English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2010 - Các kết quả chủ yếu

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Kết quả Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2014
  Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014: Các kết quả chủ yếu
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý II năm 2015
  Niên giám thống kê 2014
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2014