English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
  Tờ gấp: Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019
  Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
  Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
  Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017
  Niên giám thống kê 2018
  Niên giám thống kê tóm tắt 2018
  Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019
  Tờ gấp: Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu quý II và 6 tháng đầu năm 2019
  Báo cáo sơ bộ Tổng điều tra Dân số và nhà ở 2019
  Tổng quan tình hình kinh tế-xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2019
  Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2017
  Việt Nam - Số liệu thống kê chủ yếu quý I năm 2019
  Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2016
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016
  Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...