English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Kết quả Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp giai đoạn 2005-2015
  Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014: Mức sinh ở Việt Nam: Những khác biệt, xu hướng và yếu tố tác động
  Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014: Cơ cấu tuổi, giới tính và một số vấn đề kinh tế xã hội ở Việt Nam
  Dự báo dân số Việt Nam 2014 - 2049
  Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2014: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam