English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm Việt Nam năm 2011
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017
  Niên giám thống kê 2018
  Niên giám thống kê tóm tắt 2018
  Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019
  Tờ gấp: Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu quý II và 6 tháng đầu năm 2019