English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thương mại, dịch vụ 
Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2009
 
CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA KHÁC
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  Điều tra thống kê định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước định kỳ hàng quý
  Điều tra thống kê định kỳ các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi định kỳ hàng tháng
  Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
  Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2011