Tiếng Việt | FAQ | Sitemap
GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM
54 Nguyen Chi Thanh str, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
  
TIẾNG VIỆT
Population and Employment 

 
OTHER INFORMATION
  Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
  Tổng quan chung về Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam
  Thông cáo báo chí Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam
  Hội thảo khoa học về khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
  Special subject of analysis
  Statistical science activities
  GDDS
  Figures and Events Journal
  Exchange Rate (1/11/2012)
 BuySell
USD20820.0020870.00
JPY258.08264.47
HKD2641.742709.76
SGD16196.9316614.00
EUR26424.6826888.58
GBP32563.7233202.40