ࡱ> | \pltduong Ba= ThisWorkbook=j8@"1!Arial1!Arial1!Arial1!Arial1!Calibri1 !Calibri1!Calibri14!Calibri1 !Calibri1!Arial1!Calibri1$!Arial1!Calibri1!Arial1,8!Calibri18!Calibri18!Calibri1 !Arial1>!Calibri14!Calibri1<!Calibri1?!Calibri1h8!Cambria1!Calibri1 !Calibri1!;1!д1!;1!e0}fԚ1!д1!t1!.VnTime1!.VnTime1!Arial1.@!Times New Roman1.!Times New Roman1.!Times New Roman1.!Times New Roman1.!Times New Roman1!Arial1.!Times New Roman1.!Times New Roman1.!Times New Roman1!.VnTime1.!Times New Roman1 !.VnTimeH1.!Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)""#,##0;\-""#,##0""#,##0;[Red]\-""#,##0""#,##0.00;\-""#,##0.00#""#,##0.00;[Red]\-""#,##0.0050_-""* #,##0_-;\-""* #,##0_-;_-""* "-"_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=8_-""* #,##0.00_-;\-""* #,##0.00_-;_-""* "-"??_-;_-@_-4/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-0.050_-"$"* #,##0_-;\-"$"* #,##0_-;_-"$"* "-"_-;_-@_-=8_-"$"* #,##0.00_-;\-"$"* #,##0.00_-;_-"$"* "-"??_-;_-@_-"\"#,##0;[Red]"\"\-#,##0#"\"#,##0.00;[Red]"\"\-#,##0.00\$#,##0\ ;\(\$#,##0\) "\"#,##0;[Red]"\""\"\-#,##02-"\"#,##0.00;[Red]"\""\""\""\""\""\"\-#,##0.003._(* #,##0.0_);_(* \(#,##0.0\);_(* "-"?_);_(@_)                                   ff + )  , *     "@ @ P P     `  "     a> ( &        ! *|@ @ , #\ $X $ %x $|@ @ $x@ @ $<@ @ (|@ @ $<@ @ ! ! ! .xq@ @ /|@ @ *|@ @ +x@ @ '| % x )|@ @ -x@ @ &#< 20% - Accent1 20% - Accent2 20% - Accent3 20% - Accent4 20% - Accent5 20% - Accent6 40% - Accent1 40% - Accent2 40% - Accent3 40% - Accent4 40% - Accent5 40% - Accent6 60% - Accent1 60% - Accent2 60% - Accent3 60% - Accent4 60% - Accent5! 60% - Accent6 "Accent1 #Accent2 $Accent3 %Accent4 &Accent5 'Accent6(Bad) Calculation* Check Cell+, -Comma0./0 Currency0 1Date2Explanatory Text 3Fixed4 5Good 6Header1 7Header28 Heading 19 Heading 2: Heading 3; Heading 4< =Input> Linked Cell ?Neutral@ Normal_Sheet1 ANote BOutputC DTitle ETotalF Warning Text?G?߭ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q11H?߭_PRODUCT DETAIL Q1;IŻ [0.00]_PRODUCT DETAIL Q1-JŻ_PRODUCT DETAIL Q1K1(_95L ?_BOOKSHIPM dȹ [0]_1202Ndȹ_1202O T [0]_1202PT_1202#Q\_(8)ļxĬ֓RN,_Book1S CSRMO[0]_Book1T CSRMO_Book11Ujn_list of commoditiesV c^ [0]_Book1Wc^_Book1`\Chi so tieu thu SPSAWINDOWSTemporary Internet FilesContent.IE50HE709MBTHAIBAOTHU VIEN TNdt.xlsdongiaptdg gia vt,nc,mayXL4PoppyYZ#May tron 250 lt?Z#May am ban 1kw@Z%May am dui 1,5Kw@Z May cat uon@Z May han 23Kw@Z& May van thang 0,8T@Z' May tron va 80 lt@Z May han 15Kw @Z!May khoan 4,5Kw"@ZMay han 14Kw$@ZKhoan cam tay&@YYAWINDOWSTemporary Internet FilesContent.IE50HE709MBVPQHDia memSai gondu toan.xlsptdgVT,NC,MdtSheet3dt (2)XL4PoppyYYZ VTZ MZ NCZ#Bat sat 20x4x250p@Z#May bm BT 50m3/h)\Bf7AZ"NHAN CONG 2,7/7@Z#Bat sat d = 10mm@@Z May cau 10Tp=I$AZ"NHAN CONG 3,5/7@Z#Bat sat d = 10mm@@ZMay cat uon(\@Z"NHAN CONG 3,7/7?@ZBat sat 6mm@ZMay han 15kw43333@Z NHAN CONG 3/7@Z Ban lep@Z May han 23Kw(\3@Z" NHAN CONG 4,5/7>@Z Bot mau@Z! May khoan 4,5KwHzV@Z NHAN CONG 4/7@Z Bot a@@Z# May am ban 1kw8@Z Bulong M20x80p@Z) May am banh lop 25T> # AZ Cay chong@@Z May am coc<6@Z Cat vangR@Z%May am dui 1,5Kw ףp@ZCa goAZ"May ao <=0,8m3(t 'AZ-Ca khung sat, khung nhomAZMay san 110CV ף##AZ+Ca sat xep, ca cuonAZ#May tron 250 lt> ף0&@ZCui uny@Z'May tron va 80 lt(\@Z Dau bong|@ZMay ui 110CVQT%AZ Day thepX@Z&May van thang 0,8T̴x@ZFlinkotev@Z May, o to 5TGz'<AZ$Gach ceramic 30x30^@Z-May, o to ti nc 5m3(\fgAZ$Gach ceramic 40x40@Z$Gach men s 20x20@Z$Gach men s 20x30@Z"Gach ong 8x8x19u@Z"Gach the 4x8x19u@ZGach xi mangL@Z Giay nham@@Z Giay nham mnp@Z!Giay nham tho@@Z Go chen8g@AZ! Go chong8g@AZ" Go a nep@AZ%#Go a, cay chong@AZ$Go vanCAZ)%Go van cau cong tacAAZ& Kem buocX@Z 'Khuon ca goO@Z( Lan can inox7AZ) Matit deo@Z* Moc sat@@Z+ at cap 3@Z, at en @Z-a 1x2@Z.a 4x6@Z&/a hoa cng 60x60cm*AZ#0a mai 30x30(cm)@Z1Nep go 20x30L@Z"2Nha bitum so 4p@Z3inhX@Z4inh a@Z5inh vtp@Z6Nc@Z7O xy@@Z8 Phan talc@Z9Que han@Z:Sn dauL@Z; Sn tng@Z<Soi hat ln@@Z4=#Tam tran thach cao + khung nhom@AZ> Thep hnh0@Z? Thep tam@Z"@Thep tron <=10̰@Z"AThep tron <=18\@Z!BThep tron >18\@ZC Tole mui@ZD Tole up noc@Z)EVach knh khung nhom A%AZ)FVach knh khung nhom BAZG Va M250#AZH Va M300\%AZIXang|@ZJXi mang PC.30@ZKXi mang PC.40@Z LXi mang trang0@Z$MGach ceramic 50x50d@ZN Xa go C150@YYYY _Fill;8 gcm; GM; GNC; GVT; ;" **.Dy in c bc dng cho in p khng qu 1KV)Dy in c bc dng cho in p trn 1KV Cp quang Xe 4 ch ngiXe t 5 n 14 ch ngiXe 15 n 30 ch ngiXe t 30 ch ngitr lnXe ti di 5 tn"Xe my dung tch t 50cc n 125ccXe my dung tch trn 125ccng c cc loiGh g Gh kim loi Gh my/ treT bp Bn lm vicBn n Ging n Ging iT qun o, t ti liuBn gng trang im+T ng tivi v cc thit b nghe nhn khcCc ni tht khcm bng cao su, plasticThng 4Thng 5Thng 39Gch xy bng t nung cc loi (quy chun 220x105x60 mm)Gch lt ceramicGch lt grant nhn to Gch p tngXi mng Pooclan enng thpThp tm cc loiThp thanh, thp gcSt trn ? 8 mm tr xungSt cy ?10 mm tr ln Cc khung kt cu bng thp nngTm lp bng kim loiECc cu kin khc v cc b phn lm bng st, thp hoc nhm c sn#Cc sn phm kim loi gia dng khc$Bulng, ai c v inh, vt cc loi8Nhng sn phm bng kim loi khc cha c phn vo uiu ho nhit T lnh, t My gitBnh un nc nngDy in (Dy may)Cp ng trc c bcCp ng trc khng bc-Thuc dng bt/dng cm khc (tr khng sinh)%Cc loi vc xin phng bnh cho ngi5Cc loi thuc tim v nc dng cho gia sc, gia cm Kem dng da Du gi uX phng bnh (dng tm)Sa tmX phng git cc loiCc cht ty ra khc"Kem nh rng (quy chun 175g/ng) ng nha mmng nha cng ? di 50 mm ng nha cng ? t 50 mm tr ln$Bao b bng cht do dng c - thiBao b bng cht do khcMng gi bng cht do mm$Tm lt sn, trn, p tng, tm lp+Sn phm gia dng v vn phng bng plasticCc sn phm khc bng plastic B x bng s!Gm s gia dng (l hoa, ng ia)Giy, dp, ng bng cao su)Giy, dp, ng bng da tht cho ngi ln(Giy, dp, ng bng da gi cho ngi ln Giy, dp vi Giy th thao Giy in bo Giy in khc Giy vit Giy xi mngGiy bao gi hngGiy dng trong nh v sinhCc loi giy khc Ba cc loiGiy gp np ln sng Bao xi mngPhn Ur (Phn m 46% Nit)Supe ln (P2O5)Phn ln nung chyPhn hn hp (N, P, K) Sn cc loi dng trong xy dng Sn chng rSn dng cho gCc loi sn cng nghip khcThuc khng sinh dng lng2Cc loi thuc nc tim khc (tr khng sinh)Thuc nc dng ungThuc vin khng sinh Thuc vin khc (tr khng sinh)"Thuc khng sinh dng bt/dng cmBt gia v, bt nm, vin spCc loi thc phm khcBia hi Bia ng chai Bia ng lon>Cc loi bia khc cha c phn vo u (V d: bia ti,...)&Nc ung c ga (khng k nc khong)Nc qu cc loi8Cc loi ung khng c ga khc cha c phn vo uThuc l c u lcSi xe t si bngSi xe t si tng hpCh khu cc loiVi dt t si bng)Vi dt t si tng hp hoc si nhn toKhn mt, khn tm$o khoc v o j?c kt cho ngi ln Qun o mc thng cho ngi lnQun o mc thng cho tr emQun o th thao cho ngi lnThng 01Thng 02Tm ngMc ngCc thu sn p ng khc3Qu v ht ch bin khc (rang, mui, sy, dm dm)Sa hp c c ngSa ti tit trngSa btSa chuaGo xay xt v nh bngThc n cho gia sc, gia cmThc n cho thu sn!ng tinh ch (ng luyn) - REng cha luyn - RS/C ph bt cc loi (bao gm c ph hng liu)3C ph hn hp ho tan(cha c ph, ng, sa ...)C ph en ho tanTr xanh nguyn cht cc loi7Cc loi ch khc tr tr xanh (bao gm ch hng liu)Bt ngtBt dinh dngAB151202115120221512023151304015200101520020152003015200601531010153301015330201542021154202215490111549012154901315490211549022154903015490401549100154913015530101553020155303015530401554010155402115540221600011171101317110141711030171104317110441711050181001118100211810022181003119200101920031192004119200501920060210102121010222101030210104021010502101074210107521010802102010210203124120302412040241205024120702422010242202024220312422032242301124230122423013242302124230222423031242303224230902423102242401224240212424031242403224240332424040242405025200112520012252001325200312520032252004125200512520070252010026910132691022269301026930302693040269305026940312710033271003427100362710037271003828110112811023281103028990132899050289908029300102930020293003029301303130010313002131300223130031313003231300403410021<A34100223410023341002434100313591012359101335910213610011361001236100133610040361005036100603610081361008236101103610140361015036101603610171 Tham khoECH S TIU TH SN PHM CH YU NGNH CN CH BIN CC THNG NM 2010 n v: %M SP Tn Sn Phm6Cc thng nm 2010 so vi thng bnh qun nm gc 2005Thng 6Thng 7Thng 8Thng 9Thng 10Thng 11Ton ngnh cng nghip ch binThng 12Thng 12/2010 so vi T11/2010Thng 12/2010 so vi T12/2009#12 thng /2010 so vi 12 thng/20092. "01i23H56u8U l: T< =>J}@B~D~ERGHJ_JJ,J|OKKKl?LL L\/MMMLNoNN"OrcOP!`Qcc0 20% - Accent10" 20% - Accent20& 20% - Accent30* 20% - Accent40. 20% - Accent502 20% - Accent60 40% - Accent10# 40% - Accent20' 40% - Accent30+ 40% - Accent40/ 40% - Accent503 40% - Accent60 60% - Accent10$ 60% - Accent20( 60% - Accent30, 60% - Accent400 60% - Accent504 60% - Accent6$Accent1$!Accent2$%Accent3$)Accent4$-Accent5$1Accent6Bad, Calculation* Check Cell Comma( Comma [0]&Currency. Currency [0]65Explanatory Text: Followed HyperlinkGood( Heading 1( Heading 2( Heading 3( Heading 4( Hyperlink Input, Linked Cell$Neutral"Normal Note"Output$Percent Title Total. Warning TextXTableStyleMedium9PivotStyleLight16B | $h} (,&- MbP?_*+%&Gz?'?((\?)HzG?MHP LaserJet 2300 Series PCL 5C odXXLetterDINU"8tP|&8SMTJ(HP LaserJet 2300 Series PCL 5InputBinAutoRESDLLUniresDLLResolution600dpiOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeLETTERHPConsumerCustomPaperTrueMediaTypeAUTOCollateOFFOutputBinAutoHPOutputBinOrientationFACEUPStaplingNoneHPStaplingOpposedFalseTextAsBlackFalseGraphicsModeHPGL2MODEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPDocPropResourceDatahpzhlLHN.cabPrintQualityGroupPQGroup_1HPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL5HPMaxResolutionPDM_600DPIHPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNTHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpmcpdp5.xmlHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPCustomDUplexableRange3x5_8.5x14HPCoversFront_CoverHPDuplicateJobNameOverrideSWFWEnhancedPCL5EnableTrueHPEnableRAWSpoolingTrueJRConstraintsJRCHDFullJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffPSAlignmentFileHPZLSLHNTTAsBitmapsSettingTTModeOutlinePIUPHdLetter o [none] [none]4Pd?LTDUONG44dMicrosoft Office ExcelEXCEL.EXEC:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE"dXX ףp= ?(\?U} $ X} I d} m9e} I e} $ e} m e} e} e} e} m e} me} $ X;;:ZHZJ@J@@@ @ :@ @ @ @@@@@@@I@@@@ @@@@@@@@ [&\]]]]]]]]]]]]]]] k&lllllllllllllll]$^]]]]]]]]]]]]]] oo m m ijjjjjjjjjjj i' i( i) nn Yx Yy Y Y Y Y Y  Y! Y" Y# Y$ Y& jjj _ _``?`@`@`@`@`@`@` @`"@`$@`&@`(@`*@`,@`.@_ g%hGzc@0h6@h\@hZ@h@hA@hd@h@@ hqPzd@ hٕSԪe@ hXy\g@hjlg@hգ-Y@hʻ\@h+[f[@ a bzc)?|V@cFRpCL@ck%P@c 08X@cX0[@cR E_@ c$5wb@ c<\c@ cSe@ cRV@ c;4X@ a b~ c(MuP@ c0ySX@ c1{Z[@ c*ԃ\@ cț_ `@ cw9<\@ cRT<^@ c `@ ch{[@ c\ 5|:a@ cwkx`^@ ck>`=i[@ cwJ{B(V@ c2hga@ cȣ;Y@ a b czj@ cFol@ c$"vs@ cy̜@Qs@ c>wt@ c?s@ cAZqu@ cOA~ku@ cOt@ cd3nv@ c>½v@ c[Dv@ c%AX@ cD حd@ c*a@ a b cbX59V@ c:5Rw O_@ cl_\@ c[,nZ@ cF,G\@ c|D\z]@ cԤ&]@ c"(t,#]@ c71OB{`@ cIy^@ cp_zoX@ c3-b@ cA"b@ cb62m@ cndkc`@ a bc*UxU@c% $+c@c5mNp@c&U9(v@cKv@c:1VRgt@ c3t@ c"ap@ c< r@ ckϢ p@ c$=k@c9 Y2ol@c#Y@cC4LZo@cSg@ a bcO,`N@c٦I@c tQ@c :̴w@c J X@c:_@c\|![@ a bc57e@cb7Y@cVyPV@cr XR@cلO@cFd_@ c(o _@ c R_YY@ cR@ c2)HU@ c/J@cR#bX@cg@cʅzS@c; dT@ a bcߑ#q@cEػZ@c\@cLZ@cze@ckc@b@ ccVY@ c-)ZY@ c1[X@ cT8a@ cf5l^@c ! ^m@c&[̙g@c3YmZ@cVFLW@ a bc#gL0p@csa@Nl@c5,Zl@cՈqxz@cy=Zs@ce~i@ c6F7p@ c8oIYm@ cQ&g@ cx@ c"Y^@cXt@cŖ-eZ@ciM8[@c(;V@ a bc;Tt@c#Vl@c62g@cE4X1q@cPbEn@cAm@ c:KFn@ cjgvp@ cQzw@ cىer@ cȒAu@ci0J%v@c /x Z@c⟫^@ch7{Z@ a bcv g@c|_:x@c]9 7@c$ke@cHg@c4v g? c4v g? c4v g? c4v g? c4v g? cߦ܂`?c81۔?cᚲ)Z@cR@cwFqK@ a bcvyMnL@cbAFLD@c"J+G@c)l6S@czjT@cg0`@ c@d@ c B᝵e@ cs+`@ cd}`@ c2ZTPY@c0U\@chX[@cL97[@cX{t}X@ a bcd*bS@cOI@cS@cKa?zWR@cэUU@c~N >V@ c,˳[@ ch\@ c-[@ c MV1^@ cIf^@cDZDn_@cGZ@c?G\@c(kT1X@ a bc]O[@cF;S@cB# W@cW*u0Y@cgQnCT@c>*KU@ csmV@ c~,Y@ cW@ cz0/jT@ cw~6\@cԷ{r\@c>4(5Y@c,HvU@c;6<`Y@ a bc>]B@cMOoz8@cۥ_;@ćD+P@c5l$Za@cՁD+l@ c֓ۥ@ cp @ cRO@ c]@ cV@cۥ@cLT@cNT!25@c/}5@ a bdcS c@c5P\@c9?f@calag@c+h}]]@c:$ˤgd@ ce@ cXii@ cQ.Qh@ c|o \h@ cY&=#h@c[(j@cZ@cKU@c^ֈ/aV@ a becfPa@cEO*d@cf@cCb@caNf@c(zh`@ c14je@ c증Wa@ cX.V|a@ c`@ cf@cڕ&Li@c"9_<\@cCJf@c T@ a bfcz sH@c80B@cd}J@c>ұR@cZAJh@c;؀Z@ckrZ@cd*SJ\@ a bhc@AwЀ@c+]]v@cQŧvu@c c;x@cMByu@cǧxt@ cJ.ty@ cRX&|@ cwhK}@ c(Χ@ cY8K%q@cG.uЄ@c2CJU@cʍ1ϒ\@cr }b@D"l88@t************************ @!@"@# @$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ a bi c윒d@ c4O W@ c?Za@ c_c@ cj@ cmf@ c@1e@ c$|f@ ce2Xe@ cI)wma@ cqpZ@ c@z@" c]_ųv@" cyu@" c<ͅE P{@" cHĆ@" c͞׌v@"cM&}~@"cݞ3Fa@"cShU@"cX'}Z@ #a #bl#cé7X@#ca{@#cR;|@#cUR@#c\O8 @#c h6Ǩ@# c+@# cx[@# cܱɒ@# cT@# cq{V@#cGdQ@#c LuY@#c`\Vn@#cAMoi@ $a $bm$ca `@$cEjY@$c^pv7y`@$c04R<^@$c|y^@$cu4#p]@$ c_@$ c7 ,\@$ c*#KWZ]@$ cU:\@$ c} `@$ca@$c_w0[@$c.gx[@$celZ@ %a %bn%cb Pax@%c޷{t@%c?%x@%cFMso%w@%cv|v@%cĶqu@% cf=js@% ckXHv@% c?/Hx@% c39|x@% clZz@%cs#Rt@%cӬR@%c R@%cָljW@'cgZ@'cq_Y:8[@'cZ@'ctQ[@ (a (bq(cHƄ^@(c֡~ʴR@(c$XK￸[@(cf?Y\@(c}!:EθY@(c8:Y@( c4MY@( cED4Z@( c,(Z@( cՊZ><[@( cOa,0^@(c!@斣U@(cEPQ@(c񆶍N@(cDGcY@ )a )br)c0`@)c@lT@)c䧤vP`@)cNc$υ `@)cفÂ`@)caը]@) c#*q^@) c `@) cqG3_@) cMSp[@) cKɢ"b@)cdPb@)cq]0X@)cP4D`Z@)cXhiiZ@ *a *bs*c7lMQ@*c^SF@*c3PϵUK@*cǃK@*cG8]H@*c=M߽J@* cn2'K@* cלL@* c#}4(M@* crpP@* c{xP@*cAN@*cBcPW@*c 57V@*cO36JV@ +a +bt+c^ Y@+cVU@+c京X@+c<#V@+cdvX@+c͐1S[@+ c{E`@+ cW| a@+ cPT'a@+ ca`@+ cRO`@+c4DOa@+cuY@+cn^@+c=a/Z@ ,a ,bu,cKN j@,chxd@,c e@,c Lbh@,cg@,c}4$&i@, c,jќj@, cñfwi@, c~i@, c4\.k@, c7 U.i@,c\$l@,cf[SnI\@,c-5F]@,cb\@ -a -bv-cdjf {i@-c2g@-cKe@-c]ܺ4c@-cVe@-ceF4g@- c][Xd@- c8q_@- cNf@- c@]d@- c PNd@-cMD=f@-cE" .[@-c~ˣ쉝U@-cpPAX@ .a .bw.c2X%a@.cmLh_@.cuxVd@.c8ޅd@.cm5AGd@.cj@. cN&Ld@. czcc@. cNsr`e@. c}bAc@. cO*f@.c}'0j@.c8gB] ]@.cs|^@.cM׭s-]@ /a /bG/cSE>@/csƘh>4@/c#KF@/cqNLD@/cI;l3<@/cS5@/ cU9@/ cB@@/ cK$I$A@/ c[)DH;@/ cn.;@/cJ =]E@/cmdic@/c.dY@/cdX~[@ 0a 0bH0c*zfsh\@0cy:S@0cԶS@0cuĝ[=U@0c S[@0co[@0 c4"sb@0 c} T`@0 c1 =Z@0 c.$W@0 c[oq[@0c_a2/6_@0ck[@0cݾ0Y@0cE]@ 1a 1bI1cbi([@1c /U;mQ@1cy7HR@1c S@1cSQ@1c{m.U@1 cϺX]@1 c ]@1 cZxNnV@1 cRSY@1 cB\_@1c`d@1clb`@1c`;/X@1c` -Y@ 2a 2bJ2cϨY^@2cs1R@2cɠ(T@2c#zvT@2c[$V@2cfɔ T@2 c{=FX@2 cX2LX@2 c|>igU@2 c[]@2 cn(/sd@2cS쓓pb@2c$~V@2cj:_@2c}^V@ 3a 3bK3cic@3c|_@3cZa@3cb@3cegc@3c]d@3 cdze@3 cv7c@3 c)qh`@3 cdF9hb@3 cf2e@3cC. h@3c:u\@3c7Z?\@3cXR]@ 4a 4bL4c[AWjB@4cv&@F@4cjR@4ck-M@4cӡ@E@4cEfK@4 c,5Q@4 cC)bDM@4 c U7>P@4 c,euZ@4 cS24>qQN@4c]vJ@4cwU@4c0':b@4cyA`@ 5a 5bM5cGeyq;@5c0(@5c>NS}3@5cKB7@5cy^?4@5c-@5 crY2@5 cMoC4@5 c6@5 c~p5@5 c8>6@5c}F41@5cFVS@5c䎰x&J@5cU@ 6a 6bN6c dW@6c!bwȐI@6c4_d@6cnrӑC@6cfr3\V@6cm("\@6 cW@6 c3w QW@6 cwןc@6c{xc`@6c-V@6cguR@6cHH=Bm@7c?V@7cy[dV{Y@:c9Lp{W@: cM3EZ@: cWPB}[@: cvZ@: c [@: c\@:c leZ@:cFW@:c..[@:c[eh]@ ;a ;bS;cI!&w@;c<O>k@;csFwx@;c#u@;cХu@;ceנo@; cmQ+s@; ch\My@; c^wz@; cikE{@; c?2Sz@;c@z@;c쾊Z0EX@;c9[@;cR6gZ@ <a <bT<cwhPHg@<c6eqga@<cydn@<cSXAc@<cE6t7d@<c5=d@< cK&@s@< cq@< cqT)f@< ckiT5n@< cӠ'gCp@<c65d@<c2[L@<c-P@<clIV@ =a =bU=cap@=c J*f@=cʰ s@=cF \N߿p@=c@d~p@=cቭMUi@= cҭrmǐe@= cJҖtHl@= c.@p@= ceJp@= c[Zu@=cT$KCov@=cҚZ@=c%E\@=c,*Y@ >a >bV>c.e\Y@>c7[@>cFS`@>cb=U@>cʭ)Z@>c8l0[@> c>+Jm@> cdW@> cާΆZ@> cib[@> cT#X(_@>c`} _@>cہrY@>c8շEb@>cX'dyW@ ?a ?bW?c,Ih@?c6HM_@?c+'W@?cFD@?ciDxfR@?cY8Ce@? cҦj`@? cŹlX@? cS@? c];f@? cfce@?cwzIS@?c\LE@?cxDwL@?c:Z@D'l*******************************@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@P@Q@R@S@T@U@V@W@X@Y@Z@[@\@]@^@_@ @a @bX@c!9@c@@cA](A*\@@cbuE.p@@cKGn@@cڂwi@@c|F Z@@ c6P@@ cG(T@@ ctc@@ cUZ3*a@@ cu#/ti@@cxeMgk@@cY8@FcIp;*;@Fc(1 :@F c +0=@F c܁@@F c@Nc/f:@NcaݧF@NccL>@N cC f G@N cw~ǡI@N csH@N c o@F@N cg&@@NcQXB@Nc`[@Nc2hSw[@NcYY@ Oa Ob5OcSk&n@Oc4{4Q@Ocq:MQ@OcZ@Oc/\ج\@Oc,4W@O cDai-`@O cJ~qa@O cf@O c+V9\@O c_@OciV@PcZ\@Pc7 dQ@ Qa Qb7Qc٥,X@Qcx*;@Qcg@@Qcq#L@Q cRG@Q cBiw?@Q cD`B@QcU9l 3@Qc_I@Qck!B@QcɕMH@RcbNJ@R c!C@R cܬ?F@R cާKM@R c>{R@R c)J@Rc_UgI K@RcY@Rc"&d@Rcv=']@ Sa Sb9ScN `xf@ScoE]@ScK/8?d@Sc&хkMxb@Sc^Zc@Sc2Qjc@S c9`@S c . `@S c+r-c@S cӢE&a@S c@e@Sc8:Kd@Sc߁W@Sc1a@Scy[@ Ta Tb:Tc#b@Tcȴ^@TcE+Ec@Tc -`@Tc@->.->c@TcX Xc@T cqwqb@T cǃǃ^@T c{{_@T clla@T c wd@Tc̋ j@TckU5_@Tc+o,Y@TcHð=Z@ Ua Ub;Uc%\`@Uc=$h\@Uc(U@Ucvw^uwL@Uc5)_@UcJ7Y@U c\ 5^@U cxc\@U cdDe_@U c%Xc$ 'q^@Xco@S@Xcv9f^@Xc}콪Sb@Xcf'Y`@Xch`@X c<|8;a@X c fm~a@X c)X|=a@X cͨK`@X cTgªc@Xc'vj@XcGض `@Xc*؜`@Xc=j)Y@ Ya Yb?YcR:@YcH{s:@Yc/Q =@YcL6>@Ychw?@Yc 權?@Y c*רؑ@@Y c˥i@@Y cn-@@Y cHËbC@Y cT(jC@Yc32F@Yckϕ\@YcH$PO~c@Yc`^@ Za Zb@Zch7 W@\ cqS@lc_Z@lct-V@lcsxyW@lc'^4T@l c0X@l cXu)SZ@l c!g'dTU@l c+Z@l c5'*h@lcڻSc@lc< AS@lc.*ġ[@lcK_0]@ ma mb'mcQmek@mc U@mc+eNl@mc o@mc`@mcG+c g@m c,Nwf@m cIh@m cpVFmf@m c-e@m cMk@mc;8Nbp@mc-]@mco5:+`[@mc;iV@ na nb(nc@ʍlQa@ncsR^ Y@ncTHHl@ncP&i@ncQ{d@nc t$oh@n c_s[@n c:=\@n cw-g\@n cӁp[@n cfo6sc@ncqc@ncm; X@ncc BSZ@nc5ki- T@ oa ob)oc+ h`@ocN!U@occù`@ocxd1!u_@ocNnt`@oc^^@o cWSi/ua@o c 8]@o cB<>n_@o c&k4v`@o c%@`@oc d@oc2h^@ocpU@ocOX'n\@ pa pb*pcG^I\@pc)*,S@pckf@pc1@c@pcsZ`@pc>1pqa@p cRia@p cWھ&c@p c^b@p cYb@p c:y&td@pc;7a@pc*AU@pc>R@pc!`@ qa qb+qcμ?Ug@qcD Yt@qcS0?2p@qcoӕm@qcdY繩q@qc0{,s@q c;6Vt@q crVn@q cXcU%n@q cJuuTm@q cTm8Y@qcl>)ls@qcI?1s@qcnd@qcoԐU^DY@ ra rb,rcGm@rcnƿ@h@rcCl@rce4,p@rc%,q@rcE|q@r cGm@r ccFj@r c+\i@r cIQFg@r cřG@uc/H~D@u c{F@u c?3I@u cVPR_B@u c֎#5C@u cΘ/D@ucAMG@uc(]@ucCpqa@uc;X@ va vb0vczU0i@vcx:@vc@}s@vc*ȁ@vckChR@vc}b2J@v cucZdM@v c/hK@v c{5ZK@v cAF@v c| H_S@ wa wb1wcFjUL3uT@wc3 9@wc!r&J@wcfҸN@wcf ZKJ@wc/F@w c8>@w cbBE@w c,bu`B@w c}ĻQH@w cПWYF@wc-H@wc]MrMdZ@wco0_|L@wc\\@ xa xbxc,N@xc |@@xcf9O@xc,&ʓFV@xcTD@xcOS@x cS@x cl_@x c?S@x ce2 U@x c76}G@xcbiKDQV@xc$mXfg@xc`]@xc67kW@ ya ybyc@ b@ycEjRp@yc\t@yc`Ur@yc?;y@ycMrht@y c}u@y c4u@y c^:LT{@y c(Ntz@y cT9hr@yclku@ycR]@ycM`M@yc)/U_@ za zbzcYgi@zc Z@zcyzd@M@zc/4iҤ_@zc zZU@zce@z c\ܹs^@z c6:AOk[@z cF'ic@z c8 P@z c.wܹs[@zcn!Z@zcL]X@zcDJT@zckLX@ {a {b{c>4@@{c#Cc}?{cc{c#Cc}?<{ccccccccc{cD'/ @ |a |b|cׂ:Kd@|c3A/q^@|c{e9%d@|cJqH"d@|ce@|c`7g@| cr\e@| c"ο?g@| c2ӡh@| cEx5k@| cxvam@|cg;m@|c+:ydX@|cnk؇X@|c'9W@ }a }b}cU`@}c$\MQ@}cJP^@}ct Z@}cf WZ@}cU@ a b c%Y{e@c-Öc@c6|m e@c8Ka@cS_@c&6b@ c C?A`@ cyLb@ c 9@W`@ c=,|@ c1zh@cnN5/h@c~F =X@c/ԈeY@cb?چ`@ a b caTd@cLLpY@cJa@ced3`@cuf^ӣ_@c3-]@ clXV^@ c!`@ cJ6_@ c\A7R^@ cXZ @`@cH'9V`@cA&FX@c;: S@c#X@ a b cTa@c#"KU@cţ(ˏNY@c^@cYoxR@c*_U@ cޡU@ cQ]@ cTX@ c7ʎ$_@ c^ORa@c˟r\@c:PS@cIYb@cA5[@ a b c %D=@ceǃ,@cRl>@cƠK@cRm5M@cUOdK@ c=+Q)I@ c`*7H@ cZaPL@ cB S@ c#fT@cu%L@cQ KQ@clys@c2x+|V\@ a bcZ@cL> 2S@clݧ2b@coyj7b@cKdGa@c ˽`@ cDFƤ_@ c}Lb@ c_AXYe@ cOf{ a@ cc}`@c hcb@c2*Hu3]@c R_@cpsX@ a bcU `@c8P@c}5:W@c``V@cܶw~6U@cjo[@ cʦW@ c<W@ cKGV@ c7YM@ c=aJ@cA2w% [@c llt/h@c,Z@c]m!^@ cE__i@ cacN*g@cةg2j@c" Y@c3a|V@cʧ'NY@ a bc=R@c-;@cK@cL@cxpAK@cΩPO@ cWpY@ c-G)V@ c/V@ c@z@V@ c ;F[W@cOֵX@c,>QBZ@cdA. f@c4&^@ a bc|z(_@c]u U@cRe0P<_@csD׭Z@c!y e`@c3ha@ cR Q-of@ cig@ cMSx@ckJ^u@ ct{@ cN@ cfC{}@ cxIZ\}@ cɚp}@c9L;'@c5h\@c-.a@cLw'_@ a bc%o% m@c!i-vV@ctZAN@c]voP@c:r$_@c~JS]@ct,ɻwE@ c[SCF@ cD.%K@ cXڴSM@ c%|K@ crdallJ@c9P@c*a0^@cBAgDkT@cBtnb@"ffffffffffffff&@****************>@A B7ggD&b Oh+'0HPl| Lộ Thị NhungltduongMicrosoft Excel@]W&l@U0Q@F9ƽ՜.+,0 PXh px TCTK' Chi so tieu thu SP"'Chi so tieu thu SP'!Print_Titles Worksheets Named Ranges !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fp/Workbookm.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8