English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Công nghiệp 
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp
  Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo địa phương
  Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo địa phương
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo thành phần kinh tế
  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
  Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
  Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
  Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
  Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
  Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
  Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
  Chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp
  Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp*
1 2
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện