PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ÁP DỤNG CHO KHỐI DOANH NGHIỆP 
Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin DN và HTX. 10/04/2012
  Phiếu 1A.1/TĐTKT-NN: Thông tin về tình hình HTX thuộc ngành NLTS (06/04/2012)
  Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN: Kết quả SX và tiêu thụ sản phẩm CN (06/04/2012)
  Phiếu 1A.3/TĐTKT-RT: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải (06/04/2012)
  Phiếu 1A.4/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động ngành xây dựng (06/04/2012)
  Phiếu 1A.5/TĐTKT-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp (06/04/2012)
  Phiếu 1A.6/TĐTKT-VT: Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi (06/04/2012)
  Phiếu 1A.7/TĐTKT-LT: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, DL (06/04/2012)
  Phiếu 1A.8/TĐTKT-TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (06/04/2012)
  Phiếu 1A.9/TĐTKT-BH: Kết quả hoạt động bảo hiểm và môi giới BH (06/04/2012)
  Phiếu 1A.10/TĐTKT-YT: Kết quả hoạt động Y tế (06/04/2012)
  Phiếu 1A.11/TĐTKT-GD: Kết quả hoạt động giáo dục, đào tạo (06/04/2012)
  Phiếu 1A.12/TĐTKT-DV: Kết quả hoạt động dịch vụ khác (06/04/2012)
  Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất (03/04/2012)
  Phiếu 1 Am.1/TĐTKT-KK: Phiếu khảo sát doanh nghiệp về thực trạng và khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2012 (Áp dụng cho các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, thực tế đang hoạt động) (09/04/2012)
  Phiếu: 1Am.2/TĐTKT - KK: Phiếu khảo sát doanh nghiệp về thực trạng và khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2012 (Áp dụng cho các doanh nghiệp được chọn vào mẫu điều tra, nhưng đang tạm ngừng SXKD hoặc đã phá sản, giải thể) (09/04/2012)
  Phiếu 1B/TĐTKT-CS: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD (06/04/2012)
  Phiếu 1C/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin DN/HTX đang đầu tư chưa sản xuất, kinh doanh (06/04/2012)
 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ÁP DỤNG CHO KHỐI CÁ THỂ 
Phiếu 2/TĐTKT-CT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể 06/04/2012
  Phiếu 2A/TĐTKT-CN: Phiếu thu thập TT về cơ sở SXKD cá thể hoạt động công nghiệp (06/04/2012)
  Phiếu 2B/TĐTKT-VT: Phiếu thu thập TT về cơ sở SXKD cá thể hoạt động vận tải (06/04/2012)
  Phiếu 2C/TĐTKT-TM: Phiếu thu thập TT về cơ sở SXKD cá thể hoạt động TM, dịch vụ (06/04/2012)
 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ÁP DỤNG CHO KHỐI HCSN 
Phiếu 3A/TĐTKT-HC: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở hành chính, sự nghiệp (trừ cơ sở y tế, giáo dục đào tạo) 06/04/2012
  Phiếu 3Am/TĐTKT-HC: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở HCSN (06/04/2012)
  Phiếu 3Y/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở Y tế (06/04/2012)
  Phiếu 3Ym/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở y tế (06/04/2012)
  Phiếu 3G/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở Giáo dục và Đào tạo (06/04/2012)
  Phiếu 3Gm/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở giáo dục, đào tạo (06/04/2012)
  Phiếu 3B/TĐTKT-CS: Phiếu thu thập thông tin cơ sở SXKD trực thuộc cơ sở hành chính, sự nghiệp (06/04/2012)
 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ÁP DỤNG CHO KHỐI TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 
Phiếu 4/TĐTKT-TG: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 03/04/2012