English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu 
  Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2009 phân theo địa phương
  Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 01/01/2009)(*)
  Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (Tính đến 01/01/2009)(*)
  Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 01/01/2008)(*)
  Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (Tính đến 01/01/2008)(*)
1
  Chuyên đề
phân tích
  Công nghệ
thông tin
  Hoạt động
khoa học thống kê
  Hệ thống Phổ biến số liệu chung
  Tạp chí
Con số và Sự kiện