English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Dân số và Lao động 
  Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2011 phân theo địa phương
  Dân số trung bình phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
  Dân số trung bình phân theo địa phương
  Dân số nam trung bình phân theo địa phương
  Dân số nữ trung bình phân theo địa phương
  Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương
  Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương
  Tỷ số giới tính phân theo thành thị, nông thôn
  Tỷ số giới tính của dân số phân theo địa phương
  Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh phân theo vùng
  Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số phân theo thành thị, nông thôn
  Tỷ suất sinh thô phân theo địa phương
  Tỷ suất chết thô phân theo địa phương
  Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương
  Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
1 2 3
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện