English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Niên giám thống kê 2008

 

  

 
 
 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015 với các nước thành viên TPP
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý IV năm 2015
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý III năm 2015
  Bảng cân đối liên ngành (Input-Output:I/O) của Việt Nam
  Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và giải pháp