English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Thương mại và Giá cả 
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh
  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo địa phương
  Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
  Số lượng siêu thị có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa phương
  Số lượng trung tâm thương mại có đến 31/12 hàng năm phân theo địa phương
  Tổng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu
  Trị giá xuất khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
  Trị giá xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
  Trị giá xuất khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
  Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
  Trị giá nhập khẩu hàng hoá theo bảng phân loại tiêu chuẩn ngoại thương
  Trị giá nhập khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế và phân theo nhóm hàng
  Trị giá nhập khẩu hàng hoá phân theo khối nước, phân theo nước và vùng lãnh thổ
  Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu
1 2 3
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện