English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Đầu tư và Xây dựng 
  Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
  Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
  Vốn đầu tư theo giá so sánh 1994 phân theo ngành kinh tế
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo cấp quản lý
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước phân theo nguồn vốn
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
  Vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo giá so sánh năm 1994 phân theo ngành kinh tế
  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2011
  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo địa phương (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo ngành kinh tế
  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo địa phương
  Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
1 2
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện