English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Lịch phát hành 
Danh mục các sản phẩm sẽ phát hành

 

BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM VIỆT NAM NĂM 2012 (6 tháng)

q  Phát hành quý III/2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Báo cáo thể hiện thực trạng lao động – việc làm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2012, gồm các chỉ tiêu cơ bản về dân số, các chỉ tiêu phản ánh nguồn lao động và tình hình sử dụng thời gian lao động.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Dân số và Lao động

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-38230100

Fax : 04-37339287

E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn

 

ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 01/4/2012:

CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU

 

q  Phát hành cuối quý IV/2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

q  Nội dung: Ấn phẩm này mô tả những vấn đề kỹ thuật quan trọng trong cuộc Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 2012; trình bày kết quả mẫu cùng số liệu phân tích chủ yếu và những biểu số liệu cơ bản.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Dân số và Lao động

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38230100

Fax: 04–37339287

E-mail: dansolaodong@gso.gov.vn

 

THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP QUA KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂM 2009-2011

 

q  Phát hành tháng        

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng doanh nghiệp Việt Nam 3 năm 2009 - 2011 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp các thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Những khái niệm và giải thích chung.

Phần 2: Một số nét khái quát về thực trạng doanh nghiệp qua 3 năm: 2009-2011.

Phần 3: Số liệu doanh nghiệp 3 năm 2009-2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Công nghiệp

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-38463475           

E-mail: congnghiep@gso.gov.vn

 

ĐIỀU TRA CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH NĂM 2011

 

q  Phát hành

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Cung cấp số liệu chi tiết về chi tiêu của khách du lịch quốc tế và khách du lịch trong nước.

q  Liên hệ:     Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-37343797           

E-mail: tonghoptm@gso.gov.vn

 

TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011:

 MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

 

q  Phát hành tháng 7 năm 2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm 2 phần: (1) Đánh giá, phân tích những kết quả cơ bản; (2) Một số chỉ tiêu chủ yếu đến cấp vùng.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04-37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011

 

q  Phát hành tháng 10 năm 2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Gồm 3 tập :

-       Tập 1 - Kết quả chung: Phân tích kết quả chung và số liệu cơ bản theo 4 nội dung lớn của Tổng điều tra theo vùng, cả nước. 

-       Tập 2 - Nông thôn nước ta: Kết quả các chỉ tiêu về nông thôn gồm số liệu về cơ sở vật chất, các điều kiện hỗ trợ sản xuất ở nông thôn phân theo tỉnh.

-       Tập 3 - Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Các điều kiện SX NLTS: Các hộ, trang trại, doanh nghiệp, HTX nông lâm nghiệp và thủy sản; cơ cấu các loại diện tích cây trồng, vật nuôi, phương tiện đánh bắt phân theo tỉnh.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04-37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĨ MÔ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

(Kết quả Tổng Điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản 2011)

 

q  Phát hành tháng 8 năm 2012.

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Một số chỉ tiêu chủ yếu của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011 đến cấp tỉnh.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĨ MÔ VỀ KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VIỆT NAM 

(Kết quả Tổng Điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản 2011)

 

q  Phát hành tháng 8 năm 2012.

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Số liệu về kết cấu hạ tầng và lao động nông thôn Việt Nam đến cấp tỉnh qua cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĨ MÔ VỀ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM QUA 2 KỲ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2006, 2011 

 

q  Phát hành Quý IV/2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Số liệu cơ bản về nông nghiệp Việt Nam qua 2 kỳ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2006-2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĨ MÔ VỀ KẾT QUẢ CHUNG TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011 

 

q  Phát hành tháng 10 năm 2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Kết quả chung Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĨ MÔ VỀ NÔNG THÔN 2011

(Kết quả Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản 2011)

 

q  Phát hành tháng 10 năm 2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Thông tin chung về nông thôn qua cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĨ MÔ VỀ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

(Kết quả Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản 2011)

 

q  Phát hành tháng 10 năm 2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Thông tin chung về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản qua cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĨ MÔ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kết quả Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản 2011)

 

q  Phát hành tháng 10 năm 2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Các chỉ tiêu phản ánh thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới 2011 qua cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĨ MÔ VỀ THỰC TRẠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 62 HUYỆN NGHÈO

(Kết quả Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản 2011)

 

q  Phát hành tháng 11 năm 2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Số lượng đơn vị điều tra; hộ nghèo, cận nghèo; hộ theo nguồn thu nhập, loại hộ; lao động các ngành; quy mô, điều kiện sản xuất; kết quả các chương trình, mục tiêu của Chính phủ qua cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU VĨ MÔ VỀ HỘ DIÊM NGHIỆP Ở VIỆT NAM

(Kết quả Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản 2011)

 

q  Phát hành tháng 12 năm 2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Số lượng đơn vị diêm nghiệp; hộ nghèo, cận nghèo; hộ theo nguồn thu nhập, loại hộ; lao động các ngành; quy mô, điều kiện sản xuất; kết quả các chương trình, mục tiêu của Chính phủ;....qua cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VIỆT NAM: THÀNH TỰU VÀ NHỮNG

THÁCH THỨC  (Kết quả Tổng điều tra Nông nghiệp, Nông thôn và Thủy sản 2011)

 

q  Phát hành tháng                năm 2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm 2 phần : (1) Phân tích  các điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt các chỉ tiêu đánh giá  Bộ chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; (2) Những kết quả cơ bản theo vùng, loại xã qua cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM QUA 2 KỲ TỔNG ĐIỀU TRA 2006, 2011 

 

q  Phát hành

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm 2 phần: (1) Những kết quả cơ bản và đánh giá, nhận định về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; (2) Kết quả chủ yếu về đơn vị, lao động, quy mô đất sản xuất, quy mô hộ sản xuất một số sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản, số lượng và quy mô máy móc, thiết bị cho sản xuất phân theo vùng.   

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011: XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VIỆT NAM 

 

q  Phát hành tháng 11/2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm 2 phần: (1) Các chỉ tiêu theo tiêu chí nông thôn mới ; (2) Các khuyến nghị.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

THỰC TRẠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 62 HUYỆN NGHÈO TỪ KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 

 

q  Phát hành tháng 11/2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm: Số lượng đơn vị điều tra; hộ nghèo, cận nghèo; hộ theo nguồn thu nhập, loại hộ; lao động các ngành; quy mô sản xuất; kết cấu hạ tầng các xã; kết quả các chương trình, mục tiêu của Chính phủ;.. qua cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.   

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011: HỘ DIÊM NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

 

q  Phát hành tháng 12/2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

q  Nội dung: Số lượng đơn vị điều tra; hộ nghèo, cận nghèo; hộ theo nguồn thu nhập, loại hộ; lao động các ngành; quy mô sản xuất; kết cấu hạ tầng các xã; kết quả các chương trình, mục tiêu của Chính phủ;... qua cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04–38463522; 04-37343802; 04-38234903

Fax: 04–37341015

E-mail: nonglamthuysan@gso.gov.vn

 

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NĂM 2009

 

q  Phát hành Quý III/2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

q  Nội dung: Ấn phẩm gồm các phần sau:

- Phần 1: Lời nói đầu

- Phần 2: Khái quát về cuộc điều tra và tóm tắt kết quả điều tra

- Phần 3: Một số chỉ tiêu chủ yếu tổng hợp từ kết quả điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009, gồm (1) Các chỉ tiêu tổng hợp phân theo nguồn vốn, khoản mục đầu tư, hình thức sở hữu và ngành kinh tế; (2) Vốn đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước, khu vực doanh nghiệp phân theo nguồn vốn, khoản mục đầu tư, hình thức sở hữu và ngành kinh tế.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
                        Điện thoại: 04.37343803

                        E-mail: xaydungdautu@gso.gov.vn

 

 

NHỮNG HỆ SỐ CƠ BẢN THEO QUÝ PHỤC VỤ BIÊN SOẠN TÀI KHOẢN QUỐC GIA

 

q  Phát hành tháng 10/2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Cung cấp những hệ số cơ bản theo quý về giá trị sản xuất; chi theo khoản mục của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc các loại hình kinh tế; khấu hao nhà tự có, tự ở và chi phí sửa chữa thường xuyên.

q  Liên hệ:      Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
                        Điện thoại: 04-38463494

                        E-mail: taikhoanquocgia@gso.gov.vn

 

SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI

 

q  Phát hành : Tháng 12/2012

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Cuốn sách bao gồm những số liệu cơ bản và có hệ thống, phản ánh điều kiện tự nhiên, diễn biến kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ với 4 phần chính: (1) Một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội tổng hợp; (2) Nông, lâm nghiệp và thủy sản; (3) Công nghiệp; (4) Kinh tế đối ngoại.

q  Liên hệ:      Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế

6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-38464359

Fax: 04-37339287

E-mail: Hoptacquocte@gso.gov.vn, httha@gso.gov.vn

 

GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ CHÍNH THỨC

 

q  Phát hành: Tháng 12/2012 hoặc quý I năm 2013

q  Biên soạn bằng tiếng Việt

q  Nội dung: Tài liệu bao gồm các nguyên tắc nghiên cứu cơ bản và nhiều phương pháp thống kê sử dụng cho nghiên cứu, như hình thành vấn đề nghiên cứu và đề cương nghiên cứu; phân tích thống kê; viết và trình bày báo cáo nghiên cứu; Một số ví dụ về tóm tắt nghiên cứu từ Chương trình đào tạo dựa trên cơ sở nghiên cứu (RbTP) cụ thể, bàn về cách thức sử dụng phần mềm thống kê STATA để xử lý và phân tích dữ liệu cơ bản, bao gồm cả việc lập các bảng biểu và số liệu, chạy và chẩn đoán các mô hình hồi quy, và thực hiện phân tích nhân tố. 

q  Liên hệ:      Viện Khoa học Thống kê

54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại : 04-38344114

Fax : 04-37751356        

E-mail: vienthongke@hn.vnn.vn; vienkhoahoc@gso.gov.vn

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Danh mục các sản phẩm đang phát hành
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện