English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
  Giới thiệu Ứng dụng "Trẻ em Việt Nam" trên điện thoại thông minh
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2018
  Tư liệu kinh tế-xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2018
  Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020
  Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2020
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2018
  Báo cáo Điều tra lao động việc làm Quý IV năm 2018
  Báo cáo Điều tra lao động việc làm Quý III năm 2018
  Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2017
  Tờ gấp: Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019
  Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
  Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
  Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017
  Niên giám thống kê 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...