English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Trung tâm Tư liệu Thống kê được thành lập theo Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ. Trung tâm Tư liệu Thống kê có chức năng, nhiệm vụ:

      Thu thập, hệ thống hoá, cập nhật, lưu trữ và quản lý các tư liệu thống kê đã được công bố, gồm: (1) Kết quả các cuộc điều tra và tổng điều tra; (2) Các số liệu thống kê, báo cáo phân tích và dự báo thống kê; (3) Các tài liệu về phương pháp thống kê, chế độ báo cáo, phương án điều tra, báo cáo của các chuyên gia thống kê, của các đoàn nghiên cứu, khảo sát; (4) Các sách, báo, tạo chí, bản tin thống kê trong nước và quốc tế.

      Chủ trì xây dựng, biên tập, cập nhật nội dung và quản lý Trang Thông tin điện tử Thống kê (http://www.gso.gov.vn).

      Xây dựng và quản lý Thư viện tư liệu thống kê.

      Làm đầu mối thực hiện dịch vụ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê và theo quy chế của Tổng cục Thống kê, gồm: (1) Dịch vụ về thông tin thống kê kinh tế-xã hội. Phát triển và quảng bá các hình thức dịch vụ thông tin: phục vụ tra cứu tư liệu tại chỗ, cung cấp các ấn phẩm, cung cấp thông tin qua Trang Thông tin điện tử, qua Fax, điện thoại, email và qua các vật mang tin khác như đĩa mềm, CD-ROM...; (2) Dịch vụ tư vấn về phương pháp thống kê; (3) Dịch vụ điều tra thống kê.

      Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để tiếp nhận, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý và phát triển dịch vụ thống kê. 

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Tư liệu Thống kê - Tổng cục Thống kê
Số 2 - Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 8464921 - 7332997

Fax:

(84-4) 7343240

E-mail:

sdc@gso.gov.vn