English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2014
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017
  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2016
  Báo cáo tóm tắt Kết quả chính thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016
  Niên giám Thống kê 2016
  Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam - Hội nhập và phát triển 2005-2015