English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Niên giám thống kê tóm tắt 2009
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Niên giám thống kê tóm tắt 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý I năm 2017
  Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2014
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2016