English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Niên giám thống kê tóm tắt 2009
 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2015
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý III năm 2015
  Bảng cân đối liên ngành (Input-Output:I/O) của Việt Nam
  Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
  Kết quả Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2014