQLa@ z7O]@ zjv`@zτG,b@z($yd@zэ[@zG:]@zAD*^@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ rj@ o#~ y`@zaս`@zÑծsW@zGc?]@zbB^@z` ]@ zj`^@ zα`@ z͝`@ z;O_^@ zS`@zVzL;\a@zHp`@zNlW:Y@z}P!Z@z +Z@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ rl@ o$y(\?zF?ae@zi_3Oa@z{Af@z 3d@ze@ z na@ zc@ zbe@ zwX5c@ zg'^g@zú3wGh@zs }nj@zx?Ek@zS#]m@zq?+[@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ rآ@ o%yQ?zT+T/^@zVhX@zg|Pt`@z/q9&\@zg,v_@ zT>m`@ zVeҜw]@ z7aN]@ z K_Ψ^@ z;ta@z $Wb@zNIZa@zgG'X@zy21 [@z[@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r@ n&~ yM@zgc@zL_Y@zM %C]@z{^@z(\@ zK7-`@ zΰAe@ z,l _e@ z a@ z!sch@z-_#Al@z=/j@z5h9[@z49yc@zAR`@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r@ n'~ yY@zF;`Ue@zyɩ۩\@zz"i hbc@zvc@zhFYc@ zb^vc@ z9te@ z1L`@ zR^`@ z3kb@z \w``@z^ b@z߅P[@z?ls/kV@zZ@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ r@ o(~ yY@z*}`@zGfDS@zŀ^]@z"HoZ@zCRC\@ zpծ?Z@ z!WJjX@ z},GZ@ z@Z]\@ z~^@zqQ`@zGY9,`@zY@zvą_@zz4< Z@^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^D8Yl@|H V@!g@"V@#V@$V@%V@& @'V@(V@)V@*V@+V@,V@-[.V@/V@01~ r@ o) y(\@ zJZb@ zoy/]@ z'nc@ z1mc@ ztld@ ztQimd@ z5Id@ zc+}ɓe@ zsAtd@ z+u"+%g@ zsNg@ zBi5fk@# zɱEj@# zi vj@# z@ii@# zK!di@# zҳ5|j@#z7O|l@#zcPum@#zw hc^[@#zV\@#zI\@#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ $r,@ $o-~ $ym@$zpQ e@$z،"m`@$zI Xf@$z&W"Be@$zPFf@$ zrҎa@$ zz^Ad@$ z7e.f@$ z-Ne@$ zؖ{m@$z/mCn@$zS_Rwl@$z;.DR\@$zfvc@$z*#фa@$^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ %r@ %o.~ %y@m@%z?3xW@%zVC\Q@%z%.3Z@%zZ@%zG{@UV@% zgY@% zaX@% z%Z@% zHJ[@% z>]ޘ[@%z{@`@%z0 \^@%zרT[@%z5l \@%z0:s[@%^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ &r@ &o/~ &yX@&z_SnZ@&z#`S@&z**a@&z:2OΖ2`@&zIv[_@& zfjV^]@& z6\@& zȹ[@& z jO0[@& z\@Sↂ\@&z~so_@&zɫ a@&zs^Ą~Z@&z mV@&z|9[@&^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ 'r@ 'o0~ 'yP@'zp҉i@'z#b@'zD%5g@'z;t ng@'zsfg@' z4dmi@' zVJth@' zC_h@' z[]̞f@' z^V2h@'z|Ni@'z=4]k@'zߊO\@'zxŃZ@'z~ D[@'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ (rt@ (o1~ (yO@(z5hd@(z)MQV@(ze[@(z7Ir M_@(z"`@( zʘ2U@( zF+_@( zwt05o`@( z5ka@( z&MU a@(z8&KN\@(z.F?V@(zJX@(zB;S@(zXML[@(^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ )r@ )o2~ )yk@)zxc@)z,'.[X@)z9Ȋa@)z ga@)zS0|c@) zYfc@) z$d0b@) zF`;/c@) z{)_;a@) z%JgAc@)zZQ;؉d@)z';1#e@)z}Y@)zgFW@)zB,Y@)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ *rn@ *n3~ *y@P@*z(OnT́@*z/]dQϞh@*zOՆo@*zdIv@*zspgk@* z׃aml@* zw$a@* z]\@* z1$`@* z-"\nX@*zџO]@*z dY@*zlNZ@,z[@, z4i< \@, zQ]@, zo]n%^@, zeE^@, zH~]@,zpu\O^@,zǥnנ{`@,zy+1\@,zDJ <\@,z3p`[@,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -r -m6~ -u@-wYg@*-x@x@xA@xU@x@xAp@ - xNrDnl@- x%<؋o@- xC}!l@-x}Qun@-xGk@-x% 0`>Z@-xH7<[@-x\@-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ .rT@ .n7~ .y8@.zp `vh@.{l@z@.zqp@.{". k@. {80l"l@~ . {@. {$:m@. {)cp@. {Ldm@.{琦'o@.{hVUk@.{BznZ@.{78N[@.{:bĔ\@.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~ /r@ /n8~ /yZ@/z|l-c@/zeA0 a@/zkfb@/z '+f@/z!,f\ g@/ z9[%h@/ z 3 h@/ z!P | e@/ zsd@/ z#ڪd@/zfOg@/z1'NZd@/zgC'^X@/z_ V^@/z:_]@/^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0j^jjjjjjjjjjjjjjjj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1j^jjjjjjjjjjjjjjjj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(:4T>@A R 7b(b(ggD&j Oh+'0HPl| Lộ Thị NhungltduongMicrosoft Excel@]W&l@U0Q@՜.+,0 PXh px TCTK' Chi so san xuat CN"'Chi so san xuat CN'!Print_Titles Worksheets Named Ranges !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxz{|}~Root Entry FWorkbookSummaryInformation(qDocumentSummaryInformation8y