Tiếng Việt | FAQ | Sitemap
GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM
54 Nguyen Chi Thanh str, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
  
TIẾNG VIỆT
Population and Employment 

 
OTHER INFORMATION
  Mở rộng phạm vi thống kê ngoài nhà nước
  Nâng cao chất lượng thống kê
  Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trong Luật Thống kê (sửa đổi)
  Mô hình thống kê trên thế giới và thực tiễn Việt Nam
  Thông báo điểm thi nâng ngạch của công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính năm 2013 (Điểm thi đã được gửi về các đơn vị theo đường công văn)
  Special subject of analysis
  Statistical science activities
  GDDS
  Figures and Events Journal
  Exchange Rate (1/11/2012)
 BuySell
USD20820.0020870.00
JPY258.08264.47
HKD2641.742709.76
SGD16196.9316614.00
EUR26424.6826888.58
GBP32563.7233202.40