English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2014
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2018
  Báo cáo Điều tra lao động việc làm Quý IV năm 2018
  Báo cáo Điều tra lao động việc làm Quý III năm 2018
  Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2017
  Tờ gấp: Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019