English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Thống kê nước ngoài 
  Diện tích và dân số của một số nước và vùng lãnh thổ
  Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế của một số nước và vùng lãnh thổ
  Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước của một số nước và vùng lãnh thổ
  Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá thực tế của một số nước và vùng lãnh thổ
  Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương của một số nước và vùng lãnh thổ(*)
  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bru-nây
  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Cam-pu-chia
  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Đông Ti Mo
  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của In-đô-nê-xi-a
  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Lào
  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Ma-lai-xi-a
  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Mi-an-ma
  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Phi-li-pin
  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Thái Lan
  Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Xin-ga-po
1 2
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện