English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 
  Số trang trại phân theo địa phương
  Số trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất và phân theo địa phương
  Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động
  Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo ngành hoạt động
  Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh 1994 phân theo địa phương
  Giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo giá so sánh 1994 phân theo nhóm cây
  Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh 1994 phân theo vật nuôi và loại sản phẩm
  Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản
  Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây
  Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
  Năng suất một số cây hàng năm
  Sản lượng một số cây hàng năm
  Diện tích và sản lượng lương thực có hạt
  Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương
  Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương
1 2 3 4 5 6
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện