English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Xây dựng và đầu tư 
Điều tra hoạt động xây dựng (định kỳ hàng quý, năm)
 
CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA KHÁC
  Điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2012