TIN TỨC 
Ban chỉ đạo Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Trung ương làm việc tại tỉnh Bình Thuận 10/07/2012
  Ban chỉ đạo Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Trung ương làm việc tại cục Thống kê Bà Rịa-Vũng Tàu (09/07/2012)
  Ra quân đợt II Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (03/07/2012)
  Lễ ra quân đợt II Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tại TP. Hồ Chí Minh (03/07/2012)
  Hà Nội, ra quân giai đoạn II Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (03/07/2012)
  Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt ra quân giai đoạn II Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (03/07/2012)
  Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra, chỉ đạo triển khai Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (TĐT CSKTHCSN) năm 2012 tại miền Trung (06/04/2012)
  Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tại thành phố Hải Phòng (05/04/2012)
  Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 Trung ương làm việc với Ban chỉ đạo TĐT CSKTHCSN 2012 thành phố Hồ Chí Minh (05/04/2012)
  Hội nghị tập huấn Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp năm 2012 cho các tỉnh/thành phố phía Bắc (03/04/2012)
 GIỚI THIỆU VỀ TỔNG ĐIỀU TRA 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 03/04/2012
 QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔNG ĐIỀU TRA 
Quyết định số 1921/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2011 về việc Thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Trung ương 03/04/2012
  Thông báo số 129/TB-BKHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2011 về Danh sách Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Trung ương (03/04/2012)
  Quyết định về Tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (03/04/2012)
 CÁC VĂN BẢN KHÁC 
Công văn số 19/BCĐTW-TTT về viêc thực hiện giai đoạn một và trọng tâm công tác giai đoạn hai của TĐTCSKTHCSN năm 2012 25/06/2012
  Phương án điều tra thực trạng và khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (09/04/2012)
  Công văn số 236/BCĐTW-TTT ngày 30 tháng 3 năm 2012 về vấn đề điều tra bổ sung về thực trạng và khó khăn của doanh nghiệp (09/04/2012)
  Phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) (03/04/2012)
  Quyết định số 140/QĐ-BKHĐT ngày 9 tháng 2 năm 2012 về việc ban hành phương án Tổng điều tra (03/04/2012)
  Công văn số 101/TCTK-TKCN ngày 8 tháng 02 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BKHĐT về rà soát doanh nghiệp (03/04/2012)
  Quyết định số 01/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 01 năm 2012 về việc rà soát danh sách doanh nghiệp (03/04/2012)
 THIẾT KẾ MẪU 
Danh mục ngành điều tra mẫu cơ sở săn xuất, kinh doanh cá thể 03/04/2012
  Quy trình chọn mẫu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở hành chính, sự nghiệp trong Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (03/04/2012)
 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ÁP DỤNG CHO KHỐI DOANH NGHIỆP 
Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin DN và HTX. 10/04/2012
  Phiếu 1A.1/TĐTKT-NN: Thông tin về tình hình HTX thuộc ngành NLTS (06/04/2012)
  Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN: Kết quả SX và tiêu thụ sản phẩm CN (06/04/2012)
  Phiếu 1A.3/TĐTKT-RT: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải (06/04/2012)
  Phiếu 1A.4/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động ngành xây dựng (06/04/2012)
  Phiếu 1A.5/TĐTKT-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp (06/04/2012)
  Phiếu 1A.6/TĐTKT-VT: Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi (06/04/2012)
  Phiếu 1A.7/TĐTKT-LT: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, DL (06/04/2012)
  Phiếu 1A.8/TĐTKT-TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (06/04/2012)
  Phiếu 1A.9/TĐTKT-BH: Kết quả hoạt động bảo hiểm và môi giới BH (06/04/2012)
  Phiếu 1A.10/TĐTKT-YT: Kết quả hoạt động Y tế (06/04/2012)
  Phiếu 1A.11/TĐTKT-GD: Kết quả hoạt động giáo dục, đào tạo (06/04/2012)
  Phiếu 1A.12/TĐTKT-DV: Kết quả hoạt động dịch vụ khác (06/04/2012)
  Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất (03/04/2012)
  Phiếu 1 Am.1/TĐTKT-KK: Phiếu khảo sát doanh nghiệp về thực trạng và khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2012 (Áp dụng cho các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, thực tế đang hoạt động) (09/04/2012)
  Phiếu: 1Am.2/TĐTKT - KK: Phiếu khảo sát doanh nghiệp về thực trạng và khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2012 (Áp dụng cho các doanh nghiệp được chọn vào mẫu điều tra, nhưng đang tạm ngừng SXKD hoặc đã phá sản, giải thể) (09/04/2012)
  Phiếu 1B/TĐTKT-CS: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD (06/04/2012)
  Phiếu 1C/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin DN/HTX đang đầu tư chưa sản xuất, kinh doanh (06/04/2012)
 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ÁP DỤNG CHO KHỐI CÁ THỂ 
Phiếu 2/TĐTKT-CT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể 06/04/2012
  Phiếu 2A/TĐTKT-CN: Phiếu thu thập TT về cơ sở SXKD cá thể hoạt động công nghiệp (06/04/2012)
  Phiếu 2B/TĐTKT-VT: Phiếu thu thập TT về cơ sở SXKD cá thể hoạt động vận tải (06/04/2012)
  Phiếu 2C/TĐTKT-TM: Phiếu thu thập TT về cơ sở SXKD cá thể hoạt động TM, dịch vụ (06/04/2012)
 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ÁP DỤNG CHO KHỐI HCSN 
Phiếu 3A/TĐTKT-HC: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở hành chính, sự nghiệp (trừ cơ sở y tế, giáo dục đào tạo) 06/04/2012
  Phiếu 3Am/TĐTKT-HC: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở HCSN (06/04/2012)
  Phiếu 3Y/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở Y tế (06/04/2012)
  Phiếu 3Ym/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở y tế (06/04/2012)
  Phiếu 3G/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở Giáo dục và Đào tạo (06/04/2012)
  Phiếu 3Gm/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở giáo dục, đào tạo (06/04/2012)
  Phiếu 3B/TĐTKT-CS: Phiếu thu thập thông tin cơ sở SXKD trực thuộc cơ sở hành chính, sự nghiệp (06/04/2012)
 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ÁP DỤNG CHO KHỐI TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 
Phiếu 4/TĐTKT-TG: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 03/04/2012
 QUY TRÌNH LẬP DANH SÁCH 
Quy trình lập danh sách các loại đơn vị điều tra trong Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 03/04/2012
 SỔ TAY HƯỚNG DẪN 
Sổ tay điều tra viên khối cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2012 07/06/2012
  Sổ tay điều tra viên khối hành chính, sự nghiệp năm 2012 (07/06/2012)
  Tài liệu hướng dẫn TĐT Cơ sở Kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (Áp dụng cho BCĐ TĐT cấp xã, phường) (07/06/2012)
  Quy trình và hệ thống biểu tổng hợp nhanh (03/04/2012)
  Giải thích và hướng dẫn và cách ghi phiếu điều tra (03/04/2012)
 CÁC MẪU BIỂU 
Các biểu tổng hợp danh sách cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 03/04/2012
  Biểu tổng hợp danh sách doanh nghiệp (03/04/2012)
  Các mẫu bảng kê lập danh sách (06/04/2012)
 TÀI LIỆU KHÁC 
Quy định về sắp xếp và đánh mã phiếu điều tra 03/04/2012
  Quy định về giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên (03/04/2012)
 DANH MỤC 
Danh sách các đơn vị hành chính thay đổi từ 01/01/2011 đến 31/03/2012 07/06/2012
  Danh mục cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị-xã hội cấp trung ương, tỉnh/thành phố, quận/huyện (07/06/2012)
  Danh mục nước và vùng lãnh thổ phân theo khu vực địa lý (08/05/2012)
  Danh mục các dân tộc Việt Nam (08/05/2012)