Tiếng Việt | FAQ | Sitemap
GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM
54 Nguyen Chi Thanh str, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
  
TIẾNG VIỆT
Administrative Unit, Land and Climate 
Total sunshine duration at some stations

Hr.

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Lai Châu

1884.0

1600.0

1645.0

2049.9

1913.8

1664.1

Sơn La

2063.0

2083.0

1831.0

2208.1

2163.2

1782.8

Tuyên Quang

1421.0

1472.0

1358.0

1578.0

1578.0

1389.6

Hà Nội

1363.0

1462.0

1234.0

1413.0

1256.0

1063.6

Bãi  Cháy

1457.0

1409.0

1338.0

1602.2

1285.6

1430.8

Nam Định

1418.0

1396.0

1215.0

1454.3

1305.0

1164.6

Vinh

1558.0

1564.0

1314.0

1523.8

1484.0

1188.2

Huế

1899.0

1659.0

1546.0

1860.2

1973.8

1497.5

Đà Nẵng

2193.0

2002.0

1860.0

2112.8

1434.0

1781.6

Qui Nhơn

2401.0

2411.0

2289.0

2426.0

2528.6

2178.7

Pleiku

2455.0

2248.0

2349.0

2329.6

2323.6

2214.9

Đà Lạt

2213.0

1950.0

1920.0

2029.1

2029.1

1912.8

Nha Trang

2712.0

2502.0

2407.0

2493.1

2527.3

2374.3

Vũng Tàu

2613.0

2349.0

2509.0

2575.9

2575.9

2435.3

Cà Mau

2175.0

1965.0

1939.0

1914.3

1914.3

1892.9

 

 

 

 

 

 

 

 
OTHER INFORMATION
  Number of administrative units as of 31 December 2011 by province
  Land use (As of 1 January 2011)(*)
  Land use by province (As of 1 January 2011)(*)
  Structure of used land by province (As of 1 January 2011)
  Monthly total sunshine duration in 2011
  Special subject of analysis
  Statistical science activities
  GDDS
  Figures and Events Journal
  Exchange Rate (1/11/2012)
 BuySell
USD20820.0020870.00
JPY258.08264.47
HKD2641.742709.76
SGD16196.9316614.00
EUR26424.6826888.58
GBP32563.7233202.40