English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
CÁC ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
Niên giám thống kê 2010

 

 

 
CÁC ẤN PHẨM KHÁC
  Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2015
  Niên giám thống kê 2015
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm quý 2 năm 2016
  Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2015
  Xuất nhập khẩu hàng hóa 2014