English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2017
  Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2019
  Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2016
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016
  Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015
  Điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 2 năm 2018
  Báo cáo điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2018
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2016
  Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  Kết quả Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
  Niên giám thống kê 2017
  Báo cáo lao động phi chính thức 2016
  Niên giám thống kê tóm tắt 2017
  Thông tin Thống kê giới tại Việt Nam năm 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...