English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tạp chí Con số và Sự kiện 
Tạp chí Con số và Sự kiện số 6/2017 (520)

CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

Tạp chí của Tổng cục Thống kê

ISNN 0866-7322. Số 6/2017 (520)

Ra hàng tháng. Năm thứ 56

 

Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngành Thống kê tiến hành Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước

¨ TS. NGUYỄN BÍCH LÂM

Công tác chuẩn bị triển khai giai đoạn hai tổng điều tra Kinh tế năm 2017

¨ TS. VŨ THANH LIÊM

Một số bài học kinh nghiệm rút ra qua triển khai giai đoạn một Tổng điều tra Kinh tế năm 2017

¨ LÊ THỊ MINH THỦY

Điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể một số lưu ý nghiệp vụ

¨ NGUYỄN THỊ VIỆT HỒNG

Lưu ý về nghiệp vụ đối với khối tôn giáo, tín ngưỡng

¨ ThS. BÙI TRỌNG TÚ

Một số tình huống thường gặp trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017

¨ ThS. PHẠM THỊ QUỲNH LỢI

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu Tổng điều tra Kinh tế năm 2017

¨ ThS. CAO QUANG THÀNH

Hỏi và đáp Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017 ở Thái Bình

¨ NGUYỄN BÌNH

Hải Dương chủ động tổ chức thực hiện công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017

¨ TĂNG BÁ PHÚC

Bình Định triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017

¨ TẠ THÀNH NHÂN

Hà Nội – Sẵn sàng cho Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Tiến hành Tổng điều tra Kinh tế tại Thái Nguyên – công tác tuyên truyền cần được đặc biệt quan tâm

Thanh Hóa – quyết tâm thực hiện thắng lợi tổng điều tra kinh tế năm 2017

Công tác thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cơ sở tốt nhất nhằm đánh giá sự phát triển toàn diện của các đơn vị kinh tế

Sóc Trăng bám sát tiến độ Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Đôi nét về tôn giáo và chính sách đối với tôn giáo ở Việt Nam

¨ ThS. TRẦN THỊ MINH NGA

Thực trạng khu vực sản xuất kinh doanh cá thể

¨ MINH HẢI

Chỉ số phát triển doanh nghiệp năm 2016 và giai đoạn 2000-2015

 

Nội dung tóm tắt một số bài số tháng 6/2017

 

NGÀNH THỐNG KÊ TIẾN HÀNH TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

TS. Nguyễn Bích Lâm

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn tới, với nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam cần có cơ chế, chính sách để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy tiềm năng, tạo động lực tiếp tục thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Để thực hiện được điều này thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê đầy đủ, toàn diện về các mặt hoạt động kinh tế - xã hội để các cấp, các ngành có căn cứ xây dựng chính sách, quản lý điều hành, giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động chung của xã hội luôn là đòi hỏi bức thiết. Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3 đến tháng 7/2017, ngành Thống kê tiến hành thực hiện thu thập thông tin về Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lần thứ 5 ngành Thống kê tiến hành Tổng điều tra kinh tế (các Tổng điều tra trước tiến hành vào các năm 1995, 2002, 2007 và 2012). Mục tiêu quan trong nhất của Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, bao gồm đến cấp đơn vị cơ sở; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương và nhu cầu xã hội. Kết quả từ cuộc Tổng điều tra này cũng được sử dụng để tính toán tính toán GDP của toàn quốc và GRDP của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như những chỉ tiêu thống kê chủ yếu năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đồng thời, cũng giúp bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Nội dung điều tra bao gồm 06 nhóm thông tin: Nhóm thông tin chung về cơ sở (Thông tin định danh của cơ sở, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình sở hữu, loại hình tổ chức, cơ sở...); Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động (Thông tin về người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động); Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Tài sản, nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010); Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (Sử dụng máy tính, mạng internet cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng internet); Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp (Mục tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn); Nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp: Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài

Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 cơ bản kế thừa nội dung, phạm vi các cuộc Tổng điều tra trước nhằm đảm bảo tính so sánh của số liệu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tổng điều tra kinh tế thu thập số liệu về các tổ chức phi chính phủ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Trong cuộc Tổng điều tra lần này, Tổng cục Thống kê sẽ sử dụng tối đa nguồn thông tin hồ sơ hành chính từ ngành Thuế, Kho bạc Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác như y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, thông tin truyền thông.

Tổng điều tra kinh tế được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn một, từ tháng 3 – 5/2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp. Giai đoạn hai, bắt đầu từ tháng 7/2017 thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12/2017.

Kết quả từ cuộc Tổng điều tra này sẽ phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương qua 5 năm, làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 có phạm vi rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau thuộc khối doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, tôn giáo tín ngưỡng, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Vì vậy, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành Thống kê với các ngành, các cấp từ Trung ương tới địa phương trong triển khai công tác điều tra, cũng như sự nhiệt tình cộng tác, cung cấp thông tin của các cơ quan, ban ngành, tới doanh nghiệp, cơ sở hộ cá thể... là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của cuộc Tổng điều tra./.

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN HAI

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

TS. Vũ Thanh Liêm

Phó Tổng cục trưởng TCTK

Ủy viên thường trực BCĐTW TĐTKT

 

Theo phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 ban hành theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn một của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sắp kết thúc. Công tác chuẩn bị cho việc triển khai giai đoạn hai đã và đang được các Ban Chỉ đạo TĐT ở các địa phương khẩn trương tiến hành. 

 

Giai đoạn 2 của Tổng điều tra sẽ tập trung vào khâu thu thập thông tin khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng trong tháng 7 năm 2017. Để triển khai các công việc của giai đoạn này cũng như các công việc tiếp theo của giai đoạn 1 còn rất nặng nề, Ban Chỉ đạo TĐT ở địa phương cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị sau đây:

Một là làm tốt khâu lập danh sách khối cá thể, tôn giáo. (…)

Hai là, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra khâu lập danh sách. (…)

Ba là, hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh mã, nhập tin bảng kê danh sách khối cá thể và tiến hành chọn mẫu điều tra cho giai đoạn thu thập thông tin. (…)

Bốn là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho khâu lập danh sách và thu thập thông tin. (…)

Năm là, tuyển chọn lực lượng điều tra viên có trình độ, am hiểu địa bàn, trách nhiệm với công việc. (…)

Sáu là, lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động thu thập thông tin tại địa bàn điều tra. (…)

Bảy là, Ban Chỉ đạo Trung ương sớm hoàn thiện các phần mềm chọn mẫu khối cá thể, nhập tin, xử lý thông tin phiếu điều tra cá thể, tôn giáo tín ngưỡng gửi các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Song song với các công việc chuẩn bị và triển khai Tổng điều tra giai đoạn 2, các Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương cần khẩn trương thực hiện tiếp các công việc của giai đoạn 1, bao gồm:   

- Kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp. (…)

- Nhập tin, xử lý số liệu điều tra khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp theo phần mềm thống nhất của Tổng cục Thống kê. (…)

Rút kinh nghiệm qua triển khai giai đoạn 1 với những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo TĐT các cấp cần tiếp tục phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ các khâu công việc, huy động và sử dụng hiệu quả tất cả các lực lượng tham gia cuộc TĐT thực hiện tốt các công việc của giai đoạn 2. Đây là cơ sở quyết tâm để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của giai đoạn 2, từ đó góp phần để cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành công trên phạm vi cả nước./

 

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA QUA TRIỂN KHAI

GIAI ĐOẠN MỘT TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Lê Thị Minh Thủy

Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và dịch vụ- TCTK

Tổ trưởng Tổ thường trực BCĐTW TĐTKT

Thực hiện quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và phương án ban hành theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngành Thống kê đã chủ động thực hiện các công tác chuẩn bị và tiến hành TĐT trên phạm vi cả nước. Hiện giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra đã và đang được khẩn trương thực hiện ở các Ban Chỉ đạo cấp địa phương, Ban Chỉ đạo TĐT Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo TĐT Bộ Công an

Do phạm vi rộng, phức tạp về nội dung và đối tượng, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tiến hành từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2017, tập trung vào việc thu thập thông tin khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp, giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 7 năm 2017 điều tra khối hộ các thể và tôn giáo, tín ngưỡng. Quá trình triển khai, chỉ đạo và nắm bắt tình hình Tổng điều tra giai đoạn 1 tại nhiều địa phương đã cho thấy một số bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn  

Trước hết, công tác tuyên truyền được thực hiện bài bản. (…)

Hai là, công tác chuẩn bị từ: xây dựng phương án, in phát tài liệu tập huấn… đã được thực hiện chu đáo, khẩn trương. (…)

Ba là, sự phối hợp tích cực và hiệu quả của các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương. (…)

Bốn là, tăng cường khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính cho mục tiêu của Tổng điều tra. (…)

Năm là, huy động lực lượng điều tra viên từ nhiều nguồn. (…)

Sáu là, sớm hoàn thiện phần mềm doanh nghiệp và xây dựng phần mềm nhập tin online đối với phiếu hành chính sự nghiệp. (…)

Những kinh nghiệm từ việc triển khai Tổng điều tra giai đoạn 1 sẽ là bài học bổ ích để các Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương triển khai tốt hơn các công việc của giai đoạn 2, đảm bảo thắng lợi của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017./.

 

TIẾN HÀNH TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TẠI THÁI NGUYÊN

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẦN ĐƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TÂM

 

PV: Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 là cuộc Tổng điều tra có quy mô rộng và nội dung phức tạp, xin Ông cho biết những khó khăn và thuận lợi khi tiến hành Tổng điều tra tại địa phương?

Ông La Hồng Ninh: Cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo Quyết định của Thủ tương Chính phủ.Việc triển khai Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh gặp khá nhiều thuận lợi. Đó là: Cuộc Tổng điều tra nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan trong quá trình triển khai cuộc Tổng điều tra. Bên cạnh đó, do đây là lần thứ 5 tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước nên Ban chỉ đạo các cấp đã có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện trên địa bàn. Đặc biệt công tác tuyên truyền được thực hiện tốt ngay từ những ngày đầu triển khai nên các đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích cuộc Tổng điều tra và tích cực hợp tác. (…)

PV: Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 1 điều tra khối doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp đang gấp rút hoàn thành và khẩn trương bước vào điều tra giai đoạn 2 với khối hộ cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng, vậy Ban chỉ đạo địa phương đã rút ra những kinh nghiệm gì để thực hiện tốt hơn cho điều tra giai đoạn tiếp sau, thưa Ông?

Ông La Hồng Ninh: Trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, tỉnh Thái Nguyên phải triển khai điều tra thu thập thông tin khoảng gần 70 nghìn đơn vị điều tra, trong đó, khối doanh nghiệp khoảng trên 3 nghìn đơn vị, khối hành chính sự nghiệp trên 2 nghìn đơn vị; khối cá thể khoảng trên 60 nghìn đơn vị và khối tôn giáo tín ngưỡng khoảng gần 1 nghìn đơn vị. (…)

PV: Để thực hiện thành công Tổng điều tra, theo Ông cần lưu ý những điểm nào trong quá trình triển khai Tổng điều tra?

Ông La Hồng Ninh: Để thực hiện thành công Tổng điều tra trên địa bàn, cần lưu ý một số điểm cụ thể sau:

Một là, cuộcTổng điều tra phải được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo;

Hai là, công tác tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên liên tục bằng nhiều hình thức như Panô, áp phích, Băngzôn khẩu hiệu, hoặc các phóng sự, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền mục đích ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để các đối tượng trả lời thông tin biết và phối hợp với điều tra viên cung thực hiện;

Ba là, chú trọng công tác tuyển chọn điều tra viên và công tác tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên. Điều tra viên là ngườitrực tiếp thực hiện thu thập thông tin và ghi phiếu điều tra, ngoài ra còn là người trực tiếp tuyên truyền cho đối tượng điều tra nên phải nắm vững chuyên môn;

Bốn là, Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo các cấp phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ những ngày đầu ra quân và trong suốt quá trình điều tra thu thập thông tin.

PV: Trân trọng cảm ơn Ông!

 

ĐÔI NÉT VỀ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

ThS. Trần Thị Minh Nga

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ban Tôn giáo Chính phủ

Việt Nam là một đất nước có nhiều tôn giáo và nhiều người dân có tín ngưỡng, tôn giáo. Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay Việt Nam có gần 53 ngàn chức sắc, 133,7 ngàn chức việc, 27,9 ngàn cơ sở thờ tự và khoảng 24,3 triệu tín đồ các tôn giáo, chiếm 27% dân số cả nước. Tính đến tháng 5/2017, nhà nước ta đã cấp đăng ký và công nhận 41 tổ chức thuộc các tôn giáo khác nhau.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có quan điểm, tư tưởng tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo; khơi dậy tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo để cùng nhau tham gia vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc, đồng thời chống âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng của tổ quốc, của nhân dân. (…)

Có thể nói, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với tôn giáo cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và các chức sắc, chức việc tôn giáo, làm cho tình hình tôn giáo ở nước ta có những chuyển biến đáng kể, hoạt động của các tổ chức tôn giáo từng bước đi vào nề nếp, ổn định theo đúng Hiến chương, Điều lệ đã được phê duyệt. (…)

Các tổ chức tôn giáo còn tích cực tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội như: Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; thành lập các trung tâm tư vấn, cơ sở nuôi dưỡng và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh; ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa; trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; xây dựng cầu đường; hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh những người có công với đất nước...

Bên cạnh những đóng góp tích cực trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, vì cộng đồng, các tổ chức tôn giáo còn tích cực thể hiện tiếng nói đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của tổ quốc; đấu tranh với các hành vi sai trái của một số chức sắc, chức việc vì mưu đồ lợi ích cá nhân đã đi ngược lại với quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia, dân tộc.

Với những đóng góp với dân tộc, các tổ chức, cá nhân chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và đồng bào có đạo đã khẳng định được vị thế của mình trong lòng dân tộc và trở thành một bộ phận không thể tách rời trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam./.

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ 1 tháng 2/2019 (539)
  Tạp chí Con số và Sự kiện số 1+2/2019 (538)
  Tạp chí Con số và Sự kiện số 12/2018 (537)
  Tạp chí Con số và Sự kiện số 11/2018 (536)
  Tạp chí Con số và Sự kiện số 10/2018 (535)