Tiêu đề:

Điều tra quốc gia về người khuyết tật năm 2016

Nội dung:

ĐIỀU TRA QUỐC GIA VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2016

Phương án Điều tra khuyết tật năm 2016 (VDS2016)
Phiếu điều tra quốc gia về người khuyết tật năm 2016 - Module Hộ gia đình
Phiếu điều tra quốc gia về người khuyết tật năm 2016 - Module trẻ 2-4 tuổi
Phiếu điều tra quốc gia về người khuyết tật năm 2016 - Module trẻ 5-17 tuổi
Phiếu điều tra quốc gia về người khuyết tật năm 2016 - Module Người trưởng thành
ItemPreview