English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Niên giám thống kê 2015
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm quý 2 năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2015
  Xuất nhập khẩu hàng hóa 2014
  Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014