English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  
ENGLISH

Chỉ số giá tiêu dùng
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (1995,2002) 
Điều tra chi tiêu khách du lịch 2005
I. Giới thiệu về cuộc điều tra:
 
Cuộc điều tra chi tiêu khách du lịch được Tổng cục Thống kê tiến hành theo Quyết định số 1083/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Cuộc điều tra này tiến hành trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch với đối tượng điều tra là khách du lịch quốc tế và Việt Nam đang nghỉ ở các cơ sở lưu trú du lịch tại các tỉnh, thành phố này.
 
 
II. Kết quả chủ yếu: 
 
 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Khái quát kết quả Điều tra chi phí bảo hiểm, vận tải hàng nhập khẩu năm 2010
  Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2009
  Điều tra các doanh nghiệp thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ ngoài quốc doanh năm 2000
  Điều tra các doanh nghiệp thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ do Nhà nước quản lý 30/6/1998