English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Giáo dục, Y tế, Văn hóa và đời sống 
  Giáo dục mẫu giáo tại thời điểm 30/9
  Số trường học, lớp học, giáo viên và học sinh mẫu giáo tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương
  Số trường học, số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9
  Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương
  Số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9 phân theo địa phương
  Số giáo viên và học sinh phổ thông tại thời điểm 31/12
  Số nữ giáo viên và nữ học sinh trong các trường phổ thông tại thời điểm 31/12
  Số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 31/12 phân theo địa phương
  Số nữ giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy tại thời điểm 31/12 phân theo địa phương
  Số học sinh phổ thông tại thời điểm 31/12 phân theo địa phương
  Số nữ học sinh phổ thông tại thời điểm 31/12 phân theo địa phương
  Số học sinh phổ thông thuộc các dân tộc ít người tại thời điểm 31/12 phân theo địa phương
  Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông phân theo địa phương
  Giáo dục đại học và cao đẳng
  Số giáo viên các trường đại học và cao đẳng phân theo trình độ chuyên môn
1 2 3
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện