English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 3 năm 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 3 năm 2016

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2016
  Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  Kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
  Niên giám thống kê 2017
  Báo cáo lao động phi chính thức 2016