Tiếng Việt | FAQ | Sitemap
GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM
54 Nguyen Chi Thanh str, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
Hội thảo “Quản lý chất lượng Thống kê Hung-ga-ri” (16:30 08/07/2009)

Trong hai ngày 2/7 và 3/7 năm 2009 Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo về: “Quản lý chất lượng Thống kê Hung-ga-ri”, cuộc hội thảo nằm trong chương trình hợp tác song phương theo thỏa thuận giữa Thống kê Việt Nam và Hung-ga-ri.

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của hầu hết các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.

Bà Katalin Szép - Vụ trưởng vụ Nghiên cứu Phương pháp chế độ và bà Kornélia Mag - Vụ phó vụ Kế hoạch đại diện cho Cơ quan Thống kê Trung ương Hung-ga-ri trình bày các nội dung “Quản lý chất lượng Thống kê Hung-ga-ri” bao gồm:

(1) Khái niệm và các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng: Các khái niệm của Tổ chức Thống kê Châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và của Hung-ga-ri. Thống kê Hung-ga-ri thực hiện Quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn của Thống kê Châu Âu, các tiêu chuẩn này gồm: Sự phù hợp, chính xác, kịp thời, đúng hạn, minh bạch, khả năng so sánh, khả năng dễ tiếp cận, tính logic của số liệu. Tuy nhiên, có sự ưu tiên khác nhau giữa các tiêu chuẩn nên cần cân nhắc lựa chọn tiêu chuẩn chất lượng nào cho phù hợp trong từng giai đoạn công việc cụ thể.

(2) Kinh nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm thống kê và kiểm soát chất lượng của quy trình sản xuất số liệu thống kê từ khi ra các quyết định thu thập số liệu đến công bố, phổ biến số liệu của Thống kê Hung-ga-ri:   

- Nguyên tắc quản lý chất lượng: thực hiện theo nguyên tắc quản lý chất lượng tổng thể (TQM): Tập trung vào khách hàng, lãnh đạo, có sự tham gia của mọi người, quy trình tiếp cận, tiếp cận hệ thống đối với công tác quản lý, liên tục cải tiến, cách thức tiếp cận ra quyết định, cung cấp mối quan hệ lợi ích giữa các bên.  

 - Phương pháp thực hiện: sử dụng danh sách chi tiết các mục cần kiểm tra chất lượng từng công việc (Checklist); tự đánh giá chất lượng, kiểm toán nội bộ và kiểm toán do cơ quan bên ngoài thực hiện.

- Các giải pháp nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng:

+Thực hiện các cuộc khảo sát đối với người dùng tin để thu thập những đánh giá của họ về chất lượng sản phẩm thống kê; tạo môi trường làm việc thuận lợi trong cơ quan, giữ mối quan hệ thân thiện, gắn bó giữa lãnh đạo và nhân viên, và thu thập, phân tích những thông tin phản hồi để rút kinh nghiệm.

+ Lập báo cáo đánh giá chất lượng: Bản báo cáo này cũng được gửi cho Thống kê Châu Âu nhằm kiểm tra chéo giữa các quốc gia với nhau. Mục đích của công việc này là tìm ra được những điểm còn tồn tại để khắc phục cho những công việc tiếp theo.

Ngoài ra, các chuyên gia Hung-ga-ri còn giới thiệu tổng quan về cơ cấu tổ chức của Thống kê Hung-ga-ri, sự hợp tác và điều phối của các đơn vị thuộc Cơ quan Thống kê Trung ương cũng như với Cơ quan Thống kê của sáu vùng trong cả nước để kiểm soát chất lượng sản phẩm và quy trình thống kê.

 
OTHER INFORMATION
  Mở rộng phạm vi thống kê ngoài nhà nước (10/11/2015)
  Nâng cao chất lượng thống kê (02/11/2015)
  Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trong Luật Thống kê (sửa đổi) (02/11/2015)
  Mô hình thống kê trên thế giới và thực tiễn Việt Nam (23/10/2015)
  Thông báo điểm thi nâng ngạch của công chức từ ngạch thống kê viên lên ngạch thống kê viên chính năm 2013 (Điểm thi đã được gửi về các đơn vị theo đường công văn) (14/03/2014)