English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Niên giám thống kê tóm tắt 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2017
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2014
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2016