English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2014
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2017
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2016
  Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 3 năm 2016