English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008
 
 
 
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Tờ gấp: Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019
  Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
  Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
  Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017
  Niên giám thống kê 2018